Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Prieskum k dostupnosti potravín na vidieku

Ako (ne)funguje maloobchod v obciach

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začalo z prieskumom, ktorý sa
venuje zmapovaniu prístupu ľudí v obciach k potravinám v maloobchodných
predajniach.

Prístup k základným potravinám v predajniach na vidieku je v prípade
malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, a
zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od alternatívneho zabezpečenia
potravín.
Ukazuje sa, že ide o faktor znásobujúci sociálno-ekonomické aspekty
života na vidieku vzdialenom od miest a dotýka sa aj kvality verejných
služieb. Cieľom prieskumu je preto zmapovať fungovanie maloobchodných
predajní na vidieku a na základe získaných dát kvantifikovať prístup
obyvateľov v malých obciach k základným potravinám a formulovať
alternatívne riešenia tejto situácie.
Prierez kľúčovými otázkami
V prieskume odpovedajú starostovia tvoriaci reprezentatívnu vzorku 320,
pričom do nej boli zaradené obce z dvoch veľkostných kategórií a to obce
do 250 a do 500 obyvateľov. Otázky sa týkajú kvantifikácie počtu obcí
s maloobchodnou predajňou potravín, pričom zisťujeme aj to, kto je jej
prevádzkovateľom. Okrem toho mapujeme aj formy prístupu obyvateľov
k potravinám v obciach, v ktorých nie je maloobchodná predajňa.
Napríklad či obyvateľom vozia potraviny príbuzní, či sa ich nákup
zabezpečuje spoločne podľa dohody s obyvateľmi, prípadne nákupom
základných potravín obyvateľom a následnou distribúciou. Zároveň nás
zaujímajú otváracie hodiny, prípadne, či do obce jazdí pojazdná
predajňa. Rovnako nás zaujíma aj názor starostov na možné riešenia
problému s nedostupnosťou prístupu k potravinám, teda či by obec mala
záujem participovať na prevádzkovaní maloobchodnej predajne a akým
spôsobom, či by obce mali záujem realizovať dovoz objednaných potravín
z veľkoobchodov, respektíve a či by uvítali riešenie formou pojazdnej
maloobchodnej predajne. Ďalšia časť prieskumu sa sústreďuje na sortiment
základného potravinového a základného drogistického tovaru a venujeme sa
aj tomu, čo by podľa starostov pomohlo zlepšiť alebo úplne vyriešiť
dostupnosť základných potravín v obciach.
Výsledky pomôžu v ďalších aktivitách
Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného
projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je
realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných
záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje
starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií
obcí.
-mk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter