Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Priemyselné parky: Štyri mestá už rekonštruujú, Stropkov vyberá dodávateľa

obrazekZačiatkom januára
minulého roka schválila výberová komisia Ministerstva hospodárstva a
agentúry SARIO nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
EÚ na rekonštrukciu priemyselných zón pre päť slovenských miest.
Tornaľa, Gelnica, Bardejov, Trnava a Stropkov získali na revitalizáciu
hnedých priemyselných plôch v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodárky rast spolu viac ako 37 miliónov eur
(1,115 miliardy korún). V priebehu uplynulého týždňa sme zisťovali,
v akom štádiu sa jednotlivé projekty nachádzajú. V Gelnici získali na
rekonštrukciu priestorov v areáli bývalej firmy SEZKA 4,039 mil. eur (121
mil. korún).

„Po implementácii projektu sa predpokladá umiestnenie 4 až
piatich investorov, ktorí by mali vytvoriť približne 241 pracovných miest
v elektrotechnickom priemysle a ľahkom strojárstve. Mesto Gelnica absolvovalo
rokovania s agentúrou SARIO ohľadom potenciálnych investorov, rokovania
zatiaľ nie sú ukončené,“
informovala Ing. Anna Tomagová
z MsÚ Gelnica. Zmluvu s dodávateľom stavebných prác podpísali v júni
2009, rekonštruovať začali v septembri. Všetky práce prebiehajú podľa
schváleného časového harmonogramu a priemyselná zóna by mala byť
dokončená v apríli budúceho roka.
Stavebné práce začali v poslednom kvartáli minulého roka aj v areáli
bývalého závodu Ozeta v Tornali. Mesto získalo na jeho obnovu 9,94 mil.
eur (necelých 300 mil. korún). Samospráva podpísala s dodávateľom
stavebných prác zmluvu o dielo koncom mája minulého roka. Okrem
rekonštrukcie a asanácie starých budov pribudnú v areáli aj tri nové
priemyselné objekty. „V januári 2010 sme ukončili búracie
práce v areáli a začali stavebné práce na dvoch z troch objektov
plánovaného priemyselného parku. Jeho dokončenie je naplánované na
február 2011,“
priblížil Ing. Róbert Mag z Odboru
investičného a finančného rozvoja MsÚ v Tornali. Podľa medializovaných
informácií z marca tohto roka prejavili záujem o vstup do
zrekonštruovaného parku traja investori zaoberajúci sa výrobou ocele,
káblových zväzkov a hračiek. „Mesačne absolvujeme niekoľko
rokovaní na SARIU, aj s potenciálnymi investormi. Všetko vyzerá veľmi
sľubne. Prácu v novom parku by mohlo nájsť vyše
200 ľudí,“
dodal R. Mag. Tornaľa sa len nedávno vymanila
z ozdravného režimu, preto mesto hľadá alternatívy ako vykryť 5%-nú
spoluúčasť na projekte. R. Mag upozornil, že okrem tejto sumy je mestský
rozpočet zaťažený aj výdavkami, ktoré nie sú ministerstvom definované
ako oprávnené. Ide najmä o vypracovanie zmlúv o záložnom práve,
náklady na stavebný dozor, poistenie nehnuteľností a podobne. Súhrnne ide
o sumu vyššiu ako 30 tis. eur.
V Bardejove získali na revitalizáciu hnedej zóny 9,18 mil. eur (276 mil.
korún). „Hlavné aktivity projektu sú nákup pozemkov, budov
technológie, realizácia stavby a technické zhodnotenie budov. Čo sa týka
nehnuteľností, vykúpené boli štyri budovy, z toho dve budú zhodnotené a
dve sú už zbúrané. V rámci technológie bude zakúpený osobný lanový
výťah, nákladný lanový výťah a zdvíhacia plošina,“

uviedol Ing. Ján Novotný z bardejovského MsÚ. V súčasnosti je
v štádiu realizácie nákup technológie, rekonštrukcia a celkové
technické zhodnotenie stavieb. Z finančného hľadiska bolo zo schválenej
sumy do konca minulého týždňa preinvestovaných 41% oprávnených nákladov.
Zmluva s dodávateľom stavebných prác, spoločnosťou Váhostav – SK,
a.s., bola podpísaná v závere mája minulého roka. Dokončenie
priemyselného areálu je naplánované na december 2010. Mesto Bardejov je
podľa slov J. Novotného „v citlivom, ale pozitívne sa
vyvíjajúcom štádiu rokovaní a príprav zmlúv o budúcich zmluvách
s viacerými potenciálnymi investormi.“
Vytvorených by malo
byť minimálne 250 nových pracovných miest.
Na implementáciu projektu Mestský priemyselný a technologický park dostalo
mesto Trnava 9,58 mil. eur (288 mil. korún), celkové náklady na jeho
výstavbu dosiahnu 10,44 mil. eur (314 mil. korún). Kapacity nového parku by
mali využiť domáci i zahraniční investori zaoberajúci sa
výskumno-vývojovými, konštrukčnými a projekčnými činnosťami a firmy,
ktoré svojou sofistikovanou výrobou a významným inovačným potenciálom
vytvoria približne 450 vysokokvalifikovaných pracovných miest.
„Zrekonštruované budú inžinierske siete a komunikácie vo
vnútri areálu. Predmetom projektu je tiež výstavba nových objektov –
pavilónu sofistikovanej výroby, pavilónu výrobných buniek,
výrobno-technologického pavilónu, skladového pavilónu a nových
parkovacích miest. V súčasnosti prebieha hlavne výstavba nových objektov a
pripravujú sa práce na objektoch, ktoré majú byť
zrekonštruované,“
priblížila aktuálny stav realizácie
projektu Elena Ursýniová z komunikačného odboru MsÚ v Trnave. Proces
obstarávania bol ukončený v októbri 2009 a po podpise zmluvy o dielo so
zhotoviteľom stavby začala výstavba parku 30. novembra 2009. Termín
ukončenia projektu je naplánovaný na január 2012, kolaudácia objektov by
však mala prebehnúť už v septembri tohto roka. E. Ursýniová dodala, že
vzhľadom na polohu priemyselného parku a jeho vybavenie zaznamenali zo strany
investorov záujem o vytvorenie nových prevádzok. V súčasnosti má mesto
podpísaný zmluvný vzťah s niekoľkými investormi a ponukou ďalších
troch sa bude zaoberať trnavské MsZ. Investori sú zameraní na výskum,
vývoj, konštrukčné a simulačné procesy, ako aj výrobu prototypov
v oblasti elektrotechnického, strojárskeho, farmaceutického priemyslu a
energetiky.
Päticu úspešných miest, ktoré získali prostriedky na revitalizáciu
hnedých priemyselných zón uzatvára Stropkov. V decembri minulého roka sa
podarilo zrealizovať nákup pozemkov a budov v budúcom priemyselnom parku od
ich majiteľov za 1,9 mil. eur (58 mil. korún). V súčasnosti prebieha
výber dodávateľa stavebných prác. „Na rekonštrukciu a
modernizáciu stavieb je vyčlenených 1,45 mil. eur (43,6 mil. korún) .
Verejné obstarávanie bolo vo Vestníku zverejnené v septembri minulého
roka. Realizácia všetkých aktivít projektu je naplánovaná na
14 mesiacov,“
uviedol hovorca MsÚ Imrich Makó. Doplnil, že
rokovania s potenciálnymi investormi, ako aj agentúrou SARIO prebiehajú, ale
vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie sú zrealizované všetky plánované
aktivity projektu sú zatiaľ bez konkrétnych výsledkov.
„Predpokladáme však, že do piatich rokov po realizácii
všetkých plánovaných aktivít, nájde v hnedom priemyselnom parku
zamestnanie 200 ľudí,“
upresnil I. Makó. Z celkových
nákladov na realizáciu projektu predstavujú neoprávnené výdavky čiastku
necelých 15 tis. eur (450 tis. korún). Táto suma je podobne ako 5-percentné
spolufinancovanie projektu či príprava projektovej dokumentácie hradená
budúcim správcom priemyselného parku, stropkovskou spoločnosťou
EC-EDMA, s.r.o.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter