Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Priemerná mesačná mzda v mestskom podniku Služba je 576,43 eur

<p>Služba, mestský podnik Stropkov hospodáril v prvom polroku 2015 so
schodkom 25 769,45 eur. K 30. júnu 2015 tu pracovalo 53 ľudí, z toho
sedem pracovníkov formou projektov zamestnanosti v spolupráci s Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny. Priemerná mesačná mzda bola 576,43 eur.
Podnik zabezpečuje všetky činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom
zriadení.</p>

<p><strong><em>„Na cintorínoch je celkom 3 082 udržiavaných hrobových
miest. Za 1. polrok bolo uskutočnených 34 pohrebov. Je tam taktiež
53 udržiavaných vojnových hrobov. Na stredisku sa vedie evidencia
pochovaných a zabezpečuje sa aj výber poplatkov za prenájom hrobových
miest. Pokračuje sa v evidencii a dopĺňaní údajov v elektronickom
spracovaní,“</em></strong> informoval na septembrovom mestskom
zastupiteľstve riaditeľ Služby Michal Šandrik. Stredisko zabezpečuje
týždenný vývoz komunálneho odpadu v Stropkove. Za prvý polrok 2015 bol
z mesta na skládku vyvezený odpad v objeme 1 415,93 tony a z čističky
odpadových vôd 7,35 tony. Služba realizuje aj zber separovaného odpadu pre
mesto a 24 obcí okresu. Separuje sa päť druhov odpadov, konkrétne sklo,
papier, plasty, kovový šrot a tetrapak. <strong><em>„Projekt Separovaný
zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre mesto Stropkov a 24 obcí
okresu Stropkov bol ukončený k 31. marcu 2015. Separuje sa o tri druhy
odpadov viac, ide o iné kovové obaly, pneumatiky a biologický
rozložiteľný odpad. Cieľom projektu bolo ešte viac zefektívniť súčasný
separovaný zber v oblasti zvozu, umožniť občanom odovzdať odpad priamo na
zbernom dvore s cieľom znížiť záťaž na životné
prostredie,“</em></strong> podotkol M. Šandrik. Na skládku komunálneho
odpadu vyviezla Služba celkom 2 089,145 tony odpadu – zo Stropkova
1 415,93 tony, z obcí 200,50 tony, z Technických služieb Svidník
86,40 tony, z Medzilaboriec 7,90 tony, mimoriadne vývozy od podnikateľov a
obcí predstavovali 371,07 tony. Donedávna prevádzkovala verejné toalety na
autobusovej stanici SAD. V prvom polroku 2015 boli tržby len 119,33 eura. Od
júla je však kvôli výstavbe nového objektu verejné WC zrušené.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter