Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Priatelia Zeme majú k zámeru pyrolýzy pneumatík viacero výhrad

So zámerom plánovaného projektu na pyrolýzne spracovanie pneumatík
v Stropkove sa v uplynulom týždni oboznámili aj členovia neziskového
občianskeho združenia Priatelia Zeme, chrániaceho životné prostredie a
prírodu na Slovensku, aj v európskom kontexte.

Členovia združenia sa tiež zaoberajú minimalizáciou znečisťovania
prostredia odpadmi a toxickými látkami a okrajovo sa venujú aj podpore
udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým
a sociálnym súvislostiam. K projektu pyrolýzy v Stropkove majú viacero
zásadných pripomienok, ktoré v najbližších dňoch adresujú Ministerstvu
životného prostredia SR. „Predložený zámer nie je podľa nás
vypracovaný dostatočne a chýbajú v ňom viaceré dôležité informácie,
ktoré je v súvislosti s takýmto typom zariadenia nevyhnutné uviesť.
Napríklad v jednej z príloh, kde sú podľa investora analyzované produkty
pyrolýzy, sú uvádzané určité hodnoty, ale chýbajú v nich viaceré
dôležité údaje ako dátum odobratia vzorky, spôsob odberu a jej zdroj, teda
referenčná technológia, ako aj lokalita odberu. Doložené laboratórne
skúšky aj napriek tomu, že boli vykonané akreditovanými laboratóriami
nemôžme považovať za hodnoverné pre overenie emisií konkrétnej
navrhovanej prevádzky,“
pomenovala niektoré z nedostatkov
projektová manažérka združenia Mgr. Katarína Vrábľová. Dodala, že
v súvislosti s emisiami sa v zámere hodnotí len 5 faktorov
znečisťujúcich látok (oxidy uhlíka, síry a dusíka, pevné častice –
PM10…), čo je absolútne nedostatočné vzhľadom k zloženiu materiálu,
ktorý bude podliehať pyrolýznemu rozkladu. Združenie preto žiada
o doplnenie analýzy emisií pre ťažké kovy, polyaromatické uhľovodíky a
ďalšie látky zo skupiny jedovatých dioxínov a o tieto látky takisto
doplniť rozptylovú štúdiu. Podľa K. Vrábľovej bude k zámeru potrebné
doložiť aj analýzu pyrolýzneho oleja na obsah chlóru z dôvodu produkcie
vysoko toxických perzistentných organických škodlivín (POP) a tiež uviesť
predpokladané množstvo tuhého odpadu z čistenia spalín, ktorý bude
ukladaný na skládku. Investor by mal takisto zabezpečiť analýzu týchto
odpadov na obsah POP látok. „Je až zarážajúce, že napriek
absolútnemu ignorovaniu emisií biokumulatívnych látok (napr. PCDD/F), autori
predpokladajú zanedbateľné vplyvy na ekologickú stabilitu, flóru aj faunu.
Je to o to horšie, že v prípade variantu 2 (lokalita medzi STS a tokom
Ondavy – pozn. red.) sa predpokladajú možné vplyvy na potravinové biotopy
vodného vtáctva. Práve vodné vtáctvo patrí k najohrozenejším skupinám
čo sa týka biokumulatívnych látok v dôsledku ich umiestnenia
v potravinovom reťazci. Ohrozené však môžu byť aj iné druhy
živočíchov na podobnej úrovni reťazca, ako napríklad v zámere uvádzaný
rak riečny, vydra riečna alebo netopier vodný,“
dodala K.
Vrábľová. Priatelia Zeme uvádzajú aj viacero pragmatických pripomienok.
Deklarovaných 111 nových pracovných miest je podľa ich názoru pre takýto
druh prevádzky predimenzovaný počet. Vychádzajú z porovnania iných
podobných zámerov zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov – cca 30 pracovných miest pre zariadenie s kapacitou 21000 ton,
11 miest pre kapacitu 3500 ton atď. Žiadajú preto uviesť počet
zamestnancov na jednotlivých pozíciách ako aj percentuálny predpoklad
obsadenia týchto pozícií kvalifikovanými pracovníkmi z mesta Stropkov a
okolitých obcí. Z dostupných informácií je tiež možné predpokladať,
že pneumatiky na spracovanie by sa do Stropkova mali zvážať aj z okolitých
krajín. „Treba zdôrazniť, že vo východoslovenskom regióne
sú na spracovanie pneumatík dostatočné kapacity. Aj sám navrhovateľ
v zámere uvádza, že zatiaľ nemá zazmluvnených konkrétnych dodávateľov.
V roku 2007 bolo na Slovensku vydané povolenie na dovoz opotrebovaných
pneumatík v množstve 10.950 ton, čo naznačuje nevyťaženosť slovenských
zhodnocovacích kapacít. Z uvedeného teda vyvstáva odôvodnená obava, že
závod bude slúžiť na spracovanie pneumatík z okolitých krajín a nie zo
Slovenska. Je dôležité si uvedomiť, že prevádzka zariadení
využívajúcich pyrolýzu je ekonomicky veľmi náročná a kvôli rentabilite
nákladov bude závod potrebovať neustály prísun materiálu na zhodnotenie,
čo môže opäť naznačovať dovoz opotrebovaných pneumatík z okolitých
krajín,“
zdôraznila K. Vrábľová.
Záver teda znie, že predložený projekt má viacero slabých stránok,
ktorým by sa mal investor v „miliardovom“ projekte vyhnúť. Ostáva
veriť, že na výhrady ekológov bude bardejovská eseročka reflektovať a
potrebné analýzy dokáže (a hlavne bude ochotná) v prebiehajúcom procese
posudzovania vplyvov na životné prostredie doložiť. Odpovede na niektoré
otázky však bude môcť zástupca investora zodpovedať už na pondelkovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Záleží len na aktivite a pripravenosti
našich poslancov i primátora mesta na odbornú diskusiu s predkladateľmi
projektu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter