Pri výrube na Domaši došlo k porušeniu zákona

<h3>Postihnutý má byť
živnostník, ktorého si najali vodohospodári

Rozsiahly výrub drevín v okolí Domaše sa uskutočnil bez potrebného
súhlasu. Vyplýva to z výsledkov kontroly Slovenskej inšpekcie životného
prostredia (SIžP), ktoré zverejnili minulý týždeň. Pripomeňme, že
v marci tohto roka padlo za obeť drevorubačom vyše 32 hektárov porastu
lužného lesa rozprestierajúceho sa na ľavom brehu Ondavy, za Lomňanským
mostom. Ochranári tento krok ostro kritizovali, na druhej strane vodohospodári
označili výrub za nevyhnutný.

<p>Zatiaľ je ukončená len kontrola v katastrálnom území Turian n/O.
Kontrola výrubu v katastrálnych územiach Lomné, Bžany a Valkov stále
prebieha. „SIžP Košice zistil, že v katastrálnom území
Turian došlo k rozsiahlemu výrubu približne 22 700 drevín – vŕby,
topoľa a jelše na ploche 32 ha. Výrub na základe riadne uzavretej zmluvy
o spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) vykonal
živnostník Martin K., ktorý bol teda v tomto prípade, podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny, kontrolovanou osobou,“

priblížil hovorca SIžP Michal Štefánek. Inšpektori v rámci
prešetrovania podnetu zistili, že SVP ako správca vodných tokov oznámil
orgánu ochrany prírody, Obvodnému úradu životného prostredia (ObÚžP)
v Stropkove, tento výrub drevín a zároveň i to, že výrub bude
vykonávať v spolupráci s dodávateľskou firmou. Inšpekcia upozornila aj
na fakt, že územie, na ktorom sa výrub uskutočnil, je súčasťou
významného prvku územného systému ekologickej stability, a to
nadregionálneho biokoridoru Ondava – Ladomírka, ktorý tvoria brehové
porasty, zvyšky lužných podhorských lesov a aluviálne lúky. Bez zásahu
bolo vyše 35 rokov. Vodná nádrž Domaša bola v rámci projektu
inventarizácie mokradí Slovenska zaradená medzi regionálne významné
mokrade. Jej severná časť s výmerou približne 170 ha bola zaradená tiež
do zoznamu území na vyhlásenie územnej ochrany. Prioritný je tu biotop
európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy.
Územie je tiež súčasťou paneurópskej migračnej trasy vtákov a riečneho
ekologického koridoru. „Napriek tomuto významu územia Domaše
ObÚžP v Stropkove nevyužil príslušné ustanovenie zákona o ochrane
prírody a krajiny a neurčil podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu,
resp. výrub nepozastavil, neobmedzil alebo nezakázal,“

zdôraznil M. Štefánek.
živnostník, ktorý výrub realizoval, konal podľa SIžP v dobrej viere, že
SVP si splnil oznamovaciu povinnosť a on teda žiadne povinnosti vo vzťahu
k ObÚžP nemá. Podľa zákona však mal „životné prostredie“ požiadať
o vydanie súhlasu na výrub drevín, čo neurobil a tým porušil zákon
o ochrane prírody. „Ak chce iný subjekt vykonávať výrub
drevín namiesto správcu vodného toku, potrebuje na to súhlas orgánu ochrany
prírody, ako aj orgánu štátnej vodnej správy, teda príslušného ObÚžP.
Kontrolovaná osoba však takýto súhlas pri výkone štátneho dozoru IžP
Košice nepredložila. Inšpektorát jej teda môže v správnom konaní za
toto protiprávne konanie uložiť pokutu do výšky 33 193
eur,“
zhrnul výsledky kontroly hovorca SIžP.
Kontrolóri skonštatovali, že ani stropkovský ObÚžP nevyužil všetky svoje
kompetencie, aby preskúmal predmetný výrub. O stanovisko sme preto
požiadali aj bývalého a súčasného prednostu úradu Dušana Lukáča a
Michala Malinu. V čase realizácie bol totiž prednostom D. Lukáč, ktorého
nový prednosta nahradil vo funkcii v prvej polovici júna.
„V zmysle zákona o ochrane prírody má SVP výnimku na
vykonávanie výrubov na svojom majetku. Zákon hovorí, že správca vodného
toku nepotrebuje súhlas ObÚžP na vysádzanie, stínanie, odstraňovanie
stromov a krov na pobrežných a inundačných územiach. Musí si však splniť
oznamovaciu povinnosť, čo bolo naplnené. V zmysle tohto ustanovenia sme
postupovali aj v uvedenom prípade. Vzhľadom na to, že sa jednalo o správcu
toku, výrub nebol podmienený povolením,“
zhodne
skonštatovali D. Lukáč a M. Malina.
Ak to teda zhrnieme, SVP ,š. p., si oznamovaciu povinnosť splnil v zmysle
zákona a oznámil výrub ObÚžP v Stropkove. Úrad však podľa inšpekcie
nevyužil svoje zákonné povinnosti a neurčil podrobnejšie podmienky
realizácie výrubu. Vodohospodári si následne objednali na riadne oznámený
výrub služby živnostníka, no aj ten mal ObÚžP požiadať o povolenie
výrubu, o ktorom už úrad vedel. živnostník vraj týmto postupom porušil
zákon a za to mu hrozí doslova likvidačná pokuta. Ide o naozaj zvláštny
záver kontroly. Podľa našich informácií sa však realizátor výrubu voči
rozhodnutiu inšpektorov odvolal a celý postup bude v odvolacom konaní
podrobený detailnejšiemu skúmaniu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter