Pri vykurovaní treba pravidelne kontrolovať a čistiť komíny

<p>S nastupujúcim vykurovacím obdobím hasiči upozorňujú na potrebu
dodržiavania zásad protipožiarnej bezpečnosti:

<p>Upozorňujeme na potrebu zabezpečenia vyhovujúceho technického stavu
palivových spotrebičov slúžiacich na vykurovanie. Rovnako je potrebné
zabezpečiť aj pravidelnú kontrolu a čistenie komínov. Práve zlý
technický stav kotlov, či komín zanesený sadzami, bývajú častými
príčinami vzniku požiarov s neblahými následkami.
Hasiči apelujú predovšetkým na prevenciu. Dôkladná a včasná príprava
technologických zariadení, vykurovacích systémov a komínov pred zimným
obdobím môže uchrániť majetok, zdravie a životy ľudí a prispieť
k bezpečnosti samotného vykurovania. Okrem požiadaviek na riadny technický
stav vykurovacích telies je dôležitým ukazovateľom aj ľudský činiteľ,
t. j. postoj a prístup jednotlivca k prevencii, zodpovednosti za
prevádzkovanie spotrebičov, čo má priamu súvislosť s celkovou
požiarovosťou.
Skúsenosti hasičov hovoria najmä o majiteľoch rodinných domov, chalúp a
rekreačných chát, ktorí zvyčajne podceňujú stav dymovodov, komínov a ich
čistenie, a nedbajú ani o riadne uskladnenie tuhých palív, čím ohrozujú
seba aj okolie.
Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že minulý rok v súvislosti
s vykurovaním vzniklo vo vlastníctve súkromných osôb na území okresu
Stropkov 13 požiarov s priamou škodou 4 315 eur.
Vo vykurovacej sezóne roku 2012 bolo zaznamenaných v okrese Stropkov
5 požiarov s priamou škodou 3 050 eur.
Z prehľadu o príčinách vzniku požiarov vyplýva, že častými
príčinami:
– je vznietení sadzí v komínoch, dôsledkom toho, že sa komíny
nekontrolujú a nečistia,
– nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
– nesprávna inštalácia, obsluha a nevyhovujúci technický stav vykurovacích
telies,
– nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom,
horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť
požiar.
Z uvedenej štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako
stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby.
životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt,
poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.
Z dôvodu rastu cien plynu a elektriny sa čoraz viac ľudí vracia
k tradičnému spôsobu vykurovania prostredníctvom spotrebičov na tuhé
palivo a často ich svojpomocne a neodborným spôsobom inštalujú. Každý
spotrebič je pritom vyhotovený do určitého prostredia a tam musí byť aj
používaný.
Ľudia využívajú dvojaký spôsob kúrenia – plynom a súčasne tuhým
palivom v kozuboch alebo ústredným vykurovaním na tuhé palivo.
Je dôležité dodržiavať zásadu, že na jeden komínový prieduch možno
napájať len spotrebiče s rovnakým druhom paliva. Je potrebné mať na
zreteli, že vykurovanie mokrým a hlavne surovým drevom spôsobuje vytváranie
vrstiev dechtu na stenách komína, a následne môže dôjsť tiež
k samovznieteniu sadzí.
Lehoty kontrol a čistenia komínov závisia od výkonu spotrebiča, druhu
paliva a konštrukčného vyhotovenia komína (či ide o komín s vložkou
alebo bez nej)
Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý
stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1× za
4 mesiace
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1× za
2 mesiace
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1× za
12 mesiacov
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1× za
6 mesiacov
Kratšie lehoty sú pri používaní kotlov na tuhé palivá, keďže dochádza
pri nich k zanášaniu komínových telies sadzami
Každý majiteľ alebo užívateľ domu si musí uvedomiť, že za celkový
technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať
pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže každý vykonávať
svojpomocne, ale iba odborníci vedia, ako predísť jeho poškodeniu a
zabrániť predčasnej nefunkčnosti komína.
Minimálne raz do roka je však vhodné, aby vykurovací systém skontroloval
odborník, ktorý pozná potenciálne riziká a vie dokonale vybrať
najzraniteľnejšie prvky a vykonať adekvátne opatrenia, a ktorý zároveň
vyhotoví potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo
dymovodu.
Upozorňujeme na následky porušovania zásad bezpečnej prevádzky palivových
spotrebičov, dymovodov a komínových telies, čo môže mať za následok aj
uloženie postihu podľa ustanovení zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Pokutu do 99 eur možno uložiť fyzickým osobám, ktoré sa dopustia
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že porušia zásady
bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných
spotrebičov a nezabezpečia kontrolu a odborné preskúšanie komínov.
U právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je to v rámci
správneho konania až do výšky 8 298 eur.
K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach v rodinných domoch a
obytných domoch hasiči poskytujú občanom nasledovné rady:
– Komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Pravidelné
vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín musí byť
samozrejmosťou, rovnako ako kontrola technického stavu,
– Nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť
k jeho popraskaniu,
– Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti
horľavé materiály,
– Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
– Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli
umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne
zaústené do komínových prieduchov,
– Chrániť je potrebné aj podlahu okolo čistiacich otvorov najlepšie
ochrannou podložkou do vzdialenosti minimálne 60 centimetrov,
– Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nerozbitnej plnostennej
nádoby z nehorľavého materiálu,
– Nenechávajte bez dozoru detí v blízkosti palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj
v blízkosti otvoreného ohňa,
– Pri elektrických spotrebičoch dávajte pozor, napr. v kúpeľni na často
používané infražiariče. Tie sa rozžeravia na vysoké teploty, a preto
akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 m sa nesmú vôbec
vyskytovať,
– Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie
horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé
palivá a iné materiály.
– Pred pripojením nového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po
stavebných úpravách komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie
komína,
– Pri prevádzke sa nesmú ukladať a skladovať horľavé materiály
v blízkosti vykurovacích telies.
– Inštaláciu a opravu palivových spotrebičov treba zveriť odborným
organizáciám, ktoré zabezpečia dodržanie príslušných pokynov výrobcu.
Kontrola sa vykonáva podľa pokynov výrobcu.
Čas venovaný takýmto opatreniam a bezpečnej manipulácii sa mnohonásobne
vyplatí. Chráni zdravie ľudí aj majetok pred požiarmi.
kpt. Mgr. Kopčová Gabriela
Oddelenie požiarnej prevencie
Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Svidníku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter