Pri sankcionovaní prihliadali aj na finančnú situáciu páchateľa

<p>Zákon o priestupkoch taxatívne vymedzuje, aké sankcie možno udeliť za
spáchanie priestupku. Na Odbore všeobecnej a vnútornej správy Obvodného
úradu Stropkov vybavili v minulom roku pokarhaním 42 priestupkov, pokutu
uložili v 166 prípadoch.

<p>„V piatich prípadoch sme od uloženia sankcie upustili a vec
sme prejednali v zmysle ustanovenia paragrafu 11 odseku 3 Zákona
o priestupkoch, pretože v týchto prípadoch podľa názoru
prejednávajúceho orgánu k náprave páchateľa postačilo aj samotné
prejednávanie priestupku. V týchto prípadoch sa jednalo o páchateľov,
ktorí sa nedopustili spoločensky závažného priestupku, svoje konanie
oľutovali a boli prejednávaní v rámci priestupkového konania po
prvýkrát, prípadne to boli páchatelia mladiství alebo blízko veku
mladistvého. Za 166 priestupkov, ktoré boli vybavené pokutou, bola uložená
celková čiastka vo výške 7 156,00 eur, čo na jednu pokutu predstavuje
priemer 43,10 eura. Oproti roku 2011 táto suma predstavuje nárast
o 5,82 eura. V 74 priestupkových veciach, ktoré boli rozhodnuté rozkazom,
bola uložená pokuta v sume 1 960 eur,“
upresnila vedúca
OVVS JUDr. Mária Kasičová. Dodala, že k stanoveniu výšky pokuty
pristupovali veľmi citlivo, pretože úlohou štátneho orgánu je nielen
sankcionovať, ale aj výchovne vplývať na páchateľov. V súčasnej
ekonomickej situácii, kedy sa miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji
dlhodobo pohybuje okolo 20 percent, pri ukladaní pokút vo väčšine
prípadov prihliadali aj na finančnú situáciu páchateľa. Najväčší
počet páchateľov totiž predstavujú nezamestnaní, dôchodcovia a
študenti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter