Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri projektoch na regeneráciu sídiel sú najaktívnejší starostovia z okresov Kežmarok a Sabinov

Druhé kolo výzvy sa otvára už v pondelok!

Regionálny operačný program (ROP), ktorý má pomôcť rozvoju regiónu,
otvoril v tomto roku dve výzvy – regenerácia sídiel a regionálne
komunikácie. 13. júna sa uzavrelo 1. hodnotiace kolo výzvy
4.1 Regenerácia sídiel, ktoré trvalo od 6. apríla. Do tohto dňa
predložili mestá a obce Prešovského kraja 41 žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (NFP) na odbor SO/RO pre ROP. Je to najviac spomedzi
všetkých samosprávnych krajov na Slovensku.

„Z celkového počtu prijatých žiadostí desať nesplnilo
podmienky formálnej správnosti a len v troch prípadoch neboli žiadne
nedostatky. Podmienkam formálnej správnosti vyhovelo 31 žiadostí
o NFP,“
zhodnotila Svetlana Pavlovičová, vedúca odboru SO/RO
pre ROP. Celkové oprávnené výdavky na 31 projektov dosahujú 36,74 mil.
€, celková požadovaná výška nenávratného finančného príspevku
u podaných projektov je 30,08 mil eur. Z okresu Stropkov prišla jedna
žiadosť s požadovaným finančným príspevkom 1,2 mil. eur na
rekonštrukciu stropkovského námestia.
Medzi najaktívnejšie okresy, ktoré sa zapojili do tejto výzvy a zároveň
tie, ktoré prešli formálnou kontrolou, patria Kežmarok (6 žiadostí) a
Sabinov (5 žiadostí). Aktívni boli aj starostovia a primátori zo sninského
(4), vranovského (4) a staroľubovnianskeho okresu (3). Ako potvrdila S.
Pavlovičová, medzi najčastejšie chyby v projektoch patria chýbajúce
uznesenia zastupiteľstva, nevysporiadané vlastnícke vzťahy, neúplný opis
projektu, neprehľadná projektová dokumentácia, formálne nedostatky
stavebnej dokumentácie, označenie centrálnej zóny obce v nesúlade
s podmienkami výzvy, či nepredloženie príloh v súlade s podmienkami
výzvy. „V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie
predložených žiadostí. Či jednotlivé predložené projekty získajú
nenávratný finančný príspevok, o tom rozhodne výberová komisia, ktorú
vymenuje minister výstavby a regionálneho rozvoja,“
doplnila
hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.
V rámci celého Slovenska bolo vo výzve 4.1 Regenerácia sídiel podaných
164 žiadostí, z toho v Prešovskom kraji 41, v Nitrianskom kraji 32, po
23 žiadostí v Trnavskom a Žilinskom kraji. Najmenej, 10 žiadostí, bolo
predložených v Košickom kraji.
Už v pondelok, 13. júla, sa otvorí druhé hodnotiace kolo výzvy
4.1 Regenerácia sídiel a potrvá do 18. septembra. Aj v druhom hodnotiacom
kole je výzva určená pre 175 miest a obcí PSK evidovaných v zozname
inovačných a kohéznych pólov rastu.
Finančné príspevky môžu obce využiť na viaceré činnosti, napr. na
úpravu verejných priestranstiev a zelene, výstavbu a rekonštrukciu
verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, rekonštrukciu
miestnych komunikácií, mostov a lávok, taktiež aj na výstavbu a
rekonštrukciu zastávok a hygienických zariadení, úpravu a reguláciu
povodní v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v nadväznosti na
realizáciu iných investičných aktivít. „Starostovia môžu
s nami aktívne konzultovať svoje zámery. Práve to oceňovali v prvom kole,
že nemusia cestovať do Bratislavy,“
zdôraznila S.
Pavlovičová.
Jeden žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť jednu žiadosť
o NFP. Termín na realizáciu projektu je stanovený na maximálne
24 kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Minimálny
limit oprávnených výdavkov je 170 000 eur (5 121 420 Sk) a maximálny
limit je stanovený vo výške 2 300 000 eur (69 289 800 Sk). Spoluúčasť
žiadateľa predstavuje päť percent.
-Vf-, -np-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter