Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri kontrole v Chill clube zistili osem prípadov čiernej práce

obrazekV noci z piatka,
26. júna, na sobotu v čase od 23.30 hod. prebehla v stropkovskom Chill
clube preventívno-bezpečnostná policajná akcia zameraná na odhaľovanie
trestnej činnosti v súvislosti s drogami, alkoholom, toxikomániou
mládeže, prejavmi extrémizmu, ako aj na zisťovanie protiprávneho konania na
úseku verejného poriadku.

Okrem polície boli do akcie zapojené aj ďalšie zložky (Colný úrad,
Hasičský a záchranný zbor, Úrad práce, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva), ktoré na mieste vykonávali kontroly na dodržiavanie
bezpečnostných predpisov, nelegálneho zamestnávania a dodržiavania
hygienických noriem. Colníci sa zamerali na kontrolu označovania tovarov
kontrolnými známkami, ktorými sa označujú spotrebiteľské balenia liehu a
spotrebiteľské balenia cigariet. „Zo strany colníkov pri
kontrole v predmetnom klube neboli zistené žiadne odlišnosti v označení
spotrebiteľských balení liehu a spotrebiteľských balení cigariet a
zároveň neboli zistené žiadne nedostatky, týkajúce sa povinnosti subjektu
viesť evidenciu o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľských balení
liehu,“
informovala hovorkyňa Colného úradu v Prešove mjr.
Ing. Renáta Kravcová. Pri kontrole nezistili nedostatky ani hygienici z RÚVZ
Svidník.
Pracovníci stropkovského ÚPSVaR sa v rámci akcie zamerali na kontrolu
nelegálneho zamestnávania. Zistených bolo osem prípadov tzv. čiernej
práce, teda porušenia pracovnoprávnych predpisov zo strany zamestnávateľov.
„Každý zamestnávateľ, ktorý poruší platné zákonné
ustanovenia môže byť sankcionovaný pokutou až do výšky 33 193,91 eur (1
mil. Sk),“
uvádza sa v stanovisku Úradu práce k výsledkom
kontroly.
Policajti zaznamenali pri akcii jedno podozrenie z trestného činu podpory a
propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.
Zaistené bolo tričko s nápisom, ktoré bude postúpené znalcovi z odboru
tejto problematiky a ten posúdi, či vykazovalo znaky extrémizmu.
„Okrem toho bolo zistených päť ďalších priestupkov. Jeden na
úseku verejného poriadku a zistené boli aj štyri priestupky týkajúce sa
požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Zvlášť
by som spomenul prípad 16-ročného mládenca, ktorý nafúkal vyše jedno
promile. Pri kontrole sme na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú
alkoholické nápoje, nezistili prítomnosť osôb mladších ako
15 rokov,“
zhrnul priebeh policajnej akcie riaditeľ Odboru
poriadkovej polície ORPZ Svidník pplk. Mgr. Miroslav Štoffa. Doplnil, že
podobné preventívno-bezpečnostné akcie budú policajti, spoločne
s ostatnými zložkami, vykonávať v jednotlivých prevádzkach aj
v budúcnosti. Podľa M. Štoffu je zvlášť počas školských prázdnin
dôležité venovať veľkú pozornosť uvedenej problematike.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter