Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Pri kontrole technického zhodnotenia kúpaliska zistili malé nedostatky

<p>Prevádzkovateľ letného kúpaliska v Stropkove spoločnosť KM –
SYSTÉM, s. r. o., Prešov predložil koncom minulého roka účtovné podklady
ku kontrole technického zhodnotenia Areálu letného kúpaliska v Stropkove za
rok 2014. Keďže z predložených podkladov nebolo možné vecne
skontrolovať reálny rozsah prevedených prác, Mestský úrad Stropkov
požiadal prevádzkovateľa o doplnenie podkladov.</p>

<p>Tie boli predložené v priebehu mesiaca marec a apríl 2015. V polovici
apríla sa za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa letného kúpaliska
spoločnosti KM SYSTÉM, s. r. o. Prešov a zástupcov Mesta Stropkov
uskutočnilo vyhodnotenie technického zhodnotenia Areálu letného kúpaliska
v Stropkove v porovnaní so zmluvou o vykonaní technického zhodnotenia na
rok 2014 uzatvorenou medzi Mestom Stropkov a prevádzkovateľom spoločnosťou
KM SYSTÉM, s. r. o. Prešov. O jeho výsledkoch informoval vedúci Odboru
výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Ladislav Dubas na
májovom mestskom zastupiteľstve. <strong><em>„Na základe predloženého
súpisu prác a vecnej kontroly priamo na stavbe, ktorá sa uskutočnila dňa
31. marca 2015 za prítomnosti technického zástupcu firmy KM Systém Ing.
Palčiska konštatujeme, že stavebné práce na sociálnom zariadení boli
realizované podľa projektovej dokumentácie schválenej pri stavebnom konaní,
a to čo do rozsahu a technického riešenia v celkovej hodnote
37 505,303 eur bez DPH. Po obhliadke stavby môžeme konštatovať dobrú
kvalitu realizovaných prác na predmetnom objekte. Nie je tam, ani okolo
schodišťa, zabudované zábradlie ohraničujúce nástupnú rampu pre
vozičkárov. Z dôvodu bezpečnosti, ale aj z dôvodu, že chýbajúce
zábradlie je projektované a je zahrnuté do predloženého súpisu prác, je
potrebné ho osadiť. Toto považujeme za nedostatok. Hodnota zábradlia je
1 548 eur. Prevádzkovateľ letného kúpaliska sa zaviazal realizovať tieto
práce najneskôr do otvorenia letnej sezóny 2015. Súčasťou kontroly bolo
aj odsúhlasenie cenníkových položiek v predloženom súpise prác
s cenníkovými položkami CENKROS. Konštatujeme, že väčšina položiek je
v nižšej cenovej hodnote oproti cenníku CENKROS. Kontrolou na predmetnom
objekte môžeme odsúhlasiť súpis stavebných prác vo vzťahu ku skutočne
realizovaným stavebným prácam kontrolovaným priamo na stavbe. Odsúhlasujeme
realizovanie prác a služieb v súvislosti s prácami na objekte
„Rekonštrukcia a dostavba sociálneho zariadenia letného kúpaliska“ a to
projektové práce na vypracovanie PD predmetného objektu, inžiniersku
činnosť a vyvolanú prekládku oplotenia v celkovej hodnote 5 537 eur bez
DPH. Taktiež odsúhlasujeme realizovanie prác a služieb podľa predložených
účtovných dokladov na objekte „Letné kúpalisko v Stropkove –
novostavba vonkajšej šmýkačky“ v celkovej hodnote 31 780,64 eur a
realizovanie prác a služieb na opravách dna bazéna, odstránenie netesnosti
a ostatné opravy areálu podľa predložených účtovných dokladov
v celkovej hodnote 6 837,54 eur bez DPH.“</em></strong> Ďalej doplnil, že
prevádzkové náklady za úhradu vodného, stočného, miezd a náklady na
bežnú údržbu predstavovali 6 708,64 eur. Z vyčíslenej sumy uhrádza
Mesto Stropkov ročnú čiastku vo výške 5 000 eur.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter