Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

PRÍHOVOR PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV

Vážení pedagógovia, pani učiteľky, páni učitelia,
pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení,

koncom marca si pripomíname už tradične výročie narodenia učiteľa
národov Jána Amosa Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá
škola robí človeka lepším a hodnotnejším. 28. marec – Deň učiteľov
je symbolom vďaky a uznania tak pre učiteľov, ako aj pre všetkých
pedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu. Povolaniu učiteľa už po stáročia
vzdávame hold ako k jednému z najušľachtilejších povolaní. Dobrým
učiteľom je ten, ktorý svojou prácou, ochotou, obetavosťou a zanietenosťou
k svojmu povolaniu každý deň napĺňa slová Jána Amosa Komenského:
„…dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t.
j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej
práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne,
nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov…“
Z histórie výchovy a vzdelávania je známe, že každá spoločnosť a
všetci pokrokoví pedagógovia kládli na prácu učiteľa a vychovávateľa
vysoké nároky. Zamýšľame sa preto v tento deň nad opodstatnenosťou,
vážnosťou a spoločenským uznaním a ocenením učiteľského povolania.
Učitelia a pedagogickí zamestnanci boli vždy a sú nositeľmi rozvoja
kultúrneho, spoločenského a športového života v mieste kde pôsobia.
Vďaka a uznanie patrí Vám učitelia, ktorí vykonávate túto namáhavú a
záslužnú prácu a svojim zodpovedným prístupom k práci plníte náročné
úlohy vyplývajúce z výchovno-vzdelávacieho procesu. Chcem Vám poďakovať
za Vašu prácu v prospech našich žiakov, našich škôl a v prospech
nášho mesta. Želám Vám veľa zdravia, síl, radosti z práce a
dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých žiakov a
dobré, podnetné a tvorivé prostredie.
JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter