Prezentácia projektu „Poďme spolu do školy“- Koncept integrovaného vzdelávania rómskych študentov na Slovensku – Podpora implementácie

Je to pilotný projekt podporený Rómskym vzdelávacím fondom (Roma
education fund, Budapest) v sume 250.000 Eur.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelávania pre rómske deti
v integrovaných predškolských zariadeniach a zabezpečiť, úspešnosť
rómskych detí v integrovaných MŠ a ZŠ, v zmiešaných triedach.
Trvanie projektu: august 2006 – august 2008 * Finančná podpora: Rómsky
vzdelávací fond (Budapešť) * Príjemca podpory: Ministerstvo školstva SR *
Koordinátor projektu a realizátor aktivity: Vzdelávacie aktivity pre
240 učiteľov a učiteliek MŠ a ZŠ: Metodicko-pedagogické centrum (Prešov)
* Realizátor aktivity: Zlepšenie integrácie rómskych detí v predškolskej
výchove v lokalite Prešovský samosprávny kraj: OZ Vyrovnávanie šancí
(Prešov) * Realizátor aktivity: Motivačné stretnutia a spolupráca
s rómskymi a nerómskymi rodičmi: OZ Asociácia rómskych žien (Prešov) *
Medializácia projektu: Združenie JEKHETANE – SPOLU (Prešov) * Monitoring
aktivít: Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.
Na TK sa zúčastnia zástupcovia Metodicko-pedagogického centra v Prešove,
OZ Vyrovnávanie šancí, OZ Asociácie rómskych žien.
Bližšie informácie: Roman Čonka, redakcia Romano nevo ľil, www.rnl.sk, r_conka@rnl.sk, 051 – 77 334
39, 0910 588 008.