Prevencia sociálno-patologických javov mladistvých v okrese Stropkov

<p>Nový domov, občianske združenie so sídlom v Stropkove v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 –
2013 vypracoval projekt pre mladistvých v okrese Stropkov. Ten bol
schválený podľa Rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č. 4/2012, zo dňa
13.12.2012 a realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu.
Hlavným cieľom je vytvoriť možnosti pre spoluprácu
partnerov v oblastí prevencie a odstraňovania sociálno – spoločenských
patologických javov mladistvých v pohraničí za účelom dosiahnutia
pozitívnych zmien v správaní detí prostredníctvom analýzy a hľadania
príčin problémov, poukazovania na funkcie rodiny a jej významu pri
formovaní osobnosti dieťaťa.
Čiastkovými cieľmi sú:
– poskytovať pomoc rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktoré sa o dieťa stará
v prípade, ak nie sú schopní sami riešiť problémy a konflikty v rodine,
prostredníctvom odborných metód práce obmedziť a odstrániť negatívne
vplyvy, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa,
podpora spoločenskej integrácie a socializácie dieťaťa;
– nácvik rodičovských a sociálnych zručností, nácvik praktických
zručností v oblasti konštruktívnej komunikácie, využitia voľného času,
efektívneho riešenia rodinných a výchovných problémov, harmonizácia a
optimalizácia vzťahov v rodine a citových väzieb, nácvik
akceptovateľného sociálneho správania;
– predchádzanie užívania drog.
Projektovým zámerom je poskytnúť pomoc pri riešení
problémov detí v rodine, v škole a pomoc deťom pri riešení výchovných
problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a
v medziľudských vzťahoch.
Projekt je primárne stanovený pre 45 detí s obvyklým pobytom v okrese
Stropkov, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými vplyvmi.
Výber detí bude realizovaný v spolupráci s výchovnými poradcami a
riaditeľmi základných škôl v okrese Stropkov.
Účelom predloženého projektu je vytvoriť podmienky
cezhraničnej spolupráce pri optimalizovaní osobnostného vývinu detí a
mládeže tak, aby boli pripravené na zvládnutie prípadného
sociálno-patologického ohrozenia zo strany sociálneho prostredia. Jednotlivé
plánované aktivity majú integračný charakter, teda ich zámerom je
vytvoriť podmienky a priestor pre zapájanie cieľových skupín, t.j. detí
ako aj ich zákonných zástupcov.
Všetci účastníci projektu budú mať možnosť oboznámenia sa s inými
spôsobmi života. Budú si môcť prakticky vyskúšať reálnosť a
náročnosť zmeny životných postojov pri podpore a pod vedením odborných
pracovníkov. V rámci realizácie projektu budeme pracovať na oboznámení sa
so spoločensky pozitívnymi a žiaducimi sociálnymi zručnosťami a návykmi,
rovnako ako ich začlenením do osobnostnej výbavy detí i rodičov.
Postup realizácie projektu:
Projekt bude realizovaný v mesiacoch február 2013 – január
2014. Aktivity v rámci projektu budú realizované ambulantnou, celodennou a
pobytovou formou v prirodzenom a otvorenom prostredí.
Projekt bude realizovaný v troch základných aktivitách:
1. Nákup zariadenia, vybavenie pre potreby realizácie projektu a následne
ďalšia spolupráca
2. Ambulantný vzdelávací program realizovaný celodennou formou
v prirodzenom a otvorenom prostredí
3. Pobytový a výmenný program realizovaný pobytovou formou v otvorenom
prostredí na obidvoch stranách realizácie projektu.
Aktivita 1: Nákup zariadenia, vybavenie pre potreby realizácie
projektu a následne ďalšia spolupráca

Termín realizácie: Február – marec 2013
Popis aktivity: V rámci realizácie aktivity bude nakúpené
zariadenie a vybavenie, ktoré bude využívané pri realizácií jednotlivých
aktivít projektu.
Samotnému nákupu uvedeného zariadenia a vybavenia bude predchádzať verejné
obstarávanie, ktoré bude realizované podľa platnej legislatívy a v súlade
s Pravidlami oprávnenosti Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2012.
Aktivita 2: Ambulantný vzdelávací program realizovaný celodennou
formou v prirodzenom a otvorenom prostredí

Termín realizácie: apríl – jún 2013, september -november
2013
Popis aktivity: Aktivita realizácie ambulantných
vzdelávacích programov realizovaná celodennou formou v prirodzenom a
otvorenom prostredí a bude pozostávať z troch kľúčových oblastí:
a. edukačno-výchovná oblasť
b. sociálno-psychologická oblasť
c. oblasť voľnočasových aktivít
Účastníci programu budú deti z 3 základných škôl mesta Stropkov a ich
výber bude koordinovaný s výchovnými poradcami škôl. Takto vybrané deti
budú rozdelené do troch pätnásť členných skupín (45 detí) a v takto
utvorených skupinách (skupina č.1, skupina č.2 a skupina č.3) absolvujú
programové aktivity. Každá z oblastí programu bude pre jednu z 3 skupín
skupín realizovaná počas 2 mesiacov = 8 týždňov po 3 hodiny týždenne.
To znamená, že napríklad Skupina č. 1 (15 žiakov) bude vzdelávaná
v oblasti A, paralelne skupina č.2 bude vzdelávaná v oblasti B a skupina
3 v oblasti C počas mesiacov apríl – máj 2013. V mesiaci jún dôjde
k prvej rotácii skupín, pričom každá skupina bude v tom čase školená
v ďalšej oblasti s príslušným lektorom. To isté (rotácia) sa zopakuje
v mesiaci október 2013. Pôjde o rotáciu žiakov medzi jednotlivými
oblasťami a lektormi.
Predtým než sa začne realizovať program vo svojich oblastiach, bude
potrebné oboznámenie sa s klientmi, čo bude realizované v mesiacoch
február – marec 2013
Zámer práce s dieťaťom, ktorý bude založený na eliminácii príčin
problémového správania prekonzultujeme s rodičmi, nakoľko je pre jeho
úspešnosť nevyhnutná ich spolupráca, aby títo ho prijali a mali záujem
realizovať. Následne bude program vykonávaný vo svojich jednotlivých
oblastiach so svojim obsahovým zámerom:
Edukačno-výchovná oblasť
Cieľom edukačno-výchovnej oblasti a jej implementácie do praxe je
zefektívnenie a skvalitnenie podnecovania a záujmu detí o vedecké bádanie,
porozumenie javov, ktoré okolo seba každodenne vidíme.
Sociálno-psychologická oblasť
Tento okruh bude zameraný na sebapoznávanie a motiváciu k spoločensky
žiaducej zmene.
Oblasť voľnočasových aktivít
Táto oblasť bude zameraná na zmysluplné využívanie voľného času.
K dosiahnutiu cieľa budú využívané rôzne metódy, techniky a aktivity,
napr. športové aktivity, prechádzky do prírody, relaxačné a uvoľňovacie
techniky ma odbúravanie napätia, stresu a pod. Jednotlivé jednotky budú
aktuálne prispôsobované možnostiam ročných období a počasia.
Záverom aktivity v mesiacoch december 2013 – január 2014 bude
vyhodnocovacia fáza, v rámci ktorej vypracujú lektori konkrétne
odporúčania pre školy a školské zariadenia.
Aktivita 3: Pobytový a výmenný program realizovaný pobytovou formou
v otvorenom prostredí na obidvoch stranách realizácie projektu

Termín realizácie: júl – august 2013
Popis aktivity: Pobytový a výmenný program realizovaný
v otvorenom prostredí na obidvoch stranách realizácie projektu sa bude
realizovať s účastníkmi programu vo vybranom rekreačnom zariadení. Na
jednotlivé dni budú pripravené rôznorodé odborné aktivity. Každý deň
bude mať hlavnú tému, na ktorú budú nadväzovať konkrétne činnosti.
Témy budú aktualizované podľa prevládajúcich problémov zistených počas
realizácie programu ambulantnou a celodennou formou v prirodzenom a otvorenom
prostredí. Zamerajú sa však aj na sebapoznávanie, komunikáciu, rodinu a jej
funkcie, vzdelanie, spoločenský akceptovateľné správanie, právne vedomie,
vzájomné vzťahy a väzby, pocit spolupatričnosti, voľnočasové aktivity a
pod. Na skupinových stretnutiach účastníci budú venovať tréningom,
nácvikom a technikám v bezpečnom podporujúcom prostredí.
Aktivity budú zamerané na podporu osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia a
ich dôsledkov, kvality života, voľby zdravého životného štýlu,
zvýšenia právneho vedomia, komunikačných zručností a na podporu
zodpovedného prístupu k povinnostiam a vzdelaniu.
Práca bude prebiehať v skupinách, využijeme podpornú funkciu skupiny, jej
bezpečné prostredie a dynamiku.
V rámci uvedenej aktivity dôjde k realizácií výmenných pobytov, kde sa
pobytu na slovenskej strane zúčastní 10 detí + 1 vedúci z Poľska počas
5 dní v mesiaci júl a v auguste sa pobytu realizovaného na Poľskej strane
zúčastní 10 detí + 1 vedúci zo Slovenskej strany počas 2 dní.
Doterajšie kontakty v rámci spolupráce partnerov boli realizované hlavne
v oblasti stretnutí hlavných predstaviteľov partnerských organizácií a
výmenou skúsenosti z doterajších činnosti v oblasti prevencie
sociálno – patologických javov u mladistvých.
Predkladaným projektom chcú partneri posunúť vývoj vzájomných vzťahov na
vyššiu úroveň, zabezpečiť udržateľnosť a rozvoj cezhraničných
štruktúr a vzťahov. Vďaka aktivitám projektu a stretávaniu sa samotných
detí sa očakáva zvýšenie pravidelnosti a kvality cezhraničnej spolupráce
s pozitívnym dopadom na činnosti partnerov projektu na obidvoch stranách
hranice.
Realizáciou projektu sa zabezpečí nadväzovanie nových a udržanie
existujúcich cezhraničných kontaktov a to vo forme spoločných súťažných
podujatí. Je zrejmé, že predmetné aktivity, teda aktivity typu ľudia –
ľuďom sú motorom rozvoja cezhraničnej spolupráce a účastníci projektu
z nich budú mať priamy prospech.
Medzi Slovákmi a Poliakmi je stále potrebné odstraňovať rečovú bariéru,
hoci sa jazyky zdajú podobné, je tu veľa odlišností vo význame slov a ich
výslovnosti. Uvedenému sa dá predchádzať zintenzívnením vzťahov,
zväčšovaním počtu stretnutí a zvykaním si na reč a prízvuk v oboch
jazykoch už v období detského veku.
Súčasťou uvedených aktivít je zapojenie detí z obidvoch strán hranice a
tým projekt svojim naplnením prispeje k jednej z priorít spolupráce –
k zvyšovaniu kvality života na obidvoch stranách.
Realizácia tohto projektu naplní zámer cezhraničného efektu v zmysle, že
prispeje k postupnému odstraňovaniu bariér medzi mladými ľuďmi a deťmi,
ktorí doteraz nemali možnosť vzájomného spoznávania sa i poznania života
ľudí z blízkej krajiny a zároveň prispeje i k vytváraniu nových
priateľstiev a vzťahov, čo priamo podporuje pokračovanie v nadviazaných
kontaktov.
Prenos aktivít na komunálnu úroveň plošne rozšíri a adresne osloví
prakticky každého obyvateľa obce – základný článok spolupráce.
Zvýši sa ich uvedomenie a informovanosť. Praktická realizácia má tiež
význam v sebapoznávaní a vytváraní priamych väzieb medzi organizátormi a
jednotlivými účastníkmi so zahraničnými partnermi a deťmi, ktoré sa
zúčastnia programu.
Naplnenie týchto predpokladov a cieľov bude pozitívnym faktorom pre ďalší
rozvoj cezhraničnej spolupráce. Predpokladá sa rozvoj následných,
kvalitatívne nových aktivít, ktoré budú výsledkom priamych kontaktov.
PaedDr. Jaroslav Maruščák, koordinátor projektu
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika
2007-2013

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter