Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prevádzku letného kúpaliska bude zabezpečovať mestský podnik Služba

Predmetom rokovania poslancov na
ostatnom zasadnutí MsZ bola tiež správa o realizácii investícií na letnom
kúpalisku počas uplynulého roka 2018, ako aj návrh dohody o skončení
nájmu kúpaliska so spoločnosťou KM Systém, keďže vo februári minulého
roka obdŕžalo mesto Stropkov list, v ktorom KM Systém navrhla mestu Stropkov
ukončenie zmluvného vzťahu dohodou tak, aby sezóna 2018 už nebola
zabezpečovaná spoločnosťou KM Systém, ale v réžii mesta Stropkov.
Následné rokovania viedli k tomu, že mesto Stropkov a spoločnosť KM
Systém sa dohodli na pokračovaní nájomnej zmluvy a zabezpečení sezóny pre
rok 2018. Zároveň spoločnosť deklarovala záujem na ukončení nájomného
vzťahu dohodou zmluvných strán.

„Sme toho názoru, že mesto Stropkov prostredníctvom
mestského podniku Služba bude zabezpečovať prevádzku a rozvoj areálu
kúpaliska vo vlastnej réžii efektívnejšie a zabezpečí jeho rozvoj a
zvýšenie úrovne služieb pre občanov mesta a širokého
okolia,“
povedal O. Brendza.
Mesto Stropkov malo od roku 2012 uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou KM
Systém s.r.o. o prenájme areálu letného kúpaliska v Stropkove a
prenechalo tak areál na dočasné užívanie nájomcovi KM Systém na 20 rokov
za podmienok schválených uznesením MsZ v Stropkove za 1 eur ročne.
„Od roku 2012, kedy mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu so
spoločnosťou KM Systém sa každoročne pred začiatkom letnej sezóny
uskutočňovalo stretnutie s vedením spoločnosti KM Systém, kde v zmysle
zmluvy mesto poskytovalo tejto firme dotáciu v určitej výške a určovalo
aké práce a investície budú v tom – ktorom roku na letnom kúpalisku
zrealizované. Tak tomu bolo aj v roku 2018,“
povedal L.
Dubas.
Vzhľadom k tomu, že bývalé šatne kúpaliska neboli využívané, bolo
dohodnuté, že zhruba polovica dotácie bude použitá na adaptáciu a opravu
šatní pre účely tenisu. Zamurované boli otvory zo strany letného
kúpaliska a vytvorili sa nové dverné a okenné otvory z východnej strany
tenisových kurtov. V bývalých šatniach kúpaliska sa vybúrali priečky,
čím vznikol priestor pre vybudovanie sociálnych zariadení – sprchy,
toalety, sklad a šatne pre účely tenisu. Ostatné práce sa týkali vyspravok
letného kúpaliska pred letnou sezónou, náter a oprava strojovní a
všetkých zariadení tak, aby počas letných mesiacov 2018 bolo letné
kúpalisko funkčné. „Realizátorom týchto prác bol mestský
podnik Služba. Bolo to odkonzultované so samotnými tenistami. Využili sme
pôvodné kabíny, ktoré boli prázdne. Zamurovali sa dvere, vybúrali sa
priečky. Realizácia prebieha aj v súčinnosti s projektom „Renesancia
tenisu v Stropkove,“
priblížil O. Brendza.
Ako ďalej primátor uviedol, v roku 2018 vzájomné rokovania speli k tomu,
že nájomný vzťah medzi spoločnosťou KM Systém a mestom Stropkov bude
ukončený. „Prvotný záujem spoločnosti KM Systém bol
ukončiť spoluprácu už v jari 2018 s tým, aby letnú sezónu
zabezpečovalo mesto, no k dohode nedošlo. Bolo teda dohodnuté, že sezónu
2018 ešte potiahne KM Systém a v jesenných mesiacoch prebehnú rokovania
o vzájomných záväzkoch a vysporiadaniach,“
spresnil L.
Dubas.
Zmluvný vzťah, ktorý bol podpísaný predpokladal viac možností ukončenia
tohto nájmu, no najjednoduchší a najrýchlejší sa mestu javil spôsob
dohody, práve preto, aby netrpeli obyvatelia Stropkova a neprišli o sezónu
z dôvodu možných súdnych prieťahov. „Predstava KM Systém
bola odlišná od predstavy mesta Stropkov. Po niekoľkých rokovaniach, ktoré
sa uskutočnili v Prešove i Stropkove, nakoniec došlo k dohode, ktorá
hovorí, že mesto Stropkov má vyplatiť KM Systém čiastku 25 tisíc eur.
Predstava firmy KM Systém bola samozrejme vyššia, no dohodli sme sa, že si
zdemontujú šmykľavku, ktorá má podľa ich vyjadrení vyššiu
hodnotu,“
dodal L. Dubas.
Spoločnosť KM Systém začne pripravovať areál na odovzdanie v jarných
mesiacoch. Mestský podnik Služba by následne plynule prešiel do prípravy na
letnú sezónu a k spusteniu areálu k 1. 6. 2019. „Právne
najvýhodnejšie pre mesto je ukončenie tejto nájomnej zmluvy dohodou, ktorá
sa nerodila ľahko. Tu môžete vidieť, že v minulých rokoch bola tendencia
zbavovať sa majetku, zbavovať sa areálov, uvažovať o zatvorení klziska,
vzdania sa tenisových kurtov, teraz je tendencia iná, čo ma veľmi teší.
Myslím si, že mestský podnik Služba má potenciál na to, aby spravovala
celý športový areál, ktorý nám závidia aj iné mestá – od
futbalového štadióna cez mestskú športovú halu. Verím, že spoločnými
silami to zvládneme. Máme na to, aby naše kúpalisko fungovalo v lepšom
formáte,“
uviedol primátor mesta s tým, že vedenie Služby
má predstavy, čo je nutné urobiť a poďakoval tiež doterajšiemu nájomcovi
za jeho doterajšie pôsobenie u nás v Stropkove. „Verím, že
to občania ocenia. Máme ambíciu zveľadiť areál kúpaliska, vybudovať
detské ihrisko a pripravujeme aj prekvapenie. Verím, že to bude pre mesto
prospešné,“
uzavrel.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter