Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Preplnené kontajnery mesto mrzia, je potrebné zvýšiť počty smetných nádob

Koncom minulého
týždňa sme od viacerých občanov dostali do redakcie podnet, ktorým nás
upozornili na preplnené kontajnery a nevyvezený odpad na uliciach Matice
slovenskej a Hrnčiarska. Svedčí o tom aj fotografia smetných nádob
nachádzajúcich sa na Hrnčiarskej ulici, ktorá bola uverejnená
prostredníctvom sociálnej siete. S týmto problémom sme oslovili a
o vyjadrenie požiadali radnicu mesta Stropkov. Primátora Ondreja Brendzu
táto situácia rozhodne neteší a uznáva, že v tomto smere nesiem
zodpovednosť aj mesto.

„Tento stav je spôsobený predovšetkým nedostatočnou
implementáciou novoprijatého VZN o odpadoch do praxe. Nádoby na komunálny
odpad sú vo vlastníctve jednotlivých bytových spoločenstiev, resp.
správcov bytov a nebytových priestorov. Za ich technický stav a počet nádob
nie je zodpovedné mesto,“
vysvetlil v úvode.
Prepĺňanie smetných nádob primátor vidí aj v ich nedostatočnom počet,
no uznal, že prostredníctvom mestského podniku Služba však musí byť
v tomto smere aktívnejšie aj mesto. „Nezbavujeme sa
zodpovednosti za chybné rozhodnutia, na druhej strane, nech to nie je vnímané
ako alibizmus, ale táto situácia vznikla aj kvôli nerešpektovaniu VZN
o odpadoch zo strany niektorých bytových spoločenstiev a správcov bytov.
Problémom sme sa zaoberali, analyzovali sme príčiny, pomenovali problém a
navrhli sme postup, ako podobným situáciám predísť.“

Mestský podnik Služba realizuje vývoz odpadu v meste raz týždenne,
v predmetnej lokalite bol naposledy vyvážaný v posledný pracovný deň
predminulého týždňa, vo štvrtok 5. januára. Ďalší vývoz prebehol
v piatok 13. januára. Z dôvodu predĺženého sviatočného víkendu sa tak
interval predĺžil na osem dní. Služba disponuje dvoma vozidlami na zber
odpadu v meste i obciach a režim jázd sa riadi stanoveným harmonogramom.
Problematiku vývozu, spracovania a nakladania s odpadmi upravuje VZN
č. 3/2016, ktoré nadobudlo účinnosť 21. júla 2016.
V bytovom
dome a v ostatných budovách na bývanie je povinnosťou správcu alebo
spoločenstva zabezpečiť na 35 prihlásených osôb jeden kus 1 100 l
kontajnera. Odvoz odpadu prebieha každý týždeň, v prípade obmedzeného
priestoru pre umiestnenie ďalších zberných nádob sa určuje frekvencia na
dva vývozy týždenne. „Ak teda dochádza k prepĺňaniu nádob,
obyvatelia bytoviek by jednotlivým správcom bytových domov mali adresovať
otázku, či ich počet je dostatočný a rešpektuje mestské nariadenie. Tu
vidím hlavnú príčinu, ktorá spôsobila daný stav. Napriek našim výzvam
to však nie všetci rešpektujú a preto dochádza k situáciám, kedy sú
kontajnery preplnené,“
skonštatoval primátor a dodal, že
okrem toho majú majitelia a správcovia povinnosť udržiavať zberné nádoby
v dobrom technickom stave a takisto ich zabezpečiť proti rozkrádaniu a
poškodzovaniu, na čo ich mesto pravidelne upozorňuje. „Služba
v uplynulom roku na vlastné náklady zabezpečila vybudovanie niekoľkých
stojísk pre kontajnery na zmesový i separovaný odpad. Vďaka tomu sme
v niektorých lokalitách docielili lepší prístup k nádobám a vďaka
premiestneniu kontajnerov vzniklo aj niekoľko parkovacích
miest.“
V prípade, že počet kontajnerov pri bytových domoch
je v súlade so zásadami zakotvenými vo VZN a aj napriek tomu dochádza
k ich prepĺňaniu, môže správca nehnuteľnosti počet zberných nádob a
kontajnerov ako aj frekvenciu odvozu odpadov spresniť po dohode so Službou a
so súhlasom mesta Stropkov. Doteraz mesto žiadny z nich o vývoz nad rámec
týždennej frekvencie nepožiadal. „Sme si vedomí, že ide
o nepríjemnú situáciu, ale (vzhľadom na vyššie uvedené) zodpovednosť za
túto nepríjemnú situáciu neleží len na pleciach Služby alebo mesta. Je
namieste aj otázka, či by v podobných situáciách nemal prebehnúť
v súčinnosti so správcami bytoviek, resp. spoločenstvami, na základe ich
podnetov, aj prípadný mimoriadny zber odpadu. Iniciatívni v tomto smere
musia byť členovia bytových spoločenstiev i nájomníci, ktorých byty sú
v správe tretích osôb. Predídeme tým problémom z aktuálneho týždňa,
kedy kvôli nedostatočnému počtu zberných nádob došlo k ich preplneniu.
Mesto zvolá v najbližšom období prostredníctvom Byhosu a Bytového
družstva správcov jednotlivých bytových domov, kde budeme hľadať
spoločné riešenia, ako takýmto situáciám predchádzať. Tentoraz to však
bola súhra viacerých okolností, ktoré spôsobili tento
stav,“
dodal v závere primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter