Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prejazd Šarišským Štiavnikom uzavreli, tranzitnú dopravu presmerovali na Stropkov

<p>Od pondelka 27. apríla dôjde v súvislosti s rekonštrukciou
medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I´73 Šarišský Štiavnik –
Hunkovce k čiastočnej, od stredy k úplnej uzávere 23-kilometrového
úseku. Doprava bude presmerovaná na cestu I/15 prechádzajúcu aj cez
Stropkov. Na hovorkyňu Slovenskej správy ciest Zuzanu Hromcovú sme sa
obrátili s otázkou, aké opatrenia spoločnosť v tejto súvislosti
prijala.</p>

<p><strong><em>„Zahájeniu stavebnej akcie Stavebné a bezpečnostné
opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na
ceste I´73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce predchádzala komplexná
rekonštrukcia cesty I/15, ktorá bola zabezpečovaná v období od mája
2013. K dnešnému dňu je predmetná stavebná akcia vecne ukončená, zo
strany zhotoviteľa sú vykonávané záverečné drobné úpravy na
priľahlých plochách. Ukončenie stavebných prác na uvedenej akcii bolo
podmienkou zahájenia prác na projekte Stavebné a bezpečnostné opatrenia na
zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I´73
Šarišský Štiavnik – Hunkovce,“</em></strong> ozrejmila. Dopravná
situácia v Stropkove bola kvôli hustej premávke kritická už pred
spomínanou uzáverou. V prípade, že sa ešte zvýši množstvo áut a
kamiónov prechádzajúcich cez mesto, stav sa ešte zhorší. Zaujímalo nás,
či SSC brala pri plánovaní obchádzkových trás a dopravných obmedzení do
úvahy aj tento fakt. <strong><em>„Pre tranzitnú dopravu smerujúcu
z hraničného priechodu vo Vyšnom Komárniku na juh existujú dve súbežné
cesty I. triedy – cesta I/15 a cesta I/73. V období od mája 2015 bola
celá tranzitná kamiónová doprava presmerovaná na cestu I/73 z dôvodu
rekonštrukcie cesty I/15 v okolí Domaše. Po ukončení rekonštrukcie cesty
I/15 sa celá tranzitná doprava z dôvodu úplnej rekonštrukcie dnes už
takmer nezjazdného úseku cesty I/73 pri obci Šarišský Štiavnik presunie na
cestu I/15. Slovenská správa ciest, ako správca ciest I. triedy pri
plánovaní obchádzkových trás musí brať do úvahy stavebno-technický stav
ciest, ktoré budú uzávierkou vybraných úsekov dotknuté. V tomto prípade
je doprava dočasne presmerovaná z cesty I. triedy (I/73) na cestu I. triedy
(I/15), ktorej stavebno-technický stav si po ukončenej rekonštrukcii
nevyžaduje žiadne obmedzenia,“</em></strong> vysvetlila Z. Hromcová.
Minulú stredu zvolal prednosta Okresného úradu Stropkov Alfonz Veselý
stretnutie zástupcov kompetentných orgánov a inštitúcií, aby spoločne
prijali opatrenia na riešenie prípadných rizík súvisiacich s nárastom
tranzitnej dopravy v meste.<br>
Okrem zamestnancov okresného úradu sa ho zúčastnilo vedenie Mesta Stropkov,
zástupcovia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku, ODI
Svidník, Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Stropkov, Okresného úradu Prešov. Prítomní sa dohodli na
opatreniach, ktoré majú prispieť k zabezpečeniu bezpečnosti chodcov a
plynulosti cestnej premávky počas uzávery. <strong><em>„Štátna polícia
spolu s mestskou políciou zabezpečia v dopravnej špičke a na hlavných
priechodoch pre chodcov zvýšenú činnosť policajtov. Riaditeľ úradu práce
na základe požiadavky Mesta Stropkov poskytne na výpomoc od 1. júna
2015 nezamestnaných dobrovoľníkov. Dovtedy budú na túto činnosť
vyčlenení ľudia zamestnaní na aktivačných prácach. Pri výkone činnosti
budú dobrovoľníci vybavení reflexnými vestami. Slovenská správa ciest
v krátkom čase zabezpečí reflexné vodorovné dopravné značenie na bielom
podklade. Reflexné zvislé dopravné značenie dá vyrobiť, preto potrebuje
viac času. Mesto Stropkov v súčinnosti so Slovenskou správou ciest
zabezpečí umiestnenie zábran, zatiaľ možno provizórnych, na otvorených
výstupoch z mestského parku. Navrhované zábrany formou reťazí na
stĺpikoch pozdĺž chodníkov Slovenská správa ciest neosadí z dôvodu, že
chodníky nie sú v jej správe, ale v správe mesta. Mesto na to nemá
momentálne finančné prostriedky a tiež ide o časovo náročnú vec. Toto
opatrenie zrejme nebude aktuálne uskutočniteľné, ale bude predmetom
riešenia bezpečnosti chodcov v cestnej premávke do
budúcnosti,“</em></strong> vymenoval Alfonz Veselý niektoré z nich.
Keďže základom bezpečnosti chodcov v cestnej premávke je ich prechod cez
cestu výlučne cez priechody na to určené, zo strany mesta bude potrebné
vykonávať osvetu v materských, základných a stredných školách,
v kostoloch, v tlačových periodikách. Taktiež bude prebiehať monitoring
dopravnej situácie v meste a ak to bude potrebné, na kritických úsekoch sa
zníži maximálna povolená rýchlosť na 40 km/h a doprava v týchto
miestach bude regulovaná. <strong><em>„Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí,
ktoré sa uskutoční 5. mája opäť na Okresnom úrade Stropkov. Budeme
hodnotiť dopravnú situáciu po presmerovaní dopravy na cestu I/15,
opodstatnenosť prijatých opatrení, prípadne sa príjmu ďalšie na
zabezpečenie bezpečnosti chodcov a plynulosti cestnej
premávky,“</em></strong> uzavrel A. Veselý.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter