Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Predstavujeme kandidátov na post primátora mesta Stropkov

Jaroslav Berežný, 55 rokov, nezávislý kandidát

Kto ste?
Nebeský Otec a moja manželka Anka ma volajú Jaro, našich osem detí oco,
moji súrodenci braček alebo Jaro, po rodičoch mám priezvisko Berežný,
ostatní bratia a sestry ma 55 rokov volajú rôzne.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Stropkov
a aké je Vaše „heslo“ pre komunálne voľby 2018?

Keď som pred štyrmi rokmi kandidoval, tak som určitým spôsobom prezentoval
aj konštatovanie že: „Naše mesto má veľký potenciál a ten sa bude
rozvíjať, ak aj napriek odlišným názorom jednotlivcov všetci vzbudíme
v sebe vôľu spoločne konať dobro. Poslaním primátora Stropkova je mimo
iného aj iniciovať a spolukoordinovať takéto konania a ja idem do volieb za
týmto účelom.“ Môj vtedajší volebný program som nazval NOVÁ JAR
STROPKOVA a prezentoval som ho na stránke www.kandidat.jaroslavberezny.sk,
ktorá ostala odvtedy aktívna, tiež na plagáte, kde bolo napísané:
„Ľudí spája dobrá vôľa.“ 64 voličov nášho mesta hlasovalo za
takúto ideu (za čo im opätovne ďakujem) a ja mám stále snahu v tom
pokračovať.
Aké je Vaše vzdelanie? Aké sú Vaše schopnosti a zručnosti?
Ovládate cudzí jazyk?

Chronologicky: Gymnázium Stropkov; 1. semester Systémového
inžinierstva; ZVS Plzeň – PVOS pátrač vyčítač; Zdravotnícka nadstavba
Bratislava; niekoľko školení zamestnanca štátnej správy odbor životné
prostredie; školenie v oblasti cestovného ruchu; tréner futbalu; 40 dní
pobytu v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach ako klient; aktívna
účasť v projekte Kresťan v politike; kurz Inštruktor jazdectva; najviac
múdrosti som dostal Božou prozreteľnosťou pri mojej manželke Anke počas
30 rokov nášho manželstva. Moje terajšie schopnosti a zručnosti vnímam vo
všeobecnosti ako priemerné. Nadpriemerne ma hodnotili vyučujúci matematiky
počas ZDŠ, Gymnázia a na fakulte. Počas ZVS ma kompetentní tiež hodnotili
nadpriemerne, dali mi odznak špecialistu 1.triedy, skúšky odbornosti som
druhým rokom periodicky vykonával bez chyby. Chceli mi dať najvyššiu triedu
Majster, keby som akceptoval ponuku vstúpiť do KSČ a stať sa profesionálnym
vojakom, oboje som odmietol. Celkom dobre rozprávam po poľsky, slabšie po
rusky.
Aké je Vaše povolanie?
Momentálne inštruktor jazdectva.
Aká je Vaša osobnosť, Vaše silné i slabé
stránky?

Som kresťan katolík. Dobrá vôľa, ak nie som pyšný.
Aká je Vaša zásada, pravidlo, či motto, ktorým sa vo svojom
živote riadite?

Chcel by som neustále konať s prosbou „Duchu Svätý vykreš zo mňa
charakter.“
Ako vnímate mesto Stropkov dnes?
Na základe určitých skutočností som dospel k presvedčeniu, že
v súčasnosti platný Štatút mesta Stropkov je pozmenenou kópiou Štatútu
mesta Svidník. Pracovník MsÚ Stropkov ho prekopíroval od mesta Svidník, bol
pozmenený v názve mesta, erbu, vlajky, atď. a následne dňa
22.2.2017 predložený Mestskému zastupiteľstvu Stropkov na schválenie.
Túto skutočnosť vnímam negatívne. Myslím si, že mesto Stropkov by malo
zamestnať právnika, ideálne aby bol zároveň aj prednostom mestského úradu
v jednej osobe. Mesto Stropkov by malo vypracovať vlastný Štatút mesta
v súlade s vyššími právnymi predpismi, ktorý by v maximálnej možnej
miere umožňoval rozvoj potenciálu nášho okresného mesta. Za posledné
volebné obdobie mesto zrealizovalo veľa potrebných vecí, vnímam to
pozitívne, Ondrejovi a poslancom touto cesto ďakujem.
Ako bude podľa Vás vyzerať mesto Stropkov o štyri
roky?

Ak sa budeme snažiť mať dobrú vôľu, budeme sa k sebe navzájom správať
ako bratia a sestry, budeme mať túžbu byť okresným mestom s potrebnými
službami pre všetkých obyvateľov Stropkova, obyvateľov okresu a hostí, tak
s Božím požehnaním sa to uskutoční.
Ako trávite svoj voľný čas? Ktorá oblasť spoločenského
života Vás najviac zaujíma?

Jazdím na koni, hrám futbal, čítam. Rokmi som postupne nadobudol určitý
záujem ku všetkým oblastiam spoločenského života. Nemám „naj“
oblasť.

Ondrej Brendza, 45 rokov, nezávislý kandidát

Kto ste?
Mám 45 rokov, s manželkou Martou máme dve deti. Základnú školu a
gymnázium som absolvoval v Stropkove. V roku 1997 som ukončil Právnickú
fakultu UPJŠ v Košiciach a od 1. augusta 1997 do 11. decembra 2014 som
pôsobil na katastrálnom úrade. Od 12. decembra 2014 som primátorom nášho
krásneho mesta. V komunálnej politike som aktívny od roku 2010, kedy som bol
zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva. V roku 1992 som začal
kariéru futbalového rozhodcu, od roku 2010 do 2016 som pôsobil ako
medzinárodný asistent rozhodcu FIFA. Hoci som v tejto oblasti, ktorá bola
pre mňa zároveň koníčkom, mohol pokračovať ešte niekoľko rokov, kvôli
zaneprázdnenosti vyplývajúcej z výkonu funkcie primátora som musel
aktívne pôsobenie rozhodcu zanechať. Od roku 2002 som predsedom Ondavského
oblastného futbalového zväzu Svidník a členom konferencie SFZ.
V súčasnosti som delegátom SFZ pre najvyššie futbalové súťaže SFZ.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Stropkov
a aké je Vaše „heslo“ pre komunálne voľby 2018?

Svoje rozhodnutie uchádzať sa o post primátora nášho mesta aj
v nadchádzajúcich voľbách som v uplynulom období opakovane prezentoval
pri stretnutiach s obyvateľmi Stropkova. Po úspešných voľbách v roku
2014 bolo jedným z mojich hlavných predsavzatí nesklamať ich dôveru.
S týmto úmyslom a predsavzatím som zaspával a každé ráno sa prebúdzal.
Dúfam, že som ho v maximálnej možnej miere naplnil. V posledných
voľbách som dostal od Stropkovčanov obrovskú dôveru v podobe 2737 hlasov,
čo bolo a stále je pre mňa veľkým záväzkom. Tak ako vtedy, aj dnes
k svojej kandidatúre pristupujem s pokorou a rešpektom, ale predovšetkým
s vedomím zodpovednosti voči každému občanovi nášho mesta. Stropkov sme
v mnohom posunuli dopredu a začali písať úspešný príbeh malého mesta.
Chcem byť jeho súčasťou naďalej a preto verím, že aj po 10. novembri
spolu nadviažeme na pomaly končiace úspešné volebné obdobie.
V predchádzajúcom období som viackrát hovoril v súvislosti s naším
mestom o úspešnom príbehu. Toto je môj slogan aj v nadchádzajúcich
voľbách – úspešný príbeh malého mesta. V rámci kompetencií
samosprávy sme Stropkov zatraktívnili a urobili z neho krajšie miesto pre
život. V mnohých sférach sme boli dokonca vyzdvihovaní ako vzor pre iné
samosprávy. Ak som pred štyrmi rokmi deklaroval, že chcem problémy mesta a
jeho občanov reálne riešiť a nie len na ne upozorňovať, myslím si, že
tento záväzok sa nám spolu s mojimi spolupracovníkmi podarilo naplniť.
Naša práca v uplynulých štyroch rokoch je dôkazom, že v prípade
úspechu sa bude toto mesto aj naďalej rozvíjať a zatraktívňovať
v prospech svojich obyvateľov i návštevníkov.
Aké je Vaše vzdelanie?
V roku 1997 som úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej
fakulte UPJŠ v Košiciach.
Aké sú Vaše schopnosti a zručnosti?
Najzákladnejšou a najnevyhnutnejšou schopnosťou, zručnosťou a vlastnosťou
každého lídra je komunikácia. Ak chce byť niekto úspešným lídrom musí
vedieť komunikovať so svojim tímom a rovnako je dôležitá aj komunikácia
navonok, v našom prípade komunikácia s verejnosťou. Z tejto korektnej
komunikácie potom vychádza spolupráca, ktorá je základným kameňom
každého úspechu. Na základe komunikácie a z nej vychádzajúcej
spolupráce sa nám potom darí riešiť kritické situácie, riešiť problémy
a prijímať rozhodnutia. Pri takýchto rozhodnutiach musí vždy prevziať na
seba zodpovednosť práve líder tímu. Nielen vtedy, keď je rozhodnutie
populárne, očakávané, ale aj vtedy, keď je rozhodnutie prijímané
s nevôľou a hrozí strata popularity a koniec dovtedy fungujúcich vzťahov.
Pokiaľ to mám zhrnúť – učím sa každým dňom komunikovať, za
každých okolností, spolupracovať s mojím tímom, mojimi najbližšími a
pri prijímaní rozhodnutí byť pripravený prevziať vždy za toto rozhodnutie
zodpovednosť. Nie je to jednoduché, ale je to zmyslom výkonu funkcie
primátora.
Ovládate cudzí jazyk?
Vďaka dlhoročnej kariére medzinárodného asistenta rozhodcu FIFA som mal
možnosť zdokonaliť sa v angličtine i ruštine. Týmito jazykmi sa
v zahraničí i pri stretnutiach s partnermi na medzinárodnej úrovni
dokážem dohovoriť.
Aké je Vaše povolanie?
Ako som už spomínal v úvode, po absolvovaní stropkovského gymnázia som
vyštudoval právo. Sedemnásť rokov som pôsobil na katastrálnom úrade
v Stropkove, z toho šestnásť rokov ako jeho vedúci a v súčasnosti som
už štvrtý rok primátorom nášho mesta.
Aká je Vaša osobnosť, Vaše silné i slabé
stránky?

Ťažko hovoriť o silných či slabých stránkach. O jedných aj druhých
vedia moji najbližší – moja rodina, v práci členovia tímu. Mám to
šťastie, že pri rozhodnutiach, ktoré by boli ovplyvnené mojimi slabými
stránkami, sú vždy pripravení ma na ne upozorniť. Moje silné stránky som
sčasti pomenoval v predchádzajúcej odpovedi. Staviam na nich a myslím si,
že ich výsledok je badateľný z nášho spoločného pôsobenia
v končiacom sa volebnom období. Veľký dôraz kladiem na skutočnosť, že
úspech je výsledkom tímovej práce, výsledkom práce každého jedného jeho
člena. Na druhej strane, v prípade neúspechu má hlavnú zodpovednosť
líder. Aj preto máme stále na pamäti, že musíme ťahať za jeden povraz a
byť zodpovední pri každom rozhodnutí.
V každom kolektíve, a platí to nielen v športe, musí fungovať chémia,
inými slovami pohoda a spoločná vízia. Aj z tohto dôvodu prebehli na
začiatku volebného obdobia v rámci úradu personálne zmeny. Som rád, že
naše vízie si vzala za svoje aj väčšina poslancov mestského
zastupiteľstva. Viackrát som sa vyjadril, že nám závidia ostatné mestá.
Mnohí kolegovia primátori vnímali pozitívnu atmosféru v meste a na
rokovaniach zastupiteľstva. Práve z tejto pohody väčšiny spolupracujúcich
poslancov vyplynuli aj naše spoločné rozhodnutia, ktoré sú vnímané
verejnosťou pozitívne. Nechcem sa vracať do minulosti, ale zabudli sme už na
atmosféru v meste v predchádzajúcom období, najmä v rokoch 2010 –
2014? Verím, že nie. Som presvedčený, že Stropkov si uvedomuje súčasnú
pozíciu a dosiahnuté spoločné úspechy a nebude experimentovať s výberom
svojich zástupcov pri správe veci verejných. Nech je pre nás mementom aj
situácia v susedných mestách, kde spolupráca primátora, vedenia mesta a
poslancov nefungovala a najviac na to doplatili samotní občania týchto miest.
Silnou stránkou každého primátora je teda aj schopnosť vedieť nastaviť
chémiu fungovania v tíme, na úrade i v zastupiteľstve tak, aby sme sa
vedeli spojiť pre dobrú vec bez rozdielu, aby sme nehľadali pri našich
rozhodnutiach osobné záujmy, záujmy členov rodiny, či nebodaj záujmy a
výhody pre svoje firmy. S touto ambíciou sa uchádzam o dôveru
Stropkovčanov spolu s doterajšími poslancami, ktorí boli nápomocní pri
dôležitých rozhodnutiach.
Aká je Vaša zásada, pravidlo, či motto, ktorým sa vo svojom
živote riadite?

Podobne ako som to prezentoval v roku 2014, aj teraz je pre mňa nanajvýš
aktuálne motto, že zmyslom života je konať a podporovať dobro. Takisto
každý verejný funkcionár by mal mať na pamäti, že musí byť zodpovedný
voči sebe, ale zodpovedný aj voči druhým.
Ako vnímate mesto Stropkov dnes?
Ako som to už spomínal, Stropkov vnímam ako malé mesto počtom obyvateľov,
ale veľké a bohaté mesto na svoju históriu, bohaté a veľké na
úspešných ľudí vo všetkých sférach života. Naše mesto sa nachádza na
hranici malebných regiónov Zemplína a Šariša. Nikdy sa tu nežilo ľahko a
nežije sa ľahko ani dnes. Nemôže každý žiť v Bratislave, či
v zahraničí. My, ktorí sme tu zostali a ktorí máme zodpovednosť za
správu veci verejných, máme obrovskú zodpovednosť za naše mesto i jeho
občanov. Základnou povinnosťou primátora je využiť potenciál každého
úspešného jednotlivca, ktorý sa dokáže obetovať pre spoločný úspech
nášho mesta. V Stropkove žije veľmi veľa úspešných ľudí a rovnako tak
veľmi veľa úspešných Stropkovčanov žije a pôsobí za hranicami nášho
mesta. Aj v spolupráci s nimi sa nám darilo prijímať rozhodnutia a
dosahovať napríklad malé, čiastkové úspechy a na ich základoch aj
väčšie úspechy, ktoré sú prospešné pre celé mesto. Som presvedčený,
že úspešní ľudia dokážu dosiahnuť úspech aj v kolektíve a dokážu
posúvať naše mesto spolu s nami dopredu. Podarilo sa nám dosiahnuť
viaceré spoločné úspechy a zmeny, pozitívnu stopu nášho pôsobenia je
bádať v každej oblasti verejného života. Za takéto úspechy považujem
začatie 4. etapy rekonštrukcie námestia vykúpením dvoch domov rodín
Lehockých, hlásime sa k pozitívnym zmenám v kvalite verejného osvetlenia,
chodníkov a miestnych komunikácií, podarilo sa nám vytvoriť a vyznačiť
cykloturistické trasy. Všetky naše športoviská, z ktorých mnohé boli len
nedávno pred zánikom „ožili“ – spomeniem malý vlek, futbalový
štadión, hokejový štadión, tenisové kurty, plaváreň. Samotná podpora
športu dostala inú podobu, akú mala v predchádzajúcom období. Poďme
ďalej – zmeny na našich cintorínoch sú pýchou nielen nás, ktorí tu
žijeme, ale sú na ne hrdí všetci, ktorí zo Stropkova pochádzajú a na
rodnú hrudu sa vracajú len príležitostne. V oblasti odpadového
hospodárstva sme sa takisto posunuli o veľký kus dopredu – v meste máme
dve stojiská polopodzemných kontajnerov, vybudovali sme zberný dvor BRO,
zakúpili sme moderné mechanizmy. Sú to veľké úspechy, ktoré Stropkov
pocíti v najbližších mesiacoch nielen v rovine verbálnej, ale najmä
v rovine reálnych skutkov.
Ako bude podľa Vás vyzerať mesto Stropkov o štyri
roky?

Mesto Stropkov napreduje, spoločne píšeme jeho úspešný príbeh. Myslím
si, že občania si uvedomujú túto skutočnosť. Je na nás, aby sme ich
oslovili a doslova priviedli k urnám, nech prejavia svoj názor. Pokiaľ je to
tak, ako nám neustále opakujú pri našich stretnutiach, povzbudzujú nás,
dávajú nám najavo podporu, prezentujú nám nové podnety, vyjadrujú
spokojnosť, tak toto všetko je potrebné prejaviť aj svojim hlasom vo
voľbách. Tí občania, ktorí nie sú spokojní s našou robotou a naším
pôsobením, nech si vyberú alternatívu. Tak to v dnešnej spoločnosti
funguje. O budúcnosti nášho mesta sa nerozhoduje v pivárni, kaviarni, na
tribúne, v kostole či na chodníku. O jeho osude budeme mať všetci
možnosť rozhodnúť 10. novembra. Bol by som rád, ak by obyvatelia tohto
mesta prišli k voľbám v čo najvyššom počte, vyjadrili svoj názor a
vystavili nám vysvedčenie nášho spoločného pôsobenia za uplynulé štyri
roky. Ak opäť získame ich podporu, naše mesto bude o ďalšie štyri roky
opäť o poznanie krajšie, úspešnejšie a atraktívnejšie pre
Stropkovčanov i turistov.
Ako trávite svoj voľný čas? Ktorá oblasť spoločenského
života Vás najviac zaujíma?

Voľného času nie je veľa. Snažím sa však využiť každú voľnú
chvíľu na aktívny šport. Mám rád históriu. Snažím sa hľadať
inšpiráciu v historických súvislostiach a udalostiach. Riadim sa heslom a
výrokom: „Historia est magistra vitae – História je učiteľkou
života“. Preto veľký dôraz kladiem na prítomnosť, ale zároveň myslím
pri svojich rozhodnutiach i na budúcnosť nášho mesta. To všetko však
vychádza zo znalosti našej bohatej a úspešnej histórie.

Martin Rusin, 45 rokov, nezávislý kandidát

Kto ste?
V prvom rade som otec rodiny, podnikateľ a človek, čo má rád výzvy.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Stropkov
a aké je Vaše „heslo“ pre komunálne voľby 2018?

Kandidovať som sa rozhodol po dlhšom zvažovaní, nakoľko ma oslovovali moji
priatelia, ktorí má poznajú a poznajú aj moje názory. Väčšiu časť
života som sa venoval komunálnej politike, ale z tej druhej strany a to ako
novinár, či vydavateľ. Dnes prišiel ten čas postaviť sa do ringu a
presvedčiť obyvateľov Stropkova, že dá sa to robiť aj inak.
Aké je Vaše vzdelanie? Aké sú Vaše schopnosti a zručnosti?
Ovládate cudzí jazyk?

Mám ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a Prírodnú univerzitu
kreatívnych médií Slovak SHOLL ukončenú Certifikátom, absolvoval som
rekvalifikačný kurz v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva
ukončený taktiež Certifikátom. Čo sa týka cudzieho jazyka ovládam
český, poľský a ruský jazyk.
Aké je Vaše povolanie?
V súčasnosti som konateľom reklamno-obchodnej agentúry, novinárom a
fotografom na voľnej nohe a venujem sa taktiež spolu s dcérou chovu koní,
kde učíme deti práci s koňmi a samotnému jazdeniu.
Aká je Vaša osobnosť, Vaše silné i slabé
stránky?

Aká je moja osobnosť? Zaujímavá otázka, ale to môžu alebo musia posúdiť
iní, ktorí ma poznajú. Snažím sa veci robiť naplno aj napriek tomu, že
občas to nevyjde, nevzdávam sa a snažím sa nájsť cestu a spôsob, ako
danú vec urobiť. Nie je slabosťou si priznať, že niekedy niečo nevyjde,
ale aj napriek tomu sa snažím z toho poučiť a nebáť sa opýtať alebo
poprosiť o radu.
Aká je Vaša zásada, pravidlo, či motto, ktorým sa vo svojom
živote riadite?

Moja zásada je nevzdávať sa. Ak sa veci nepodaria, tak som potom urobil
príliš málo, aby sa to podarilo.
Ako vnímate mesto Stropkov dnes?
Ako vnímam naše mesto dnes? Ohliadnuc sa do minulosti treba povedať, že
naše mesto, ako také nevyužilo svoj potenciál a možnosti, ktoré malo.
Ako bude podľa Vás vyzerať mesto Stropkov o štyri
roky?

Na túto otázku sa dnes nedá odpovedať len tak jednoducho, závisí to od
veľa faktorov, či už ekonomických ako aj politických. Záleží taktiež na
ľuďoch, ktorí budú mesto spravovať, akú budú mať víziu, či dokážu
nadchnúť verejnosť pre spoločnú vec, ako dokážu poslanci spolupracovať
na spoločných cieľoch. Či si navzájom budú načúvať alebo sa budú
urážať a handrkovať a každý bude mať svoju pravdu.
Ako trávite svoj voľný čas? Ktorá oblasť spoločenského
života Vás najviac zaujíma?

Vo svojom voľnom čase sa venujem fotografovaniu a filmovaniu. V súčasnosti
sa taktiež venujem práci s koňmi a s deťmi.

Ján Škurla, 59 rokov, Národná koalícia

Kto ste?
Volám sa Ján Škurla, narodil som sa v Stropkove a som občanom tohto mesta
od svojho narodenia teda od 11. apríla roku 1959. Narodil som sa v rodine
robotníka, skôr narodeným vtedy veľmi známeho remeselníka (pekára)
Juraja. Základne vzdelanie som ukončil v Stropkove. Stredoškolské vzdelanie
som absolvoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej. Po jeho ukončení
som nastúpil do Tesly, a. s. Stropkov. Od roku 1986 som pracoval ako majster
v stavebnej skupine, technik výroby na Poľnohospodárskom družstve Ondava
Stropkov. Od roku 1991 som nastúpil na Mestský úrad Stropkov ako mestský
policajt do doby, kedy som požiadal o prijatie do Policajného zboru SR.
V roku 1995 som bol prijatý za príslušníka PZ SR. Počas výkonu štátnej
služby Policajného zboru SR som začal študovať na Prešovskej univerzite
v Prešove odbor Mediátor-Probátor, ktorú som aj úspešne ukončil.
V policajnom zbore som pracoval na rôznych postoch a to od radového
policajta, cez odbor kriminálnej polície až po riaditeľa obvodného
oddelenia PZ. Odtiaľ som na vlastnú žiadosť odišiel do výsluhového
dôchodku ku dňu 01.01.2013. Od tejto doby som v rámci pomoci občanom mesta
Stropkov vykonával súkromnú prax v odbore mediácia- mimosúdne riešenie
sporov. V tomto čase som na výsluhovom dôchodku.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Stropkov
a aké je Vaše „heslo“ pre komunálne voľby 2018.

Kandidovať na post primátora mesta Stropkov som sa rozhodoval už dávnejšie.
Napomohla mi k tomu aj skutočnosť, že som bol oslovený Ing. Stanislavom
Kolcunom s návrhom na podanie kandidátky na post primátora mesta Stropkov,
za stranu Národná koalícia. Mojim krédom, ako občana tohto mesta a
kandidáta na post primátora je „Stropkov na prvom mieste“. Aby som to
v skratke priblížil, je to slogan, ktorý veľmi výrazne znázorňuje
v čom tkvie moja predstava a akým smerom by sa mal uberať môj záujem. Teda
ide tu skutočne o občana tohto mesta, kde sa mu vytvárajú tie najlepšie
podmienky. Občan ako volič si podľa svojich najlepších predstáv vyberá
vhodného kandidáta, ktorý najviac spĺňa jeho predstavy o chode a
fungovaní mesta.
Aké je Vaše vzdelanie? Aké sú Vaše schopnosti a zručnosti?
Ovládate cudzí jazyk?

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore
Mediácia-Probácia, súkromnú prax som vykonával v meste Stropkov. Ako
bývalý policajt mám dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a vedením
kolektívu. Pozícia riaditeľ OO PZ si vyžadovala manažérske schopnosti.
Dohovorím sa v týchto jazykoch: nemecký jazyk, ruský jazyk, český jazyk a
poľský jazyk.
Aké je Vaše povolanie?
Som výsluhový dôchodca.
Aká je Vaša osobnosť? Vaše silné i slabé
stránky?

Moja osobnosť sa začala vytvárať už v detstve výchovou mojich rodičov.
Tvarovala sa postupne, ruka v ruke s plynutím života, starostlivosťou
o rodinu, pracovnými pozíciami (pracovným kolektívom, priateľmi). Týmto
som nadobúdal čím ďalej tým väčšie životné skúsenosti, pričom sa
takto tvarovala aj moja osobnosť. Prežil som, ako každý iný človek veľa
radosti aj starosti a pravdu povediac aj sklamanie, ktoré mi prinieslo veľa
ponaučenia a taktiež imunitu voči klientelizmu, úplatkárstvu, pretvárke a
iným negatívnym skutočnostiam. Keďže som pracoval aj ako mediátor, táto
prax ma naučila vytvárať a ctiť si duševné hodnoty, ktoré prevyšujú nad
materiálnymi a takto vytvoriť kompromis pri dosiahnutí dohody.
Aká je Vaša zásada, pravidlo, či motto, ktorým sa vo svojom
živote riadite?

Pre život jedinca je dôležité v spoločnosti spĺňať podmienky a
dodržiavať pravidlá a zákonitosti prostredia v ktorom žije. Mojou
najväčšou zásadou je, byť v spoločnosti užitočný na každom poste
svojho pôsobenia. Mojim mottom je, aby som v tejto spoločnosti vykonával
svoju prácu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Mojimi rodičmi som
bol vychovaný v kresťanskom duchu a takto som aj ja vychoval svoje deti.
Ako vnímate mesto Stropkov dnes?
Mesto Stropkov sa za posledné obdobie viditeľne zmenilo vo viacerých
sférach. Dôkazom toho sú ohlasy občanov Stropkova, ktorí túto skutočnosť
vnímajú pozitívne. Viem, že ešte je čo zlepšovať, aby sa tu ľudia,
ktorí tu žijú cítili dobre a aby sa tu radi vracali naši rodáci, ktorí si
svoje rodisko vážia.
Ako bude podľa Vás vyzerať mesto Stropkov o štyri
roky?

Teraz je veľmi odvážne z mojej strany odpovedať na túto otázku. Veľa
závisí od zloženia a ochoty mestského zastupiteľstva, či nájde spoločný
konsenzus s mojimi predstavami, ktoré by mali byť pre mesto Stropkov
dôležité. Čo je dobré pre ľudí, v tom budeme pokračovať. Čo je zlé,
to sa pokúsime zmeniť.
Ako trávite svoj voľný čas? Ktorá oblasť spoločenského
života Vás najviac zaujíma?

Od útleho detstva mám rád zvieratá, hlavne sa venujem kynológii a výchove
psov. Mojim obľúbeným športom je bicyklovanie, chôdza a plávanie.
Prevažnú časť svojho voľného času venujem svojej rodinke, hlavne svojim
štyrom vnúčatám. Zároveň sa snažím svojou prácou okolo domu
zveľaďovať prostredie v ktorom žije moja rodina. V spoločenskom živote
mi najviac rezonujú kultúrnospoločenské podujatia, udržiavanie a
zveľaďovanie našich historických pamiatok mesta a pamiatok našich
predkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter