Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru,
o čom nás každoročne presvedčia štatistika požiarovosti. Rozhodujúcim
činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a
jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa skúseností
hasičov zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích
telies a ku kontrole a čisteniu komínov možno predísť až 90 %
požiarov.

„Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na
ľahkú váhu a prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku požiarov,
ktorých príčinou sú práve činnosti spojené
s vykurovaním,“
hovorí Michal Holub, predseda PVK ÚzO DPO SR
a vyzýva na dodržiavanie správneho technického postupu pri výstavbe
komína. Zároveň dodáva, že sa neoplatí šetriť financie na realizáciu
vykurovacieho systému použitím lacných materiálov.
„Nielen havarijný stav, ale aj zmena systému vykurovania (napr.
inštalácia moderného spotrebiča na biomasu a pod.) si vyžaduje
preskúšanie komína a zvyčajne jeho vyvložkovanie. Pred vyvložkovaním
kominár posúdi existujúce komínové teleso, napr. či nie je prieduch
poškodený, a rozhodne, či nie je potrebné ho opraviť, v ktorej časti a
ako,“
informuje M. Holub.
Ako ďalej M. Holub uvádza, vzdialenosť telesa komína od horľavých
stavebných konštrukcií určí výrobca. Pred pripojením spotrebiča na
komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo
etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách
na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
osobou s odbornou spôsobilosťou.
„Zásada bezpečnej vzdialenosti platí tiež pre komínové
teleso; horľavé látky by od neho mali byť v podkrovných priestoroch
v bezpečnej vzdialenosti. Do komínového muriva nesmú zasahovať ani k nemu
tesne priliehať žiadne horľavé stavebné prvky, ako konštrukcia krovu,
stropu, obloženie a pod.,“
pokračuje predseda PVK ÚzO DPO
SR.
Komíny a dymovody je potrebné udržiavať v dobrom technickom stave. Je
dôležité dbať na riadne zaústenia dymovodu do komína, dodržiavať návody
a technické podmienky stanovené výrobcom tepelných spotrebičov. Aj
v prípade komína môže mať zanedbanie negatívne následky. Zlé (netesné)
zaústenie dymovodu do komínového telesa môže vďaka nekontrolovateľnému
uvoľňovaniu splodín spôsobiť vážne poškodenie zdravia.
„Dymovod vedúci z vykurovacieho spotrebiča do komína musí
byť správne izolovaný.

Bežnou prevádzkou, najmä spaľovaním vlhkého paliva, dochádza
k usadzovaniu sadzí a dechtu v komíne, čím sa zhoršuje ťah komína a
zvyšuje riziko požiaru,“
hovorí M. Holub a dodáva, že ak je
vrstva hrubšia ako 3 mm, stáva sa horľavou a vzniká komínový požiar. Pri
zanedbaní pravidelnej kontroly a čistenia komína sa zvyšuje pravdepodobnosť
vzniku požiaru v komíne. K požiaru môže dôjsť aj od nedostatočne
zaistených alebo netesných komínových dvierok, z ktorých potom môžu
vylietavať iskry či žeravé materiály.
„Odporúčame majiteľom a užívateľom starších stavieb,
prípadne aj kupcom takých objektov, aby si skontrolovali, či práve v ich
komíne nie je zamurovaný drevený trám alebo iná drevená a horľavá časť
povaly či strechy,“
odporúča M. Holub.
Pred každou sezónou je nevyhnutné zabezpečiť pravidelné čistenie a
kontrolu komínov.
Pamätajme, že najmenšia nečistota v komíne môže spôsobiť veľké
nepríjemnosti, či už dlhodobé žeravenie a následný otvorený požiar,
alebo otravu ľudí toxickým oxidom uhoľnatým. Pravidelné vymetanie sadzí
v komíne a vyberanie odpadu by malo byť preto samozrejmosťou, rovnako ako
kontrola jeho technického stavu.
Skontrolujte tiež, či nie sú horľavé predmety umiestnené v nebezpečnej
vzdialenosti od komínového telesa a nespaľujte mokré, alebo čerstvé drevo,
odpadky, plasty, impregnované drevo.
Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že požiare, ktorých príčinou bola
porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov
v období rokov 2018 až 2019 na území okresov Svidník a Stropkov
spôsobili škody za 9 560 €.
„Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu
bezpečnosť pri vykurovaní ovplyvňuje svojím konaním, správnymi
rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi. Majme na pamäti, že požiar môže v priebehu
niekoľkých minút zničiť celý náš majetok,“
uvádza M.
Holub a dodáva, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá
každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča
Hasičský a záchranný zbor ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné
zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo
k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebeniu.
„Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku
požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby
ste vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv
z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení
a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež
dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho
obdobia,“
uzatvára M. Holub.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter