Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozor! Od 1. januára sa separuje po novom

Úprava VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, bola poslancami schválené ešte na júnovom
zastupiteľstve. Úprava VZN bola reakciou na zmenu v súvislosti s novelou
zákona o odpadoch platnou od 1. mája 2017, okrem iného týkajúca sa aj
vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu. Zmenu v separovaní po
novelizácii zákona o odpadoch samospráva mesta Stropkov do praxe neuviedla
hneď od 1. mája, ale rozhodla, že sa tak stane až od nového kalendárneho
roka a to z praktických dôvodov, keďže kalendár na rok 2017 bol už
expedovaný medzi obyvateľov mesta a obcí okresu Stropkov.
V novele zákona o odpadoch pribudla obciam povinnosť zaviesť a vykonávať
triedený zber komunálnych odpadov okrem už zavedeného papiera, skla, kovu a
plastov, aj VKM – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.
Tieto materiály sa musia zbierať osobitne od zložky papier a kovy osobitne od
zložky skla. Zavádzané zmeny vyplývajúce zo zákona na území mesta
platiace od 1.januára 2018 sú verejnosti podrobne vysvetlené aj v nových
harmonogramoch pre separovaný zber a vývoz odpadov, upozornenie na zmenu bude
novým grafickým polepom aj na všetkých nádobách určených na zber
separovaného odpadu.

 • do MODRÝCH NÁDOB/VRIEC/ZVONOV vhadzujeme PAPIER – noviny, časopisy,
  knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier (aj skartovaný), reklamné
  letáky, kartón, papierové tašky
 • do MODRÝCH NÁDOB nevhadzujeme! – mokrý, mastný alebo inak
  znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a
  hygienické potreby, tetrapak, alobal
 • do ŽLTÝCH NÁDOB/VRIEC/ZVONOV vhadzujeme PLASTY, TETRAPAKY, FÓLIE –
  neznečistené plastové fľaše od nápojov (STLAČENÉ), fólie, plastové
  obaly z domácnosti, tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov.. a i.), plastové
  tašky a vrecká
 • do ŽLTÝCH NÁDOB nevhadzujeme! – plasty znečistené chemickými
  látkami a zvyškami jedál, biologickým odpadom, olejmi (okrem jedlých
  olejov)
 • do ZELENÝCH NÁDOB/VRIEC/ZVONOV vhadzujeme – neznečistené sklenené
  fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené črepiny
 • do ZELENÝCH NÁDOB nevhadzujeme! – keramiku, porcelán, zrkadlá,
  drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, horniny, tabuľové
  sklo (patrí do zberného dvora), technické sklo, sklo s obsahom
  chemických látok

  Ak separujete odpad a z vašej domácnosti, či kancelárie ste už
  roztriedili všetky triedené zložky, zvyšok – komunálny, zmesový odpad
  patrí do čiernych nádob – kontajnerov a košov.

  V prípade, že ste zo svojho komunálneho odpadu odstránili všetky
  zložky triedeného zberu, zostane vám „zvyškový“ komunálny odpad,
  ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad a patrí do čierneho
  kontajnera. Aj pri čiernych košoch platí niekoľko zásad, čo do nich
  nevhadzujeme. Okrem samostatne zbieraných zložiek – papier, sklo, plasty,
  ktoré majú vlastné nádoby, do klasických košov nepatrí odpad z údržby
  zelene, objemový odpad (nábytok, podlahoviny), elektrospotrebiče, stavebný
  odpad, kamene, hlina, horľavý a výbušný odpad a horúci popol, uhynuté
  zvieratá a odpad, ktorý môže ohroziť zdravie človeka alebo zamestnancov
  zbernej spoločnosti pri následnej manipulácii s ním.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter