Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Povinnosť účastníka škodovej udalosti

V súvislosti s uplatňovaním inštitútu škodovej udalosti podľa §
64 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cestnej premávke)“ boli zistené skutočnosti, ktoré poukazujú na
nedodržiavanie povinnosti účastníka škodovej udalosti podľa § 66 ods.
6 citovaného zákona.

Na základe týchto zistení a v záujme zabezpečenia správneho postupu
účastníkov škodovej udalosti chce Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
vo Svidníku upozorniť vodičov že:
1/ odídenie účastníka škodovej udalosti, ktorý spôsobil škodu na
zaparkovanom vozidle (napr. aj v prípade ponechaného písomného kontaktu na
svoju osobu na poškodenom vozidle) bez toho, že aby splnil zákonom
ustanovené povinnosti účastníka škodovej udalostí, má za následok, že
predmetná udalosť v cestnej premávke nemôže byť považovaná za škodovú
udalosť. Po jej ohlásení príslušníkovi Policajného zboru bude
považovaná za dopravnú nehodu podľa § 64 ods. 2 písm. c) zákona
o cestnej premávke. Takéto konanie je porušením pravidiel cestnej premávky
závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. c) zákona o cestnej
premávke so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú.
2/ účastník škodovej udalosti, ktorý škodu spôsobil, aby využil
informačné služby nákupných centier, kultúrno-spoločenských,
športových zariadení a iných objektov kumulujúcich cestnú premávku pre
zabezpečenie vodiča k svojmu poškodenému vozidlu (napr. komunikačnými
prostriedkami nákupného centra upovedomiť vodiča o poškodení jeho vozidla
a dostavení sa k nemu), aby mohol byť uplatnený inštitút škodovej
udalosti.
plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter