Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Posledný týždeň na podávanie žiadostí o mestské dotácie

<h3>Mesto pripravuje koncepcie rozvoja kultúry a športu i nové grantové
pravidlá</h3>

<p>Záujemcovia o budúcoročné dotácie z rozpočtu mesta majú na
podávanie žiadostí necelý týždeň. Podľa všeobecne záväzného
nariadenia z roku 2006 môžu o podporu mesta žiadať fyzické a právnické
osoby i občianske združenia, ktoré sídlia v meste alebo poskytujú služby
jeho obyvateľom. Písomnú žiadosť o dotáciu je potrebné doručiť na
Mestský úrad najneskôr do 31. októbra, resp. v roku 2015 do pondelka
2. novembra.</p>

<p>Súčasne platné VZN vo všeobecnosti upravuje postup pri poskytovaní
dotácií z mestského rozpočtu. Ich poskytnutie je viazané na konkrétny
účel a peniaze sú refundované po predložení vyúčtovania vynaložených
prostriedkov. VZN však neupravuje kľúč, podľa ktorého sa pri posudzovaní
a opodstatnenosti jednotlivých žiadostí postupuje. To by mali riešiť
pripravované koncepcie rozvoja športu a kultúry v meste, ktoré budú
východiskom pre novelu VZN o prideľovaní dotácií. Koncepcie
v súčasnosti finalizujú členovia Komisie pre školstvo kultúru a šport,
následne by mali prejsť pripomienkovaním verejnosti a schválením
v zastupiteľstve. Ustanovenia súčasne platného VZN je podľa primátora
Ondreja Brendzu potrebné prispôsobiť súčasným trendom v oblasti podpory
športu i ostatných voľnočasových aktivít. Pri posudzovaní jednotlivých
žiadostí bude potrebné zohľadňovať aj masovosť, úspechy či
reprezentáciu mesta. Do celého systému chce samospráva vniesť
transparentnosť a jasné pravidlá. <strong><em>„Aby sa nikto necítil
znevýhodňovaný a na druhej strane, aby nikto nebol vopred uprednostnený.
Našim cieľom je zaviesť zmeny a nový spôsob financovania športu a kultúry
v meste. Východiskom budú pripravované koncepcie ich rozvoja. Ich obsahom
bude komplexný prehľad o všetkých záujmových združeniach pôsobiacich
v meste, podmienkach pre činnosť, stave športovísk a ostatných aspektoch,
ktoré ovplyvňujú ich činnosť. V dokumentoch budú stanovené ciele a
priority, na ktoré sa v oblasti športu a kultúry chceme v budúcnosti
zamerať,“</em></strong> priblížil O. Brendza.<br>
Kritériá mesta pri posudzovaní žiadostí sú stanovené v súčasnosti
platným VZN a celkový objem dotácií je limitovaný výškou finančných
prostriedkov schválených v rozpočte mesta. O pridelení dotácie do výšky
166 eur môže samostatne rozhodovať primátor. Prideľovanie ostatných
dotácií je prerokovávané v zastupiteľstve pri schvaľovaní mestského
rozpočtu.<br>
<strong>-msú-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter