Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Poslancov čaká prerokovanie piatich návrhov

<p>V stredu popoludní na MsZ zasadne vedenie spolu s poslancami, aby
prerokovali viaceré dôležité body programu. Vo volebnom období tak ide už
o dvanáste mestské zastupiteľstvo. V úvode stretnutia správu
o vykonaných kontrolách prednesie hlavná kontrolórka mesta. Poverený
riadením mestskej polície, Juraj Lehocký prednesie správu o bezpečnostnej
situácii v meste Stropkov za druhý polrok minulého roka. Vedúci
jednotlivých odborov MsÚ na schválenie poslancom predostrie päť návrhov.
Dôležitým je návrh na nadobudnutie vlastníckeho práva k bytovým
jednotkám na Ciolkovského ulici a ich technického vybavenia. Mestskej
polície sa bude týkať ešte aj ďalší bod zasadnutia. Primátor mesta,
Ondrej Brendza prednesie návrh na vymenovanie nového náčelníka Mestskej
polície v Stropkove. Na prerokovanie bude predložený návrh VZN č. 1/2016
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Stropkov, keďže
podobné materiály boli prejednávané aj na minulých mestských
zastupiteľstvách. Poslanci sa oboznámia aj s návrhom lokalitného programu
pre spracovanie a odsúhlasenie zmien a doplnkov č. 4 SÚ mesta Stropkov,
ktorý prednesie Ladislav Dubas, vedúci OVRRažP MsÚ. Posledným z návrhov
bude návrh na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta.
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva prebehne v stredu, 24. februára so
začiatkom o 13.00 hodine v reprezentačnej sále kaštieľa.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter