Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci zasadnú po šestnásty raz

V priebehu stredy, 21. septembra je naplánované stretnutie poslancov
mestského zastupiteľstva spolu s vedením mesta, vedúcimi odborov a
mestských spoločností. V aktuálnom volebnom období tak pôjde
o šestnáste zasadnutie, na ktorom sa bude prejednávať viacero správ
s výsledkami hospodárenia za prvý pol rok 2016.

Po prednesení správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta
Stropkov, sú ďalšími bodmi programu aj predloženie správy
o bezpečnostnej situácii na území mesta ako aj jeho priľahlých mestských
častí, správa o personálnom a materiálnom zabezpečení školského roka
2016/2017 a správa o plnení mestského rozpočtu k 30. 6. 2016. Správy
o výsledkoch hospodárenia za uplynulý polrok prednesie riaditeľ mestského
podniku Služba Michal Šandrik, konateľ Byhosu Vít Babjarčik a konateľ MŠK
Tesla Stropkov Dušan Špilár. Ladislav Dubas prítomných oboznámi
s vyhodnotením 22. ročníka Obnoveného jarmoku v Stropkove. Ku koncu
stretnutia sa k slovu dostane vedúci OOSM MsÚ František Hurný s návrhom
na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta. V závere nebudú
chýbať interpelácie poslancov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter