Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Poslanci zasadnú 13. decembra

Po vyše dvojmesačnej prestávke sa stropkovskí poslanci stretnú na
28. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Stropkove, ktoré bude zároveň
posledným v tomto kalendárnom roku.

Ak poslanci odhlasujú jednotlivé návrhy, hlavná kontrolórka mesta sa
v prvom polroku 2018 zameria na kontrolu materských škôl a ich elokovaných
pracovísk, hospodárenie Mestského podniku Služba, predaj majetku mesta a
plnenie uznesení MsZ. Reč bude aj o budúcoročných zastupiteľstvách,
zmenách v súčasnom mestskom rozpočte a návrhu rozpočtu mesta Stropkov na
roky 2018-2020.
Poslanci sa budú venovať aj návrhu VZN č. 5/2017 o určení podrobností
poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Stropkov, návrhu VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť zmien a doplnkov č. 3 ÚP SÚ mesta Stropkov, návrh VZN č. 7/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č.
1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Stropkov, návrhu VZN č. 8/2017 o zásadách a kritériách udeľovania
čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaní a návrhom na nakladanie
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter