Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci schválili zmenu lokalitného programu

<p>Záver posledného stretnutia poslancov na mestskom zastupiteľstve bol
venovaný návrhu na zmenu lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie
zmien a doplnkov územného plánu mesta. V súčasnosti má Stropkov platný
Územný plán mesta, ktorý bol schválený ešte 8. decembra 1995.</p>

<p>Odvtedy na území mesta došlo k mnohým stavebným či vlastníckym
zmenám. Plán z roku 1995 riešil územie, ktoré malo mesto ešte pred rokom
1989, následne sa začal pripravovať nový územný plán so zmenami a
doplnkami, ktorý je zahrnutý a platný od roku 1995 doteraz. Návrh a
ďalšie náležitosti prítomným preniesol vedúci Odboru výstavby,
regionálneho rozvoja a životného prostredia, Ladislav Dubas.
<strong><em>„Impulz pre zmenu nastal v roku 2002, keď mesto pripravilo zmeny
a doplnky územného plánu č. 1, ktoré riešili všetky nezrovnalosti
s plánom z 1995 roku. Tieto zmeny a doplnky boli pripravované na
štyrikrát.“</em></strong> Nakoniec sa zmeny a doplnky podarilo schváliť.
Proces schvaľovania trval od roku 2003 do roku 2013. <strong><em>„Hlavným
dôvodom prečo nebolo možné skôr schváliť zmeny a doplnky bol ten, že
mesto nevedelo trasovanie rýchlostnej komunikácie R 4 a z toho dôvodu
nebolo možné zakomponovať R4, na ktorej sa rozbehli práce na odklonení
z trasy Svidník – Giraltovce -Prešov na trasu Svidník – Stropkov –
Lomné – Hanušovce – Lipníky – Prešov. Rozbehli sa práce na zmene
trasovania R4, pozastavil sa územný plán a čakalo sa, ako dopadne
schvaľovací proces zo strany ministerstva. Počas 4 rokov sa k výsledku
nepodarilo dopracovať, teda ani územný plán mesta ju nemohol
riešiť.“</em></strong> V pôvodnom územnom pláne mesta Stropkov z roku
1995 nebola trasovaná R4, ale obchvat mesta. V roku 2010 sa vo vedení mesta
rozhodlo nečakať na rozhodnutie štátnych orgánov a začalo sa venovať
obchvatu a zmenám doplnkov č. 1. Pri schvaľovaní došlo k zamietavému
stanovisku leteckého úradu bola pretrasovaná trasa obchvatu mimo letiska,
ktoré je na Sitníku. Následne v roku 2013 boli tieto zmeny a doplnky
leteckým úradom schválené. <strong><em>„Čo sa týka druhej zmeny,
v priebehu rokov 2014 – 2015 boli schválené Zmeny a doplnky č. 2,
vyvolané investičným zámerom firmy Alfastav Stropkov, kde sa jednalo
o zmenu funkčného využitia územia na Ciolkovského ulici, pre výstavbu
bytových domov a zmeny funkčného využitia územia pred areálom Základnej
školy na Mlynskej ulici, z verejnej zelene na plochy statickej
dopravy.“</em></strong> V súvislosti so snahou mesta obnoviť práce na
preložke štátnej cesty 1/15 – obchvate mesta, po rokovaniach so Slovenskou
správou ciest boli v auguste 2015 začaté práce na zmenách a doplnkoch č.
3, týkajúce sa zmeny trasy preložky spomínanej cesty a z toho
vyplývajúceho zrušenia ochranných pásiem agrochemického letiska.
Z dôvodu riešenia rozporných stanovísk dotknutých orgánov, proces
obstarávania doposiaľ ukončený nebol.<br>
Nateraz mesto v spolupráci s autorom Územného plánu a predchádzajúcich
zmien a doplnkov pripravilo návrh lokalitného programu riešenia č. 4.
<strong><em>„Nakoľko medzi zahájením prác na zmenách a doplnkoch č.
1 v roku 2003 a ich schválením v roku 2013 uplynula pomerne dlhá doba,
už počas prípravy zmien a doplnkov č. 2 bolo zrejmé, že si územný plán
vyžaduje aktualizáciu , kde by boli zakomponované zmeny, ku ktorým došlo
počas posledných rokov a ktoré nie sú v súčasnosti v súlade s platným
územným plánom mesta. Zároveň evidujeme niekoľko žiadostí od občanov,
ktorí navrhujú dielčie zmeny lokálnych funkčných využití územia mesta
za účelom ich rozvoja,“</em></strong> informoval Dubas. V súčasnosti sa
pripravuje novela stavebného zákona. Tá by mala nanovo zadefinovať tzv.
čierne stavby, medzi ktoré majú patriť nielen nepovolené stavby, ale
všetky stavby, ktoré nie sú v súlade s územnými plánmi miest
a obcí.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter