Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci schválili rozpočet na rok 2016

<p>Šiesta zmena v minuloročnom rozpočte a schválenie nového rozpočtu pre
aktuálny rok. Aj toto bolo jedným z hlavných bodov programu na desiatom a
zároveň poslednom zastupiteľstve zo 16. decembra. Prerokovaním a
schválením návrhu na zmenu rozpočtu mesta pre rok 2015 bol rozpočet
zmenený po šiestykrát. Celkový rozpočet mesta Stropkov je po úprave
schodkový. Rovnako je schodkový aj kapitálový rozpočet.</p>

<p><strong><em>„Schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný prebytkom
bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. Výsledok hospodárenia
t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových
finančných operácií) je prebytok 740 eur.“</em></strong> O zmenách
informoval vedúci OFSD MsÚ, Ján Polák. V dôsledku navrhovaných zmien sa
celkové príjmy znížili o 2 182 056, ktoré po úprave predstavujú sumu
8 448 982 eur. Pri celkových výdavkoch sa suma znížila o 2 180 899 eur,
čo po úprave činí 8 448 242 eur. Bežný rozpočet a rozpočet
finančných operácií je prebytkový. Bežné príjmy sa z pôvodných
6 719 286 znížili o 9 138 eur. Bežné výdavky sa z pôvodných
6 406 233 po úprave zvýšili o 37 837 eur na sumu 6 444 070 eur. Pri
kapitálovom rozpočte schodok predstavuje čiastku 1 546 028 eur.
Kapitálové príjmy sa po úprave znížili o 1 781 835 eur na sumu
234 184. Príjmy z predaja kapitálových aktív sa zvýšili. Jedná sa
o zvýšenie príjmu z predaja majetku mesta pozostávajúceho z predaja
budov, bytov a pozemkov na sumu 68 516 eur, čo je navýšenie o 32 690 eur.
Po úprave sa kapitálové výdavky znížili o 1 563 563 na sumu 1 780 212
eur. Príjmová časť v rozpočte finančných operácií sa znížila na sumu
1 504 650 eur, čo je menej o 391 083 v porovnaní s predchádzajúcou
čiastkou. Zníženie príjmov sa týka položky príjmových úverov v sume
370 083 eur a na prevodoch z rezervného fondu v sume 21 000 eur.
Výdavková časť tejto rozpočtovej položky sa po úprave znížila
o 655 173 na 223 960 eur. V tomto prípade ide o splácanie istín
z úverov. <strong><em>„Zníženie výdavkovej časti je také vysoké preto,
lebo sa z rozpočtu vypustila a presúva do rozpočtu roka 2016 jednorazová
splátka prekleňovacieho úveru na úhradu kapitálových výdavkov projektu
„Stretnutie kultúr karpatského pohoria,“ v rámci ktorého bola
realizovaná rekonštrukcia kultúrneho strediska. Do rozpočtu roka 2016 sa
presunula aj trojmesačná splátka istiny z rozpočtovaného úveru na kúpu
dvoch bytových domov na ul. Ciolkovského,“</em></strong> vysvetlil Ján
Polák. Výsledok finančných operácií je prebytok v sume + 1 280 690 eur.
Okrem poslednej úpravy rozpočtu pre rok 2015 poslanci schválili aj rozpočet
mesta na tento rok. Suma bežných i kapitálových príjmov dosiahne výšku
8 608 896 eur. Výdavková časť bežného a kapitálového rozpočtu
predstavuje 8 106 623 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované
na sumu 1 056 720 a výdavkové na 1 556 907 eur. Rozpočet samosprávy je
navrhnutý s prebytkom 2 086 eur.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter