Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci schválili odkúpenie nájomných bytov

<p>Radnica mesta Stropkov na 12. Mestskom zastupiteľstve schválila kúpu
dvoch bytových domov na ulici Ciolkovského. Ich výstavbu realizovala
stavebná firma Alfastav Stropkov, od ktorej mesto odkúpi 30 nájomných bytov
s technickým vybavením. Náklady na kúpu bytov budú hradené z úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja.</p>

<p><strong><em>„Nakoľko žiadosti uplatnené v roku 2015 boli úspešné,
obe stavby bytových domov, vrátane technického vybavenia boli skolaudované,
je potrebné uzatvorenie kúpnej zmluvy na nadobudnutie vlastníckeho práva
k bytovým domom a ich technického vybavenia,“</em></strong> predniesol
primátor mesta. Počas výstavby bytových domov na ul. Ciolkovského nedošlo
k žiadnej technickej, ani dispozičnej zmene projektu a teda čiastky za
odkúpenie bloku A a B sú totožné s údajmi v ZoBKZ, tj.
1 509 615,10 € s DPH. <strong><em>„Čo sa týka výstavby objektov
technického vybavenia k bytovým domom, došlo k zmene dvoch objektov
technického vybavenia a to vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktoré boli
oproti projektovaným dĺžkam menšie, z dôvodu zmeny bodov napojenia, čím
došlo k zníženiu nákladov. Vodovodná prípojka z pôvodných 9 200 eur
na 4 500 eur a kanalizačná prípojka zo 14 271,40 eur na 7 628,60 eur.
Celková suma za odkúpenie technického vybavenia – spevnené plochy,
vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka sa zmenila z 51 000 eur na
39 657,20 eur,“</em></strong> informoval Ladislav Dubas. Ostatné objekty
technického vybavenia sú totožné s údajmi v ZoBKZ. Po znížení
odkúpnej ceny za objekty technického vybavenia, dochádza aj k zníženiu
finančnej spoluúčasti mesta (11 897, 20 eur). Taktiež firma Alfastav
Stropkov požiadala mesto o úpravu nájomnej zmluvy a stanovenie výšky
nájomného na sumu 12 000 eur.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter