Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci schválili návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Na nedávnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol prerokovaný návrh
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie rokov 2013 –
2022.
Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stropkov
s výhľadom do roku 2023 je strednodobý strategický dokument, ktorý na
základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho
strategické ciele a priority rozvoja.

„Materiál je potrebný pre predkladanie akýchkoľvek
žiadostí, ktoré sa týkajú čerpania prostriedkov z európskych fondov.
Definuje proces rozvoja miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu,
ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to návrh akýchsi opatrení na oživenie
nášho sociálneho, ekonomického života na území mesta Stropkov, ktorý na
základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a
doplňovaný,“
informoval vedúci odboru výstavby a
regionálneho rozvoja Ladislav Dubas. V minulosti malo mesto schvaľovaný
plán v roku 2012. Išlo o Program hospodárskeho, sociálneho a
urbanistického rozvoja mesta Stropkov, ktorý touto jeho prvou aktualizáciou
bude pokračovať aj naďalej. Primátor mesta Ondrej Brendza na zastupiteľstve
podotkol, že materiál je vodítkom do ďalšieho obdobia, pri rozvoji mesta.
„Je to živý dokument, pokiaľ sa v ňom vyskytne niečo, čo
už bude neaktuálne, bude potrebná zmena alebo doplnenie, je možné k tomu
pristúpiť. Taktiež je aj podmienkou pri uchádzaní sa o projekty a výzvy
jednotlivých ministerstiev,“
uviedol.
Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stropkov je
zložitý a náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením všetkých
väzieb na strategické a programové dokumenty SR a EÚ budú zodpovední
predstavitelia stropkovskej samosprávy. Návrh spôsobu implementácie bude
treba dopĺňať v súlade s organizačnou štruktúrou samosprávneho úradu,
jeho kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy,
predovšetkým v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami. Pri
posudzovaní jednotlivých projektov samospráva použila procesnú analýzu,
ktorej prioritou bolo analyzovať proces premeny vstupov pomocou použitia
súboru finančných, ľudských a technologických zdrojov.
Na základe analýzy pri definovaní poradia priorít jednotlivých oblastí by
malo mesto vzhľadom na svoje nadväzné rozvojové aktivity riešiť prioritne
oblasť oddychových zón, cestovného ruchu, zdravotníckych služieb a
športovej infraštruktúry. Kvalitná cestná infraštruktúra je významným
rozvojovým bodom pre nasledujúci rozvoj cestovného ruchu v oblasti
rekreačnej, ako aj poznávacej turistiky a ekonomiky ako takej. V oblasti
cestovného ruchu je prioritné budovanie, rekonštrukcia a rozvoj prímestskej
športovo-rekreačnej oblasti Pod vlekom, ktoré by mali smerovať do podoby
komplexného areálu oddychu a športu. Následne analýza odporúča riešiť
hospodárstvo a ostatné oblasti. Poslanci mestského zastupiteľstva dávajú
prednosť hlavne oblastiam týkajúcich sa dostavby kanalizačnej siete,
rekonštrukcie miestnych komunikácií, výstavby obchvatu mesta, športovej
infraštruktúry, cestovného ruchu a rozvoja individuálnej bytovej výstavby.
Obyvatelia uprednostňujú hlavne rekonštrukciu miestnych komunikácií,
dostavbu kanalizačnej siete, športovú infraštruktúru, cestovný ruch,
rozvoj individuálnej a hromadnej bytovej výstavby, ako aj širokú paletu
sociálnych služieb.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter