Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci schválili na neplánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva projekt miniatletického areálu

Primátor: „Verím, že aj v tejto novej výzve budeme úspešní a budeme môcť zrealizovať to, čo nám tu chýba.“

Uplynulý pondelok (29.3.) poslanci na neplánovanom 17. zasadnutí MsZ schválili predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Fondu na podporu športu, v rámci ktorého sa bude rekonštruovať atletická dráha s príslušenstvom v areáli Základnej školy Konštantínova. Návrh predkladal P. Novák, ktorý je poverený riadením novovytvoreného šiesteho odboru MsÚ.

„Na mestskom úrade bol vytvorený šiesty odbor. Naša štruktúra mestského úradu má viacero zmien, o ktorých budeme informovať na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Tento odbor bude mať na starosti regionálny rozvoj aj samotný cestovný ruch, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a všetky rôzne stratégie, ktoré súvisia s budúcnosťou mesta a nášho regiónu,“ ozrejmil primátor mesta Ondrej Brendza s tým, že zatiaľ je P. Novák povereným vedúcim tohto odboru, no v zmysle platných právnych predpisov bude vypísané výberové konanie na pozíciu vedúceho tohto odboru.

Dodal, že mesto Stropkov bolo v spolupráci s obcou Chotča úspešné v rámci výzvy Ministerstva vnútra v projekte pre najmenej rozvinuté okresy, prostredníctvom ktorého získali nenávratný finančný príspevok na vytvorenie pracovných pozícii a na vytvorenie a zriadenie nového odboru.
Následne bol poslancom predložený návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcia atletickej dráhy s príslušenstvom v areáli základnej školy na Konštantínovej ulici.

„Koncom minulého roka bola vyhlásená výzva fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Mesto Stropkov sa do tejto výzvy plánuje zapojiť s projektom rekonštrukcie atletickej dráhy na ZŠ Konštantínovej. Kompletná rekonštrukcia by mala zahŕňať výmenu pôvodnej antuky za nový moderný tartanový povrch. Vzniknúť by mal atletický ovál v dĺžke 250 metrov spolu so stometrovou dráhou a taktiež s vrhačským sektorom a doskočiskom. Predpokladané náklady realizácie dosiahnu výšku 145 tisíc eur s tým, že výzva je postavená na spolufinancovaní mesta vo výške 50 percent z celkových oprávnených výdavkov,“ priblížil P. Novák a zdôraznil, že jednou z podmienok pri predkladaní žiadosti je tiež uznesenie mestského zastupiteľstva.

Poslanec Radko Kmiť sa prihlásil do rozpravy a zaujímal sa o to, či z dôvodu tohto nového projektu miniatletického areálu padá projekt výstavby multifunkčnej haly. „Do projektu multifunkčnej haly sme sa zapojili v rámci výzvy, ktorá bola vyhlásená Slovenským zväzom ľadového hokeja. Vieme dobre, že došlo k zmene vedenia SZĽH, ktorý má nového prezidenta. Zatiaľ jediná hala, ktorá bola zrealizovaná je v Liptovskom Hrádku, aj to je v rámci modifikovaného projektu, takže nateraz sme tento projekt nechali v štádiu zámeru,“ informoval primátor a dodal, že ak bude schválený projekt tartanovej dráhy, projekt multifunkčnej haly sa nebude realizovať.

„Čo sa samotného spolufinancovania týka, nebolo by na mieste, ak by sme už pri vyhlasovaní zámeru počítali s prácami naviac. Máme urobený polohopis, výškopis aj sondáž terénu. Naprojektovaná je projektová dokumentácia kvalifikovaným projektantom, teda odborne spôsobilej osoby a nepredpokladáme navýšenie nákladov, skôr máme ambíciu, aby verejné obstarávanie cenu zrazilo. Ak nastane situácia, že to bude ináč, určite to budeme riešiť v zastupiteľstve. Nechceme, aby projekt vyvolával akékoľvek pochybnosti. Jednoducho s prácami naviac sa neráta,“ zdôraznil O. Brendza.
P. Novák dodal, že jednou z príloh predkladaného projektu je verejné obstarávanie, ktoré by malo byť vyhlásené zajtra (30.3). „Takže v apríli by sme už mali poznať vysúťaženú sumu,“ uviedol.

Primátor O. Brendza poukázal na to, že to nie je jediná investícia do športovísk. Okrem nového projektu miniatletického areálu sa ďalej pracuje na novej umelej tráve na ZŠ Mlynská, realizuje sa rekonštrukcia ľadovej plochy a technológie, s prácami sa ďalej pokračuje aj na futbalovom štadióne a nezabudlo sa ani na zveľaďovanie areálu letného kúpaliska. A pokračuje sa aj v areáli Pod vlekom. Pred podpisom je dotácia aj na tento projekt vo výške 40 tisíc eur, tá stoji na podpise ministerky Remišovej.
„Myslím si, že športoviskám venujeme dostatočnú pozornosť. Verím, že aj v tejto novej výzve budeme úspešní a budeme môcť zrealizovať to, čo nám tu chýba,“ povedal.

„Nie je to jednoduchá výzva. Z hľadiska finančného obnosu môže niekto 50 percentné financovanie brať ako nevýhodný projekt, no každé jedno euro, ktoré príde do mesta v rámci výzvy, je prínosom. Verím, že sledujete život v iných mestách, my ideme svojou cestou. Nejdeme do megalomanských projektov prekrývania, či budovania multifunkčných objektov. Myslíme si, že naša cesta je správna a vyhovujúca našim podmienkam,“ uzavrel O. Brendza.

-fec-
Zdroj: http://www.zs3sp.sk/

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter