Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci MsZ schválili na mimoriadnom zasadnutí spolufinancovanie projektu zateplenia strechy telocvične na ul. Matice slovenskej

Minulý pondelok sa
konalo 32. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva, keďže
v súvislosti s podanou žiadosťou na poskytnutie dotácie bolo mesto
poskytovateľom vyzvané na urýchlené doručenie uznesenia MsZ, v ktorom
mesto deklaruje, že súhlasí so spolufinancovaním projektu
v požadovanej výške.

Vedúci OVRRŽP MsÚ Ladislav Dubas predložil návrh na schválenie
spolufinancovania projektu zateplenia strechy telocvične na ul. Matice
slovenskej, ktorá prislúcha ZŠ Mlynskej v Stropkove.
Ministerstvo školstva SR v marci 2018 zverejnilo výzvu na podporu výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.
„Výzva sa týka výstavby a dostavby telocviční pre rok
2018. Spomínaná telocvičňa bola rekonštruovaná v roku 2010, kedy bola
vymurovaná nová obvodová stena šatňovej časti, vymenený obvodový
plášť halovej časti, vymenené okná a zrekonštruované sociálne zázemie.
Nedoriešená zostala len otázka tepelného mosta strešnej konštrukcie a
z tohto dôvodu bola pripravená projektová a rozpočtová dokumentácia na
zateplenie strechy a zateplenie štítových stien. Hodnota týchto prác bola
stanovená rozpočtom na 116 tisíc eur so spoluúčasťou mesta vo výške
minimálne 10%, teda 11 600 eur,“
informoval L. Dubas.
V tejto súvislosti mesto zhodnotilo nepriaznivý stavebno-technický stav
strešného plášťa na telocvični, ktorú prevádzkuje ZŠ Mlynská Stropkov.
Žiadosť bola podaná v termíne 15. mája 2018.
„Ak žiadosť bude úspešná, mesto by malo získať 90% z tejto
sumy. Zateplenie strechy sa bude realizovať s fúkanou buničinou a zateplenie
štítových stien zatepľovacím fasádnym systémom. Zároveň budú opravené
striešky nad vstupom zo severnej a južnej strany a opravené budú tiež
všetky klampiarske konštrukcie. Všetky tieto práce sa nachádzajú
v rozpočtovej dokumentácii,“
doplnil L. Dubas.
„Vyhlasovateľ výzvy, teda Ministerstvo školstva SR poskytlo päť
kalendárnych dní na dodanie uznesenia MsZ, čo je dosť nezvyklé, je to
krátka lehota, no sme v kontakte s Ministerstvom školstva SR a uznesenie
doručíme osobne,“
dodal primátor mesta O. Brendza.
MsZ schválilo projekt zateplenia strechy telocvične ZŠ na ul. Matice
slovenskej a odsúhlasilo spolufinancovanie projektu vo výške 10% nákladov
stavby.
Ak mesto bude v tejto výzve úspešné, nasledovať bude proces verejného
obstarávania a samotná rekonštrukcia strechy telocvične.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter