Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Memorandum o spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská distribučná

Počas nasledujúcich troch rokov sa očakávajú investície za vyše
milión eur

Jednou z hlavných bodov programu posledného zasadania mestského
zastupiteľstva minulú stredu, 26. októbra, bolo prerokovanie textu Memoranda
o spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD).
Dokument je výsledkom dlhoročnej spolupráce mesta a distribútora
elektriny.
Distribútor tunajšiu samosprávu vníma ako významného partnera pri
budovaní a skvalitňovaní distribučnej sústavy na jeho území, čoho
dôkazom sú aj mnohé projekty realizované v spolupráci alebo súčinnosti
oboch strán. Podľa slov primátora mesta Ondreja Brendzu, memorandum by malo
zabezpečiť intenzívnejší rozvoj elektrickej distribučnej siete na území
mesta, rekonštrukcie súčasných vedení, vybudovanie nových
elektroenergetických zariadení. „Memorandom sa zvýšia
kapacitné možnosti pre podnikateľské subjekty a umožní rozvoj investičnej
bytovej výstavby na území mesta. Obdobné memorandum už majú uzatvorené
mestá Bardejov, Prešov, Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Giraltovce a
ďalšie,“
uviedol.
V zmysle memoranda sa má distribútor záujem stať partnerom so štatútom
tzv. osobitného zreteľa. To by umožnilo využiť finančné zdroje získané
z náhrad za obmedzenie pozemkov mesta do oblasti nevyhnutnej pre jeho ďalší
rozvoj. Konkrétnejšie, do oblasti elektroenergetickej infraštruktúry, na
zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti mesta, obyvateľov a súčasne
zatraktívnenia prostredia pre podnikateľský sektor.
Investície by mali presiahnuť 1,3 milióna eur, predpokladom
čerpania zdrojov má byť kvalitná investičná príprava

V najbližších troch rokoch je VSD pripravená investovať do obnovy,
údržby a výstavby distribučnej sústavy na území mesta Stropkov a jeho
okolí finančné prostriedky vo výške viac ako 1,3 milióna eur. V texte
memoranda sa uvádza, že „predpokladom pre čerpanie týchto
zdrojov je kvalitná investičná príprava rešpektujúca časové hľadisko
investičného plánovania pri obnove distribučnej sústavy. Uzatvorenie
memoranda a implementácia vzájomných nastavení, ako boli načrtnuté
v predloženom návrhu memoranda, výraznou mierou prispeje k dosiahnutiu
uvedeného cieľa.“

Vďaka nemu by sa okrem iného mala zintenzívniť a skvalitniť komunikácia
medzi oboma partnermi. „Uzatvorenie memoranda vnímame ako
utvrdenie sa v doterajšej dobrej a obojstranne prospešnej spolupráci, ktorá
vytvára široký priestor pre ešte kvalitnejšiu vzájomnú komunikáciu
v oblasti investičnej výstavby,“
uviedol po podpise memoranda
riaditeľ divízie Sieťový obchod VSD, a.s., Jaroslav Hrušč.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter