Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci kritizovali zvýšené náklady na chod Mestského úradu

<p>Najviac diskutovanými bodmi minulotýždňového zastupiteľstva boli tretia
tohtoročná úprava mestského rozpočtu a návrh rozpočtu na budúci rok.
Úprava aktuálneho rozpočtu vychádza zo skutočného vývoja príjmov a
v závislosti od nich sa upravujú aj výdavky mesta. Celkové príjmy mesta
boli upravené nahor o 28 715 eur na 8 919 844 eur. O 28 113 stúpli
oproti poslednej úprave aj výdavky mesta a dosiahli sumu 8 919 023. Prebytok
mestského rozpočtu tak po tretej úprave predstavuje 821 eur.

<p>Poslanec Michal Sykora (nezávislý) sa v rozprave pozastavil nad nárastom
mzdových prostriedkov pre ABC CVČ (o takmer 8 tis. eur) a zvýšenými
nákladmi na chod Mestského úradu (o takmer 12 tis. eur). Vedúci odboru
financií MsÚ Ján Polák vysvetlil, že presun financií poukázaných
z mesta v rámci jednotlivých položiek ABC CVČ je v právomoci jeho
riaditeľa. Zvýšené náklady na mzdy MsÚ ovplyvnilo vyplácanie odchodného
a odstupného. Okrem toho, polovica navyšovanej sumy bude uhradená z Úradu
práce. Pripomenul tiež, že v programe Administratíva poklesli náklady na
tovary a služby.
Nespokojnosť s hospodárením mesta vyjadril Ondrej Brendza (SDKÚ-DS).
„Beriem, že príjmy neviete ovplyvniť. Ale na stránke výdavkov
opäť pridávame na administratíve. Je nemysliteľné, že za celý rok máme
prekročený rozpočet na mzdách a odvodoch o 28 tis. eur. Keď do toho
zarátame 11 tis. eur pre ABC CVČ, je to zaujímavá
čiastka,“
uviedol O. Brendza. Poukázal aj na fakt, že
v nasledujúcich troch rokoch budú podľa návrhu výdavky na mzdy a odvody
pre mestských úradníkov naďalej stúpať. „To azda plánujeme
valorizovať mzdy alebo prijímať ďalších ľudí? Na jednej strane máme
nožnice, ktoré sa zatvárajú znižovaním príjmov a otvárajú zvyšovaním
výdavkov. Nech si občania urobia obraz o tom, či je toto zodpovedné
hospodárenie,“
dodal poslanec. J. Polák reagoval, že mzdy na
budúci rok kopírujú výdavky v tomto roku. Čo sa týka rokov 2013 a 2014,
mesto optimisticky predpokladá, že príjmy porastú, preto to zohľadnili aj
pri výdavkoch. Prednosta Ivan Kleban možno z nevedomosti poslancom
vysvetľoval, že pod nárast miezd úradníkov sa podpísali aj zvýšené
náklady na mzdy pracovníkov knižnice, ktorí sa v tomto roku stali
zamestnancami mesta (predtým ich platil Prešovský samosprávny kraj).
Poopravil ho O. Brendza: „Pán prednosta, knižnica je v programe
Kultúra a my hovoríme o Administratíve. To spolu nesúvisí, na to som
vôbec neupozorňoval.“
Poslanec Stanislav Humeník (KDH)
vedenie mesta požiadal, aby bola na internete zverejnená organizačná
štruktúra MsÚ, z ktorej by bolo zrejmé, koľko pracovníkov na ktorom
odbore pracuje. Pozastavil sa aj nad proklamovaným znižovaním počtu
úradníkov. „Vaše šetrenie je asi také, že aj keď malo
dôjsť k znižovaniu stavov, do roku 2011 sme mali na úrade päť odborov a
teraz je ich šesť,“
pripomenul S. Humeník. Prednosta trval na
svojom, že k zníženiu zamestnancov došlo a nič nebráni tomu, aby bola
organizačná štruktúra zverejnená. Pripomeňme, že v rovnakom duchu sa
vyjadril aj v septembri, keď poslanec Michal Sykora požadoval zverejnenie
videozáznamov z rokovaní zastupiteľstva na internete. Na mestskej stránke
však dodnes chýbajú. Poslanec Dušan Prusák (ĽS-HZDS) sa poslancov opýtal,
akú filozofiu zastávajú. „Chceme utlmovať činnosti v tomto
meste? Myslím si, že medziročne je potrebné spolu s nárastom cien
uvažovať aj s nárastom príjmu zamestnancov mesta. Je to na zváženie, je
to váš názor. Ale či je to nehospodárne nakladanie? Myslím si, že i pri
týchto biednych pomeroch v tejto republike môže mesto postaviť
optimistický rozpočet,“
povedal.
S. Humeník upozornil pri prejednávaní úpravy, že v tomto roku sa v meste
okrem asfaltovej úpravy spojnice Cintorínskej a Majerskej ulice nerealizovala
oprava žiadneho chodníka. V rozpočte je zahrnutý len nákup obrubníkov a
projektová dokumentácia na výstavbu parkoviska. „Ak chceme
niečo robiť, musíme dostať prebytok bežného rozpočtu. Poviem len jedno
číslo. Na samotnej administratíve je rozpočet upravený na sumu vyše
397 tis. eur. Vážení, len jedno percento stačilo ušetriť a mohlo byť
hotové napríklad parkovisko na ulici Matice slovenskej, ktoré sme
sľubovali.“

Prednosta I. Kleban reagoval, že treba zohľadniť aj to, čo sa v meste
v tomto roku dokončilo. Spomenul priemyselný park a námestie.
„Dobre chápeme, čo je potrebné v meste urobiť a že je
potrebné aj sporiť. Ide nám všetkým o spoločnú vec. Nikto si nemyslí,
že máme plné vrecká. Ale je treba povedať, že v tomto meste sa aj niečo
urobilo a za výdavkami sú ľudia, ktorí všetko robia,“

uzavrel prednosta.
Poslanec Marián Bujdoš (SDKÚ-DS) upozornil, že pri druhej úprave vypadla
z rozpočtu dotácia pre gréckokatolícku cirkev vo výške 10 tis. eur.
Primátorovi pripomenul jeho prísľub, že cirkev peniaze dostane, no tretia
úprava s nimi neráta. „Na budúci rok si povieme, či som slovo
dodržal alebo nie, viac k tomu nepoviem,“
reagoval P.
Obrimčák.
S návrhom na tretiu úpravu rozpočtu sa stotožnilo 14 poslancov
zastupiteľstva. Hlasovania sa zdržala štvorica T. Potmová, O. Brendza, S.
Humeník a M. Jakubov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter