Poslanci budú rozhodovať o zvýšení daní i prenájme tepelného hospodárstva

<p>V utorok sa stropkovskí poslanci zídu na 21. zasadnutí v aktuálnom
volebnom období. V rozsiahlom rokovacom programe ich čaká viacero
zásadných bodov. Hlavná kontrolórka mesta prednesie správu o vykonaných
kontrolách. Na schválenie sú pripravené tri návrhy všeobecnozáväzných
nariadení.

<p>V prvom bude doplnené VZN č. 3/2012 o určení dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení. Poslanci by tiež mali
schváliť aktualizovaný smerný územný plán mesta. Na rokovanie bude
predložené aj VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podobný materiál bol pripravený
už v minulom roku. Pod tlakom verejnej mienky a väčšej časti poslancov
napokon primátor návrh na zvýšenie daní a poplatkov stiahol. Vzhľadom na
nepriaznivý vývoj hospodárenia však radnica zo svojho zámeru neplánuje
upustiť a Stropkovčania by tak od 1. januára budúceho roka mali siahnuť
hlbšie do vrecka.
O výsledkoch hospodárenia podnikov a obchodných spoločností
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2012 budú v pléne informovať
ich štatutári. Poslanci sa oboznámia aj so správou o príprave
19. ročníka Stropkovského jarmoku. Prednosta MsÚ prednesie informáciu
o zámere rekonštrukcie miestnych komunikácií a návrhu na jeho finančné
krytie. Odznie aj informácia o ďalšom pôsobení ABC CVČ a
racionalizačných opatreniach v mestskom rozpočte. Zástupcovia košickej
firmy KOOR Východ, s.r.o., odprezentujú svoju ponuku na riešenie tepelného
hospodárstva objektov škôl a školských zariadení v meste. Zasadnutie
zastupiteľstva začína o 9.00 hod. v reprezentačnej sále kaštieľa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter