Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Porušenie zákona o potravinách trestali pokutami

<p>Kvalitu potravín sledujú pozorným okom inšpektori z Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku, ktorí vykonávajú kontroly
v prevádzkach nachádzajúcich sa v ich územnej pôsobnosti.
V minulom roku vykonali celkom 578 úradných kontrol, v 61 prípadoch
zistili aj určité nedostatky.

<p>Kontrolovali bitúnok pre zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a
oviec, farmový bitúnok pre zabíjanie ošípaných, prevádzky vyrábajúce
mäsové výrobky, rozrábku a výrobu mäsových prípravkov, sklady
živočíšnych komodít, zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver,
salaš, produkčné hospodárstva surového kravského mlieka, produkčné
hospodárstva surového ovčieho mlieka, prevádzky vyrábajúce potraviny
rastlinného a zmiešaného pôvodu, výrobcov predávajúcich konečnému
spotrebiteľovi, veľkosklady potravín, dopravcov a prepravcov potravín, malé
predajne a stánky, stredné predajne, supermarkety, prvovýrobcov a
pestovateľov. „Medzi najčastejšie patrili nedostatky týkajúce
sa sanitačného poriadku, DDD činnosti, nedostatky týkajúce sa
vysledovateľnosti, nakladania s odpadmi, nedostatky týkajúce sa školení
zamestnancov, hygieny, skladovania potravín, hygieny predaja, technologického
zariadenia a pracovných pomôcok, hygieny budov, sociálnych zariadení a
šatní,“
vymenoval riaditeľ RVPS Svidník MVDr. Michal
Zozuľák a zosumarizoval: „V zmysle zákona o potravinách sme
uložili sankcie vo výške 9 829 eur.“
V zmysle zákona NR SR
č. 39/2007 vykonali veterinárni inšpektori 256 kontrol a v ôsmich
prípadoch zistili aj nedostatky, za ktoré uložili štyri pokuty v celkovej
sume 480 eur.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník eviduje k začiatku
roka 2012 celkom 273 prevádzkovateľov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter