Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poplatky za zmenu mena či priezviska sa pohybujú až do výšky sto eur

<h3>Pavol: „Svoje priezvisko som si zmenil kvôli babke.“</h3>

<p>Keď sa narodí dieťa, nemá právo vybrať si meno, aké by sa mu páčilo,
to isté platí o priezvisku. Obe za neho vyberú jeho zákonní zástupcovia.
Niektorí sme s našimi menami spokojní, iní by sme sa najradšej volali
nejako úplne inak. Väčšina tých, ktorí nie sú práve nadšení z toho,
ako ich pomenovali, sa s tým však časom zmieri. Nájdu sa však aj takí,
ktorí sa to rozhodnú zmeniť.</p>

<p>Ďalej sú prípady, keď sa ľudia rozhodnú pre iné meno či priezvisko
z úplne iných dôvodov, ako z tých, že sa im nepáči. Viac sme sa o tom
porozprávali s Ľubicou Čarnou, vedúcou odboru všeobecnej vnútornej
správy Okresného úradu v Stropkove. Právny systém SR umožňuje občanom
Slovenskej republiky zmeniť meno alebo priezvisko v podstate dvomi spôsobmi a
to buď na základe písomného vyhlásenia žiadateľa na príslušnom
matričnom úrade alebo na základe žiadosti podanej príslušnému okresnému
úradu. Zmena, ktorú vykonáva matričný úrad, sa vykoná na základe prejavu
vôle žiadateľa, teda jeho písomného vyhlásenia a tento úkon nepodlieha
poplatkovej povinnosti. Takýmto spôsobom je možné zmeniť meno v troch
prípadoch a to pri zmene mena z cudzojazyčného ekvivalentu na slovenský a
naopak, pri zmene mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení a pri zmene
mena z dôvodu zmeny pohlavia. Zákonnou úpravou platnou od 1. 10. 2007 bola
občanom daná možnosť na určenie, zrušenie druhého alebo tretieho mena a
na zmenu poradia mien, avšak len jedenkrát. V tomto prípade nepôjde
o zmenu mena, ale o jeho úpravu, ktorá je taktiež bezplatná. Od toho
istého termínu platí pravidlo, že občan používa v úradnom styku také
meno, aké má zapísané v knihe narodení, teda ak má niekto určených viac
mien (najviac však tri), je povinný tieto mená používať.
<strong><em>„Čo sa týka zmeny priezviska na matričnom úrade a bez
poplatku, tak tu pôjde najmä o zmeny priezviska po rozvode manželstva, keď
ten kto prijal pri uzavretí manželstva manželovo priezvisko má možnosť sa
vrátiť k svojmu predchádzajúcemu priezvisku, avšak len v lehote do
3 mesiacov od právoplatnosti rozvodového rozsudku, ďalším prípadom je
úprava priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo pravopisom jazyka
národnostnej menšiny, zápis priezviska ženy, ktorá sa hlási k niektorej
z národnostných menšín bez koncovky – ová, zmena priezviska dieťaťa
po osvojení, po zmene pohlavia ale aj zmeny priezviska maloletých detí,
ktorých rodičia uzavreli manželstvo po ich narodení na priezvisko určené
pre ich ostatné detí alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého
otec nie je známy na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej
manžela. Zmenu priezviska bez povolenia, teda len zápisom do matriky, je
možné vykonať aj plnoletým osobám, ktoré sa rozhodnú že v budúcnosti
chcú z dvoch prípadne viacerých priezvisk používať len
jedno,“</em></strong> vysvetľuje. Na vykonanie všetkých vyššie uvedených
zmien stačí, že občan SR, o ktorého meno alebo priezvisko ide, doručí
príslušnému matričnému úradu písomné vyhlásenie o svojom rozhodnutí,
preukáže, že spĺňa zákonnú podmienku a matričný úrad na základe
takéhoto vyhlásenia vykoná zápis v príslušnej matričnej knihe bez
poplatku. žiadateľ zaplatí len správny poplatok za vydanie nového
matričného dokladu a to vo výške päť eur. Zmeniť meno alebo priezvisko aj
v iných prípadoch je možné, avšak vtedy už nebude stačiť len
vyhlásenie osoby. Takáto žiadosť už podlieha rozhodovaciemu procesu
príslušného okresného úradu. Na povolenie takejto zmeny mena a priezviska
už žiadateľ nemá právny nárok a okresný úrad môže zmenu povoliť
najmä, ak ide o meno alebo priezvisko hanlivé alebo ak existujú pre zmenu
dôvody hodné osobitného zreteľa. Ich existenciu musí žiadateľ správnemu
orgánu (okresnému úradu) preukázať. To znamená, že žiadosť musí byť
podrobne odôvodnená, aby správny orgán uznal, že dôvody, ktoré vedú
žiadateľa k tak závažnej zmene, ako je zmena identity, sú naozaj dôvody
hodné osobitného zreteľa. <strong><em>„Okrem toho je možné povoliť ešte
aj spoločnú zmenu priezviska manželov alebo jedného z nich po uzavretí
manželstva. Snúbenci pri uzatváraní zväzku majú možnosť rozhodnúť sa,
aké priezvisko budú používať ako manželia a taktiež určujú aj
priezvisko pre ich spoločné deti. Podmienky sú určené zákonom o rodine.
Po určitom čase však zistia, že z nejakého dôvodu, by pre nich bolo
vhodnejšie používať iný tvar priezviska. Platná právna úprava pozná až
osem dôvodov na zmenu priezviska manželov po uzavretí manželstva. Pre
ilustráciu spomeniem len niektoré, napríklad je možné povoliť zmenu
priezviska jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na také,
ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska alebo jedného
z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada
prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva. Povolenie
zmeny mena alebo priezviska podlieha poplatkovej povinnosti a to v rozpätí od
troch do sto eur, v závislosti od toho, o akú zmenu žiadateľ
žiada,“</em></strong> doplňuje. Spýtali sme sa, či je osoba, ktorá si
chce zmeniť meno alebo priezvisko, povinná udávať dôvod.
<strong><em>„V prípade, že pôjde o takú zmenu mena alebo priezviska, na
ktorú nie je potrebné osobitné povolenie (zmenu na matričnom úrade) a
zákon vyžaduje len písomné vyhlásenie osoby, ktorej sa žiadosť týka, nie
je potrebné uvádzať žiadny dôvod. Treba však k žiadosti predložiť
doklad, ktorý na takúto zmenu žiadateľa oprávňuje. Uvediem príklad. Ak
došlo k rozvodu manželstva a žena, ktorá pri uzavretí zväzku prijala
manželovo priezvisko sa chce po rozvode vrátiť k priezvisku, ktoré
používala pred manželstvom, sa musí matričnému úradu preukázať
právoplatným rozvodovým rozsudkom, pričom odo dňa právoplatnosti nesmie
prejsť viac ako tri mesiace. Vtedy matrikárka vykoná zmenu priezviska
zápisom v matričnej knihe a bez poplatku. Ak však od právoplatnosti rozvodu
ubehlo viac ako tri mesiace, vtedy už táto žena nemá nárok na bezplatnú
zmenu priezviska, ale riešenie tu stále existuje. Má možnosť požiadať
príslušný okresný úrad o povolenie zmeny priezviska a žiadosť náležite
odôvodniť. Tu však už zákon stanovuje správny poplatok vo výške sto eur.
Dôvodom na zmenu mena a priezviska je napríklad aj zmena pohlavia –
žiadateľ neodôvodňuje prečo sa pre zmenu pohlavia rozhodol, avšak musí
lekárskym posudkom preukázať, že k takejto zmene naozaj došlo. Alebo pri
zmene priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, po
uzavretí manželstva matky – v tomto prípade matka dieťaťa preukazuje
zákonný nárok sobášnym listom. Pri zmenách, ktoré podliehajú
rozhodovaciemu procesu okresného úradu, je odôvodnenie žiadosti jednou zo
zákonných náležitostí žiadosti o povolenie zmeny mena a priezviska. Tak
ako som už uviedla, na tieto zmeny žiadateľ nemá právny nárok. Okresný
úrad z odôvodenia a predložených dokladov usúdi či žiadanú zmenu
povolí alebo nie. V týchto prípadoch je teda dôvod jednou
z najdôležitejších súčastí žiadosti, pretože práve od jeho
závažnosti záleží aj výsledok rozhodovacieho procesu správneho
orgánu,“</em></strong> ozrejmuje. Stávajú sa aj prípady, keď sa zmena
priezviska či mena nepovolí z určitých dôvodov, o tom sme taktiež
zisťovali viac. Zákon zakazuje povoliť zmenu mena alebo priezviska
maloletému dieťaťu, ak by takáto zmena bola v rozpore s jeho záujmami.
Dôvody na nepovolenie zmeny mena analogicky vyplývajú aj priamo zo zákona
o mene a priezvisku, ktorý zakazuje určiť meno hanlivé, neosobné, domácku
podobu mena, osobe ženského pohlavia mužské meno a naopak, ale aj domácku
podobu mena. Aj pri určovaní a nadobúdaní priezviska štátnymi občanmi SR
sú jasne stanovené zákonné pravidlá, ako občan našej krajiny nadobúda
priezvisko. Zákon zakazuje povoliť zmenu priezviska, ak by bola v rozpore
s týmito pravidlami a nedovoľuje dovoliť ani takú zmenu mena alebo
priezviska, o ktorú požiada občas SR, ktorý je zároveň občanom iného
štátu a táto zmena by bola v rozpore s právnym poriadkom alebo tradíciou
toho iného štátu. Vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy prezradila aj
to, s koľkými takýmito žiadosťami sa dosiaľ stretla a aké boli ich
najčastejšie dôvody. <strong><em>„Okresný úrad rozhoduje o povolení
zmeny mena alebo priezviska len v tých prípadoch, ktoré podliehajú
rozhodovaciemu procesu a poplatkovej povinnosti. Najčastejšie sme povoľovali
zmeny priezviska maloletých detí po rozvode manželstva rodičov, kde o zmenu
žiadala matka. Ako som už vyššie uviedla, žena má možnosť sa po rozvode
priezviska vrátiť k svojmu predchádzajúcemu priezvisku. Ak túto možnosť
využije, nastáva situácia, že matka má iné priezvisko ako jej deti. Deti
sú v drvivej väčšine súdom zverené do osobnej starostlivosti matky, teda
žijú s ňou v spoločnej domácnosti a ona sa o ne osobne stará. Otec sa
o deti po rozvode nezaujíma, nenavštevuje ich, často odchádza do
zahraničia, veľakrát neprispieva ani na ich výchovu. Nastáva situácia, že
deti svojho otca vlastne ani nepoznajú a ako rastú, pýtajú sa mamy a
nerozumejú tomu, prečo sa volajú inak ako ona. Nepríjemné pre tieto deti je
aj to, že ich rovesníci sa im posmievajú, že ich matka neľúbi alebo že
sú určite adoptované a podobne, lebo prečo by sa potom inak volali ako ich
mama. Vtedy tieto ženy – matky, žiadajú príslušný okresný úrad
o povolenie zmeny priezviska ich maloletých detí, aby ich ratolesti netrpeli
a neboli vystavené nepríjemným narážkam zo strany svojich rovesníkov.
Riešili sme už aj žiadosť o zmenu priezviska, ktorú podal dospelý syn a
to práve z toho dôvodu, že svojho otca nepozná, nikdy sa o neho nestaral a
preto nevidí dôvod, prečo by mal nosiť jeho priezvisko. Povoľovali sme
napríklad aj zmenu priezviska celej rodiny. V tomto prípade bol manžel
cudzinec a jeho domovský štát mu povolil zmenu priezviska. Tu sme povoľovali
zmenu priezviska manželky a ich spoločných detí z dôvodu zosúladenia
priezviska celej rodiny. Dôvodmi na zmenu mena a priezviska sú často aj
problémy s ich používaním v cudzine, napríklad majú úplne iný význam
ako na Slovensku. Tých dôvodov, ktoré vedú občanov SR k rozhodnutiu
požiadať o zmenu priezviska, je mnoho a sú rôznorodé. Tu som načrtla len
niektoré z nich. Ročne v priemere povolíme zmenu približne piatim ľuďom.
Aj z toho čísla je jasné, že zmena mena alebo priezviska znamená pre
človeka značný zásah do jeho identity. K takémuto rozhodnutiu ľudia,
aspoň v našom regióne, pristupujú s rešpektom. Treba si uvedomiť, že
zmena je významným zásahom do života a záujemcu stojí čas a peniaze,
pretože dotyčný si musí vymeniť kompletne všetky doklady, dôležité
listiny či zmluvy, zmenu oznámiť všetkým inštitúciám, s ktorými
prišiel do kontaktu napríklad všetky druhy poisťovní, peňažný ústav
(účet, úvery), daňový úrad, zamestnávateľ, lekár a
podobne,“</em></strong> hovorí. V závere je potrebné pripomenúť, že od
01. 10. 2015 je možné žiadosti podávať aj prostredníctvom elektronickej
matriky a to tak matričným úradom, ako aj okresným úradom. Služby
elektronickej matriky sú verejnosti dostupné portáli Elektronické služby MV
SR alebo na Ústrednom portáli verejnej správy <a
href=“http://www.slovensko.sk“>www.slovensko.sk</a> v časti „matrika“, kde
sú žiadateľom k dispozícii aj elektronické formuláre jednotlivých druhov
žiadostí. Aj v stropkovskom okrese žije človek, ktorý si dal zmeniť svoje
priezvisko, opýtali sme sa ho na konkrétny dôvod. <strong><em>„Moje
pôvodné priezvisko Varga som si zmenil na Silvester približne pred troma
rokmi. Urobil som to kvôli svojej babke, lebo ju mám veľmi rád. Zomrel jej
manžel, spolu mali dve dcéry a syna, ktorý tragicky zahynul. Priezvisko
Silvester je na Slovensku ojedinelé. Som teraz jediný z rodiny, kto ho
nosí,“</em></strong> netají Pavol. Ako na to však zareagovalo jeho okolie?
<strong><em>„Nijako, skoro nikto to totiž nevie.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter