Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pomoc v hmotnej núdzi nespadá do kompetencie Sociálnej poisťovne

Na Sociálnu poisťovňu sa často obracajú poberatelia vyplácaných
dôchodkových dávok s tým, že im ich suma nepostačuje na pokrytie
základných životných nákladov. Následne žiadajú o finančnú pomoc
v hmotnej núdzi.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že posudzovanie a rozhodovanie o nároku
na pomoc v hmotnej núdzi nespadá do jej kompetencie. V tejto záležitosti
sa treba obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak
Sociálna poisťovňa vypočíta dôchodok nižší ako životné minimum a
tiež pri valorizácii dôchodkov, informuje v takýchto konkrétnych
prípadoch poberateľa dôchodku o možnosti posúdenia jeho situácie a
zabezpečenia dávkou v hmotnej núdzi alebo príspevkom k dávke v hmotnej
núdzi. O vlastnú dávku potom dôchodca žiada úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny a ten určuje aj výšku dávky v hmotnej núdzi alebo
príspevky k dávke. Hranica, pri ktorej dôchodcovi môže vzniknúť nárok
na dávku v hmotnej núdzi, závisí od výšky životného minima, ktorá od
1. 7. 2019 predstavuje 210,20 €.
Sociálna poisťovňa pri výpočte všetkých dávok, ktoré poskytuje,
postupuje podľa presných zákonom určených postupov a nie je oprávnená
akokoľvek upravovať ich výšku ani s prihliadnutím na ťažkú životnú
situáciu poistencov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter