Policajné akcie zamerané na požívanie alkoholu mladistvými budú čoraz častejšie

mjr. Mgr. Slavko Surmaj: „Voči previnilcom budeme postupovať razantne a
nekompromisne.“

Akcia OR PZ Svidník zameraná na kontrolu požívania alkoholických
nápojov u osôb mladších ako osemnásť rokov prebiehala v stropkovských
reštauráciách a pohostinských zariadeniach v poludňajších hodinách,
preto si policajti posvietili aj na prípadných záškolákov.

Do terénu vyrazili dvaja policajti Obvodného oddelenia PZ Stropkov, jeden
mestský policajt a vôbec po prvýkrát aj my s redakčným fotoaparátom.
Naše prvé kroky viedli do baru Casablanca, kde sa v tom čase nachádzalo
približne desať hostí, podávanie alkoholu mladistvým však policajti
nezistili. Ďalšou zastávkou bolo Korzo, ktoré v čase obeda, až na dvoch
dospelých návštevníkov, zívalo prázdnotou. Fitcentrum bolo v čase
príchodu policajtov ešte zatvorené, najväčšiu koncentráciu ľudí sme
zaznamenali v El Pase. Išlo však o dospelých, ktorí sa tu prišli
naobedovať, alebo si len tak posedieť. Podobnú situáciu zaznamenali
policajti aj v Marhabe. Matrix naopak zíval prázdnotou, v čase kontroly tam
práve zavítali dvaja návštevníci. Hliadka zamierila aj do Peal Baru, kde
mali ešte zatvorené. Poslednou zastávkou bol Klub, ktorý však zíval
prázdnotou podobne, ako niekoľko predošlých reštaurácií. Suma
sumárum – prešli sme osem reštaurácií, ani v jednej z nich policajti
nenarazili na mladých ľudí pred dovŕšením osemnástky. K celej akcii sa
v krátkom telefonickom rozhovore vyjadril zástupca riaditeľa Odboru
poriadkovej polície OR PZ Svidník mjr. Mgr. Slavko Surmaj.
„Počas akcie policajti nezistili ani jeden prípad požívania
alkoholických nápojov u osôb mladších ako osemnásť rokov, navyše sa
v čase konania akcie v kontrolovaných zariadeniach nenachádzali žiadni
školopovinní mladí ľudia. Z tohto pohľadu hodnotím akciu
pozitívne.“
Namietali sme, že naša mládež pije
najčastejšie vo večerných a nočných hodinách, preto by bolo zrejme
účinnejšie naplánovať podobné akcie v tomto čase.
„Súhlasím s vaším konštatovaním, preto považujem za
potrebné k tomu uviesť, že samozrejme vieme aj o týchto skutočnostiach.
Po analýze celkovej situácie týkajúcej sa požívania alkoholických
nápojov mladistvými osobami, a to aj na základe už v minulosti vykonaných
podobných policajných akcií, pri ktorých napr. v minulom roku na území
mesta Stropkov bolo zistených 32 prípadov požitia alkoholických nápojov
neplnoletými osobami, ako i po medializácii tohto celospoločenského
problému, Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku prijalo opatrenia na
elimináciu výskytu takýchto prípadov. Toto bola prvá akcia v tomto roku
zameraná na uvedený problém, ako i na problém záškoláctva. Samozrejme,
podobné akcie budú vykonávané počas celého roka, v nepravidelných
časoch a intervaloch. Ich termíny, dni v týždni, ale aj denná alebo
nočná doba sa budú meniť, z pochopiteľných dôvodov však o tom nebudeme
verejnosť informovať vopred,“
reagoval. Z jeho ďalšieho
vyjadrenia je zrejmé, že policajti v blízkej budúcnosti pritvrdia a budú
nekompromisnejší ako voči dospelým, ktorí mládeži do osemnásť rokov
umožnia piť, tak aj voči samotným previnilcom, ktorí napriek nízkemu veku
bez zábran pozrú na dno pohárika. „Dospelý, ktorý umožnil
mladistvému piť alkohol je sankcionovaný v zmysle priestupkového zákona.
Novinkou je, že ak zistíme, že mladý človek do osemnásť rokov požil
alkoholické nápoje, oznámime to rodičom a tí si svoje dieťa prídu osobne
prevziať. Nasledovať bude hlásenie do školy a na vedomie to budeme dávať
aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V budúcnosti do týchto
policajných akcií plánujeme zapojiť aj iné kompetentné orgány štátnej
správy, prípadne samosprávy.“
Oslovili sme aj Bc. Alfonza
Veselého, sociálneho kurátora pre deti a mládež z oddelenia
sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR Stropkov. Na otázku,
ako na tomto úrade riešia problémy s alkoholom u maloletých a
mladistvých, zareagoval: „Pokiaľ nám polícia oznámi, že
v našom územnom obvode je maloletý alebo mladistvý, ktorý požíva
alkohol, predvoláme si jeho aj s rodičmi a zisťujeme okolnosti, za ktorých
k požitiu alkoholu došlo. V prípade, že sa tak stalo po prvýkrát, dieťa
vhodným spôsobom upozorníme na neprimeranosť jeho správania a snažíme sa
naňho výchovne vplývať. Ak by dochádzalo k opakovanému užitiu alkoholu,
existujú aj iné možnosti vyplývajúce zo zákona o sociálno-právnej
ochrane a sociálnej kuratele. Mladistvý od 14 do 18 rokov už síce
trestno-právne zodpovedným je, ale samotné pitie alkoholu nie je trestným
činom. Stíhaný môže byť len dospelý, ktorý umožnil maloletému
dieťaťu alkohol piť. Takisto ako na maloletých, aj na mladistvých sa
snažíme v prvom rade výchovne vplývať. Pokiaľ zlyhá dohováranie,
nasledujú ďalšie kroky smerujúce k náprave. Jednou z možností je
i podanie návrhu o uložení povinnosti zúčastniť sa na liečbe
v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, poprípade povinnosti dieťaťa
zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe. O týchto návrhoch
rozhoduje súd.“
V prípade, že zlyhali všetky snahy
o nápravu, existuje ešte možnosť dobrovoľného diagnostikovania, ide teda
o umiestnenie dieťaťa do špecializovaného zariadenia so súhlasom rodičov.
„Ak rodičia tento súhlas nedajú, môže byť dieťa po dobu pol
roka umiestnené v špecializovanom zariadení, napr. resocializačnom,
diagnostickom, reedukačnom.“
vysvetľuje A. Veselý no
zároveň dodáva, že toto sú krajné riešenia a pokiaľ je to len trochu
možné, snažia sa dosiahnuť nápravu už pri prvom stretnutí s mladými
previnilcami.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter