Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Podpora cestovného ruchu pomáha regiónom

Slovensko má prírodné krásy, atraktívne historické dedičstvo a takmer
2,2 milióna obyvateľov žije v pohraničných regiónoch. To znamená, že
cestovný ruch dokáže pomôcť aj v oblastiach výrazne vzdialených od
krajských miest.

ZMOS bude aktívne pri riešení problematiky cestovného ruchu, aj pri
pripravovanej konferencii, ako aj v podpore počas legislatívneho procesu,
ktorého súčasťou sa stanú navrhované zmeny smerujúce k podpore
cestovného ruchu.
„Cestovný ruch patrí medzi najdynamickejšie oblasti
hospodárstva. Od jeho podpory závisí tvorba pracovných miest v službách,
silnejšia miestna ekonomika a napokon aj úspešný rozvoj a prezentácia
našich miest, obcí a regiónov. Preto oceňujem avizované zmeny vo vzťahu
k cestovnému ruchu,“
uviedol predseda ZMOS Michal Sýkora.
ZMOS sa dlhodobo venuje podpore cestovného ruchu, stál pri zrode zákona
o cestovnom ruchu, vytvorení oblastných a krajských organizácií ako
systémového nástroja zo strany miest a obcí, štátu a podnikateľov. ZMOS
sa bude podieľať aj na presadení ďalších požiadaviek, najmä zvýšenia
finančných prostriedkov na podporu aktivít oblastných organizácií
cestovného ruchu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter