Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Podmienky na držanie a predaj expanzných zbraní sa sprísnili

<p>Legislatíva v oblasti expanzných zbraní sa od 1. júla 2015 sprísnila.
Účinnosť nadobudla novela zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú
pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Cieľom zmien je získanie prehľadu
o držiteľoch a pohybe expanzných zbraní, čím sa znižuje riziko ich
zneužitia na páchanie trestnej činnosti.</p>

<p>Novela zavádza povinnosť ohlásiť nadobudnutie expanznej zbrane upravenej
zo zbraní kategórie A, B alebo C policajnému útvaru a predložiť ju na
zaevidovanie. Na základe zaevidovania bude vydaný preukaz zbrane. Zároveň
bude jej držiteľ povinný pri trvalom vývoze alebo dovoze požiadať
o vydanie zbrojného sprievodného listu. Ich krátkodobý vývoz a opätovný
dovoz bude treba hlásiť päť dní vopred policajnému útvaru. Návrhom
zákona sa opätovne zavádza zákaz predaja zbraní na diaľku, teda cez
internet, aj na vybrané zbrane kategórie D, vrátane expanzných zbraní.
(Výnimkou bude predaj medzi držiteľmi zbrojnej licencie alebo držiteľom
zbrojnej licencie s inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej
podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.) V minulosti
už obdobné obmedzenie na predaj zbraní kategórie D na diaľku platilo, bolo
však zrušené v roku 2011. Zavádza sa povoľovací režim pri úprave
zbraní kategórie A, B, alebo C na expanzné zbrane. Bude tak možné urobiť
iba na základe povolenia policajného útvaru. Upravujú sa tiež povinnosti
držiteľa skupiny B zbrojnej licencie a postup vo vzťahu k úprave zbraní na
expanzné zbrane. Konkrétne sa ustanovuje povinnosť upravenú zbraň označiť
kontrolnou expanznou značkou. Zbraň bez takej značky nebude zaevidovaná.
Podrobnosti o takejto úprave zbraní bude riešiť vykonávací predpis,
ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.<br>
V záujme ochrany pred zneužitím zbraní sa v novele rozširujú dôvody,
kedy môže polícia predbežne zaistiť zbraň. Polícia tak bude môcť
spraviť aj v prípadoch, kedy na základe zistených skutočností možno
očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo závažný útok na ľudskú
dôstojnosť ohrozenej osoby. Polícia bude oprávnená predbežne zaistiť
zbraň takisto v prípadoch, ak prebieha posudzovanie zdravotnej, psychickej
alebo odbornej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu alebo, ak začalo
konanie o odňatí zbrojného preukazu. Novela umožní legálnemu držiteľovi
zbrane odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru za správny poplatok. Ide
o preventívne opatrenie na ochranu zbrane pred zneužitím v prípadoch ako
napríklad vycestovanie do zahraničia na dlhšiu dobu.<br>
Bližšie informácie na <a href=“http://www.minv.sk“>www.minv.sk</a>.<br>
<strong>mjr. Mgr. Daniel Džobanik, hovorca KR PZ v Prešove</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter