Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Pod nový úrad prejde celá štátna správa v okrese

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-vesely-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Miestne úrady
špecializovanej štátnej správy sa od 1. októbra zlúčia do jedného
celku. V súlade s územným a správnym usporiadaním vznikne na Slovensku
72 Okresných úradov. Ich súčasťou sa stanú všetky súčasné úrady
miestnej štátnej správy.</p>

<p>V Stropkove tak budú jeden administratívny celok tvoriť doterajšie ObÚ
životného prostredia, Obvodný pozemkový úrad, Správa katastra, Obvodný
lesný úrad a ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Od januára by
k nim mal pribudnúť aj Úrad práce, soc. vecí a rodiny, v ďalšom období
aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Regionálna veterinárna a
potravinová správa. Tieto dve inštitúcie v súčasnosti sídlia vo
Svidníku. <strong><em>„Ambíciou vládneho programu ESO je zefektívniť
fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej
správy pre občana. Implementovaním opatrení programu ESO sa dosiahne
zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy,
zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch
miestnej štátnej správy. Štátna správa sa priblíži k občanom tak, že
občan kompletne vybaví agendu štátnej správy na jednom úrade v mieste
jeho bydliska a v neposlednej miere dôjde k zvýšeniu transparentnosti
fungovania štátnej správy. Novinkou bude vytvorenie Kontaktných a
administratívnych miest občanov (KAMO). Od 1. januára by ich malo vzniknúť
prvých 15 až 20, zatiaľ nie je rozhodnuté, v ktorých
mestách,“</em></strong> vysvetlil prednosta ObÚ Alfonz Veselý. Do úvodnej
etapy KAMO by mohol byť zaradený aj Stropkov, keďže z priestorového
hľadiska tu nie sú potrebné zásadné stavebné zásahy na jeho vytvorenie.
Predstavou ministerstva vnútra, ktoré bude zastrešovať nové okresné
úrady, je vybudovať sieť pracovísk na báze klientskeho servisu. KAMO budú
pre občana dostupnejšie a postupne budú poskytovať komplexnú agendu
štátnej správy pre všetky životné situácie občana. Ambíciou je tiež
koncentrovať všetky úrady „pod jednu strechu“, v Stropkove sa však
veľké sťahovanie neočakáva. Podľa prednostu je v súčasnosti
priestorové vybavenie i umiestnenie úradov vyhovujúce.
<strong><em>„Navrhovaná právna úprava zachová doteraz existujúci
odvetvový princíp riadenia a kontroly štátnej správy uskutočňovanej
integrovaným miestnym orgánom štátnej správy príslušnými ministerstvami
a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a nepredstavuje zvýšenú
záťaž v rozhodovacej činnosti rezortov, do ktorých pôsobnosti patria
jednotlivé úseky štátnej správy,“</em></strong> povedal A. Veselý,
ktorý prednostom ostane aj po 1. októbri. Doterajší prednostovia a
riaditelia zanikajúcich úradov sa stanú vedúcimi nových odborov OÚ. Na
návrh jednotlivých ministrov ich bude menovať prednosta.<br>
Zlučovanie úradov nebude znamenať pokles počtu štátnych úradníkov. Po
tom, ako ObÚ stratil v januári právnu subjektivitu, jeho personálnu a
ekonomickú agendu zabezpečuje služobný úrad ministerstva vnútra a Centrum
podpory Prešov. Nový OÚ bude mať od októbra spolu 57 zamestnancov.
<strong><em>„Prierezové činnosti – ekonomické a personálne, budú
presunuté do centra podpory, resp. do jednotky podpory, ktorá by tu mala byť
personálne obsadená. Ďalší pracovníci nájdu uplatnenie
v KAMO,“</em></strong> upresnil A. Veselý.<br>
Po schválení zákona Národnou radou bude hlavnou úlohou úradu spracovať
delimitačné protokoly, na základe ktorých prejde majetok zanikajúcich ObÚ,
resp. ich rezortov, pod ministerstvo vnútra. Ak by bolo v Stropkove od
januára zriadené KAMO, v budove Úradu práce zrealizujú stavebné úpravy
na jeho vytvorenie. Podľa prednostu je to možné stihnúť do dvoch
mesiacov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-vesely-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-vesely-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter