Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počty žiakov SŠ sa v novom školskom roku budú redukovať

Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali
reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce.
Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva oklieštilo
právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých
ročníkov pre všetky školy na území kraja. Pre SŠ v okrese Stropkov to
znamená, že do 1. ročníkov v školskom roku 2019/2020 bude prijatých
34 žiakov na gymnázium, spolu 23 žiakov v dvoch odboroch na SOŠ
elektrotechnickú a 22 žiakov na SOŠ služieb v odbore auto opravár –
mechanik.

„Táto právomoc bola krajským poslancom odňatá, no platí,
že kraje určujú pre každú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší
počet žiakov prvého ročníka v dennej forme v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie
na nasledujúci školský rok,“
vysvetľuje k zmenám vedúci
Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman. Ako uviedol,
rozhodnutiu kraja predchádzal kompletný plánovací proces v rámci
odborných organizačných útvarov samosprávneho kraja a odporúčanie
krajskej školskej rady v súlade so záväznými kritériami.
„Kritériá pre určovanie stredných škôl v územnej
pôsobnosti kraja určuje ministerstvo školstva. Kraj však musí
zohľadňovať najmä potreby trhu práce, požiadavky zamestnávateľov,
štatistiky nezamestnaných absolventov, využitie kapacity škôl, ale aj
demografický vývoj, ktorý má v ostatných rokoch v kraji klesajúci
trend,“
uviedol šéf odboru školstva PSK.
Prešovský samosprávny kraj má pre všetky školy vo svojej územnej
pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva v školskom roku 2019 –
2020 na prerozdelenie 6 316 miest. Požiadavky stredných škôl sú ale
podstatne vyššie, ako dovoľuje vyhláška. „Školy ponúkajú
o 2 753 miest viac, ako je skutočná potreba a tak tomu bolo aj v minulosti.
To predznamenáva, že tento stav bol dlhodobo nadsadený a neudržateľný.
Opatrenia, ktoré sa teraz prijímajú v súvislosti s optimalizáciou siete
stredných škôl a legislatívnymi zmenami, sú predovšetkým zreálnením
skutočných potrieb praxe a snahou reflektovať vývoj trhu
práce,“
povedal Ján Furman a dodal, že je vysoko
pravdepodobné, že niektoré stredné školy neotvoria všetky odbory, ktoré
si naplánovali. Podľa jeho slov pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom
školskom roku kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a
vzdelávania v stredných školách, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom
PSK 22. októbra.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je aktuálne
75 stredných škôl. Kraj pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj na
súkromných či cirkevných školách, ktorých je v kraji 34. Ukazuje sa
potreba presadenia stredoškolského vzdelávania na Slovensku a teda aj v PSK,
najmä v oblasti prírodných vied, technických a remeselných odborov a
odborov, ktoré sa týkajú sociálnych služieb a zdravotníctva.

Prečo budú nielen stropkovské stredné školy v novom školskom roku
fungovať po novom

Od roku 2019 bude počet žiakov končiacich 9. ročníkov základných
škôl stúpať s istými výnimkami podľa jednotlivých okresov, najmä
v rokoch 2020, 2021 a 2026. Predpokladaný počet žiakov v 9. ročníku
v okrese Stropkov pre rok 2019 predstavuje 173 s rastúcim trendom a teda
pre rok 2026 môže byť tento počet žiakov 204. V roku 2025 však nastane
prognózovaný pokles deviatakov výrazne v okresoch Medzilaborce, Snina,
Svidník, ale aj okres Stropkov.
Nezamestnanosť absolventov SŠ v okrese Stropkov je v priemere okolo
0,65%.
Od septembra 2015 je v platnosti zákon, ktorým sa zaviedol na SŠ systém
duálneho vzdelávania. Deklarovaná potreba zo strany zamestnávateľov pre
školský rok 2019/2020 je na úrovni 559 učebných miest, pričom
k 15. 9. 2018 je uzavretých len 247 zmlúv. V súčasnosti je najväčší
záujem o gymnázia (28,26%) a medzi najmenej atraktívne sa radia informačné
a komunikačné technológie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj
vidieka, či umenie a umelecko-remeselná výroba. Medzi zaujímavé sa ešte
radia ekonomika a organizácia, obchod a služby, či elektrotechnika alebo
zdravotnícke odbory, ale i strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba.
Z toho jasné vyplýva, že cieľom číslo jeden je optimalizovať počet
gymnázií a navrhnúť počet tried pre prijímanie žiakov do 1. ročníka
gymnázií v územnej pôsobnosti PSK tak, aby podiel žiakov gymnázií tvoril
max. 30% z celkového počtu žiakov SŠ v rámci jednotlivých okresov.
Ďalším cieľom je rozvíjať spoluprácu gymnázií s vysokými školami a
pripravovať školské vzdelávacie programy pre žiakov v spolupráci s nimi,
hlavne s Prešovskou univerzitou, Technickou univerzitou v Košiciach
i Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach.
PSK chce vytvoriť optimálnu štruktúru vzdelávacej ponuky pre absolventov
ZŠ na základe potrieb zamestnávateľov, regionálnej štruktúry dopravy a
ubytovacích možností SOŠ. PSK má tiež na zreteli zapojenie škôl do
duálneho vzdelávania a postupne dávať do útlmu odbory, ktoré nesúvisia
s hlavným zameraním školy a vyprofilovať školy v súlade s ich názvom.
Zaujímavým sa tiež javí stanovenie počtu žiakov pre prijímacie konanie do
1. ročníka len v študijných a učebných odboroch, ktoré spĺňajú
potreby trhu práce, či propagovanie 3-ročných učebných odborov, ktoré sú
žiadané zamestnávateľom i trhom práce. Potrebné je tiež klásť dôraz
na modernizáciu učební, laboratórií, školských knižníc i ostatných
priestorov školy a skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia
modernými učebnými pomôckami, ale aj zvyšovanie energetickej efektívnosti
budov. Je teda potrebné aktívne komunikovať so zamestnávateľskými zväzmi
a zamestnávateľmi, podpisovať memorandá o spolupráci a zvýšiť počet
škôl zapojených do duálneho vzdelávania, ako aj pozývať zamestnávateľov
do spolupráce pri tvorbe školských a vzdelávacích procesov a umožniť
tiež zamestnávateľom zúčastňovať sa náborov žiakov ZŠ.

Čo na to mesto Stropkov

V meste Stropkov máme tri stredné školy, ktoré sú v pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja. Ide o gymnázium, SOŠ služieb a SOŠ
elektrotechnickú.
Práve o hrozbe zániku nášho stropkovského gymnázia hovoril ešte pred
komunálnymi voľbami 2018 poslanec MsZ S. Kolcún a dodal, že nevie o tom,
aby vedenie mesta Stropkov vyvíjalo väčšie snahy v tejto veci.
„Reči o zániku gymnázia sa nezakladajú na pravde. Zaráža
ma, že niekto má záujem šíriť takéto správy. Okrem toho, že ide
o nepravdy, škodia samotnej škole a v konečnom dôsledku aj
mestu,“
povedal O. Brendza a dodal, že Prešovský samosprávny
kraj pripravil stratégiu v oblasti vzdelávania na úrovni gymnázií a
stredných odborných škôl. „V rámci tejto stratégie a
koncepcie je navrhovaná nová štruktúra a schéma jednotlivých stredných
škôl. Koncepcia však v žiadnom prípade nehovorí o rušení nášho
gymnázia. Vedenie mesta v spolupráci s poslancami PSK za náš okres a
vedením gymnázia vyvíja iniciatívu, aby gymnázium fungovalo a pokračovalo
v súčasnej podobe. Pevne verím, že to tak aj bude a že v Stropkove
zostane plnohodnotné gymnázium,“
spresnil primátor.
Definitívne riešenie malo byť prijaté na úrovni PSK 30. novembra. Mesto
Stropkov intenzívne rokuje a vo vzťahu k PSK argumentuje, že požiadavky
mesta Stropkov na zachovanie súčasnej podoby gymnázia sú opodstatnené.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter