Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počet najmenej rozvinutých okresov na Slovensku sa zaokrúhlil na 20, priradený k nim bol aj okres Stropkov

V súlade so Zákonom
o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení boli dňa
19. októbra 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý
vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi najmenej rozvinuté
okresy zaradené aj okres Michalovce a okres Stropkov. Aj v týchto okresoch
miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu
uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za
aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich
po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok
priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké
obdobie. Počet najmenej rozvinutých okresov sa tak rozšíril na 20.

Aj pre tieto okresy budú najneskôr do 9 mesiacov odo dňa zápisu
predložené vláde SR na schválenie akčné plány, na základe ktorých sa
aktéri regionálneho rozvoja okresov budú môcť svojimi projektmi uchádzať
o regionálny príspevok a využívať ďalšie možnosti, ktoré štát
vytvoril pre dynamickejší rozvoj všetkých najmenej rozvinutých okresov, Ide
najmä o špeciálne výzvy rezortov na nenávratný finančný príspevok
z EŠIF, či zvýhodnenia týchto okresov pri čerpaní regionálnej
investičnej pomoci a pod..
„Z pozície prednostu Okresného úradu s týmto zápisom
môžem len súhlasiť, pretože pozitívna diskriminácia, ktorá z toho
vyplýva, nám zaručuje v budúcnosti, minimálne v období piatich rokov,
finančnú pomoc nielen pre mesto Stropkov a jeho okres, ale tiež pre obce a
ich starostov, či podnikateľov, ktoré by sme v rámci štátneho rozpočtu
ináč nedostali. Bude slúžiť pre potreby občanov, primárne je to zamerané
na podporu zamestnanosti, sekundárne na socio-ekonomické
prostredie,“
priblížil prednosta OÚ Alfonz Veselý a dodal,
že tento program je už štvorročný a bolo len na škodu veci, že aj okres
Stropkov nebol zaradený do tohto zoznamu skôr. „Miera
nezamestnanosti v našom okrese nie je extrémne vysoká, no zas nie je ani
nízka, pohybuje sa pod hranicou 10%. Našou povinnosťou je vypracovať akčný
plán, ktorý bude pozostávať z analýzy prostredia okresu. Je dôležité
pomenovať silné, ale aj slabé stránky, dôležitosti a možnosti, ktoré sa
nám núkajú. Je zriadený päťčlenný výbor, ktorých členovia sú
prednosta okresného úradu Mgr. Alfonz Veselý, primátor mesta Stropkov JUDr.
Ondrej Brendza. Podnikateľské prostredie zastupuje Ing. Glinský, ďalším
členom je predseda regionálneho združenia ZMOS okresu Stropkov Ing. Kačmár,
ktorý je súčasným starostom obce Tisinec a súčasná riaditeľka ÚPSVaR
Stropkov Ing. V. Burcáková, ktorá zastupuje štátnu
správu,“
uviedol A. Veselý.
Akčný plán pozostáva z viacerých častí. Spracovaná musí byť analýza
nepriaznivého hospodárskeho a sociálneho a neudržateľného stavu okresu,
kde nás bude zaujímať geografická sídelná štruktúra, technická
infraštruktúra, životné prostredie, demografia obyvateľstva, trh práce,
sociálna infraštruktúra, školstvo, kultúra, šport, či zdravotníctvo a
sociálne služby, ale aj ekonomický vývoj a potenciál i cestovný ruch.
„Vzniknúť by teda mal ucelený dokument, ktorý pomenuje v akom
stave sme, čo a ako chceme. Primárne sa chceme zamerať na podporu
zamestnanosti a sekundárne na rozvoj celého okresu. Momentálne sme
v číslach, ktoré sú definované na nejakej úrovni, no našim problémom
sú dlhodobo nezamestnaní. Ak sa nám podarí vyriešiť túto otázku, pohli
by sme sa o krok vpred,“
povedal prednosta OÚ s tým, že
celá republika i Európska únia je v stave, kedy človek ak chce robotu si
nájde.
„Našim zmyslom však nie je našich ľudí „vyvážať“ von,
ale zmyslom je, aby štát, i samotné mesto, vytvárali podnikateľské
prostredie a pracovné podmienky tak, aby naši ľudia ostávali v našom
meste. Je tu určitá skupina obyvateľstva, ktorá nemá pracovné návyky,
zručnosti a je v záujme štátu, aby aj títo obyvatelia tieto pracovné
návyky opäť nadobudli,“
myslí si A. Veselý.
Podľa prednostu OÚ máme v Stropkove veľa firiem, ktoré nám ale problém
pracovného trhu nevyriešia úplne. Pánu Rothovi, riaditeľovi Tesly Stropkov
chce prednosta aj touto cestou vyjadriť veľkú vďaku, pretože Stropkovčanom
ponúkol takmer 800 pracovných miest. „Ak si porovnáme mestá,
ktoré sú počtom obyvateľov väčšie ako Stropkov, takúto fabriku nemá
žiadne z nich. Pre porovnanie je v okrese Stará Ľubovňa najväčším
zamestnávateľom nemocnica. Podnikateľské prostredie aké máme v Stropkove
si preto musíme vážiť. Ľudia pracujúci v Stropkove žijú a vychovávajú
svoje deti tu a to je dôležité, sú u nás a s tým sú spojené aj
služby, ktoré potrebujú a za ktoré platia,“
uviedol.
Okres Stropkov má dlhoročnú tradíciu v elektrotechnických odboroch, ktoré
vychovávali žiakov, ktorí nepotrebovali odchádzať z mesta.
„Mesto by sa preto malo zamerať na tento odbor. Druhou silnou
stránkou je poľnohospodárstvo. PD Ondavan Stropkov, ktoré obhospodaruje cca
5 tisíc hektárov a pod vedením p. Kušníra zamestnáva okolo 100 ľudí je
tiež pozitívnym príkladom. Sme v tomto výnimkou, raritou. Mnohé mestá
takýchto silných hráčov nemajú. Mesto teda nie je odkázané len na prácu
vo verejných službách ako sú nemocnice, či úrady,“
povedal
A. Veselý a dodal, že nezamestnanosť ako táka v našom okrese
neexistuje – ten, kto prácu chce, prácu si nájde. „Je našim
zámerom, aby sme pracovné miesta vytvárali v rámci nášho okresu. Obecné
podniky by mohli poslúžiť vo vytváraní pracovnej mobility a jej podpory,
schopnosti do práce vôbec ísť a podať nejaký výkon. Už tri obce
z nášho okresu prišli s nápadom zriadenia obecného podniku, čo
samozrejme vítame a sme vďační za každú dobrú
myšlienku,“
uviedol na margo sociálnych podnikov A.
Veselý.
Momentálne je všetko v schvaľovacom procese. Mesto sa chce zamerať na
podporu okresu v celkovom ponímaní, aj v oblasti školstva, zdravotníctva,
kultúry, športu aj v službách ako takých. Minimálne do konca mesiaca sa
bude ešte intenzívne komunikovať s predstaviteľmi obcí stropkovského
okresu, predstaviteľmi z podnikateľského prostredia, dialógy sa budú
viesť so všetkými, ktorí majú k tomu čo povedať. Hlavnou myšlienkou a
cieľom je zlepšenie kvality života v našom meste.
Ako ďalej A. Veselý uvádza, o rozvoji cestovného ruchu sa hovorí už
dobrých 50 rokov, no nič závažné sa tu neudialo. „Máme tu
síce cyklotrasu, ale tá vie zaujať návštevníka na jeden až dva dni.
Cieľom je spojiť sa s ostatnými okresmi a popracovať na propagácii
regiónu a podporiť tak cestovný ruch. Zamerať by sme sa mali aj na
rekreačnú oblasť Domaša, čo vnímam ako črtajúcu sa príležitosť nielen
pre podnikateľov,“
povedal a dodal, že propagácia regiónu je
veľmi dôležitá. Prešovský samosprávny kraj nie sú len Vysoké Tatry, či
Pieniny, pretože tie sú už veľmi dobre známe. Zamerať sa je potrebné na
oblasť od Starej Ľubovne až po Sninu, pretože má turistom
i návštevníkom čo ponúknuť. „Verím v potenciál našich
ľudí. Netreba nám tu ťahať investora a ani budovať nejaké chemické
fabriky, ktoré len znečistia ovzdušie. To, čo máme udržme a podporme.
Držme si ľudí u nás doma a pritiahnime späť tých, ktorí sú
vonku,“
apeloval A. Veselý.
Ďalším zámerom mesta je duálne vzdelávanie. Podľa A. Veselého by bolo
dobré, aby si aspoň odbor elektrotechniky našiel svojho partnera.
„V minulosti fungovalo duálne vzdelávanie a bolo nápomocné
pri uplatňovaní sa na trhu práce. Žiak – študent musí byť previazaný
s praxou. Zamestnávateľ má možnosť už počas štúdia zistiť potenciál
študenta a „vychovať“ ho do konkrétnych podmienok vo vzájomnej
symbióze. Študent, ktorý ukončí vzdelávanie, by tak získal isté
zamestnanie,“
povedal k téme podpory zamestnanosti v okrese
Stropkov s tým, že akčný plán bude zameraný práve na spomínanú podporu
tým, že štát bude finančne pomáhať dotáciami, či už na nové
technológie a pod. a podnikatelia sa teda budú môcť zapájať do výziev,
ktoré budú zverejňované postupne. Všetko je nateraz vo všeobecnej rovine,
v rovine dialógov a v schvaľovacom procese.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter