Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počas policajnej akcie zistili porušovanie zákonov

Minulý pondelok v dopoludňajších hodinách prebehla v Stropkove
preventívno-bezpečnostná a pátracia akcia zameraná na pozitívne
ovplyvnenie stavu verejného poriadku, predchádzanie a odhaľovanie trestnej
činnosti súvisiacej s krádežou drevnej hmoty a environmentálnej trestnej
činnosti, pátranie po páchateľoch úmyselných trestných činov,
hľadaných a nezvestných osobách, veciach pochádzajúcich z trestnej
činnosti a pátranie po odcudzených motorových vozidlách. Jej ďalším
cieľom bola prevencia a zisťovanie prejavov extrémizmu a s ním súvisiacej
trestnej činnosti.

Do akcie boli zapojené viaceré organizačné zložky OR PZ vo
Svidníku – Odbor kriminálnej polície, Okresný dopravný inšpektorát a
Odbor poriadkovej polície, pod ktorý spadá aj Oddelenie služobnej kynológie
a Obvodné oddelenie Policajného zboru v Stropkove. „Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku vykonalo túto policajnú akciu
v spolupráci s pracovníkmi Mestskej polície v Stropkove a s pracovníkmi
Oddelenia sociálno-právnej ochrany a kurately Odboru sociálnych vecí Úradu
práce a sociálnych vecí v Stropkove,“
podotkol riaditeľ
Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku pplk. JUDr. Jaroslav
Suvák a na otázku, ako policajná akcia dopadla, zareagoval:
„V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že išlo
o preventívno-bezpečnostnú a nie o represívnu policajnú akciu. Napriek
tomu boli zistené porušenia zákonov a všeobecno-záväzných
vykonávajúcich vyhlášok. Počas tejto akcie boli zistené priestupky na
úseku verejného poriadku, na úseku cestnej premávky, na úseku evidencie
obyvateľov. Zároveň bol u 36 školopovinných detí zistený pobyt
v mieste bydliska bez náležitého ospravedlnenia neprítomnosti v škole na
vyučovaní. Počas policajnej akcie neboli vypátrané žiadne hľadané, resp.
nezvestné osoby, taktiež nebol zistený žiaden trestný
čin.“

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku bude
preventívno-bezpečnostné a represívno-bezpečnostné policajné akcie so
zameraním na rôzne oblasti vykonávať aj v budúcnosti. Aj takýmto
spôsobom chce flexibilne reagovať na aktuálne spoločenské problémy.
„Z pochopiteľných dôvodov nebudeme bližšie uvádzať ich
zameranie, miesto, čas vykonania a pod.,“
uzavrel riaditeľ OR
PZ Svidník.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter