Po roku schôdzovali stropkovskí rybári

Na výročnej členskej schôdzi sa 22. marca v priestoroch MsKS stretli
rybári z Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov.

Z celkového počtu 301 pozvaných sa na výročnej schôdzi zúčastnilo
65 rybárov, čo potvrdilo klesajúci tendenciu účasti.
Schôdzu otvoril a viedol tajomník organizácie Daniel Hurný. Po otvorení
prítomní vzdali úctu rybárom, ktorí stropkovskú organizáciu v minulom
roku navždy opustili. V programe pokračoval predseda organizácie Ing. G.
Zajtko so správou o činnosti organizácie za rok 2008. Konštatoval
stabilizáciu členskej základne, ktorej počet dosiahol 443 členov, na
základe čoho je MO SRZ Stropkov najväčšou mimovládnou organizáciou
v stropkovskom regióne. Spokojnosť vyjadril s rastúcou tendenciou
zarybňovania revírov v užívaní MO SRZ Stropkov z hľadiska množstva
vysadených rýb, ako aj vynaložených finančných prostriedkov. Výhrady
smeroval k nedostatočnej brigádnickej disciplíne členov, keďže
z celkového počtu povinných brigádnických hodín všetkých členov nebola
odpracovaná ani jedna tretina. V správe ocenil angažovanosť členov
v oblasti informovania členskej základne a práce s mládežou
v spolupráci s ABC CVČ Stropkov. Na záver poďakoval sponzorom, ktorí
podporujú činnosť organizácie.
Po vystúpení predsedu organizácie schôdza pokračovala správou
o hospodárení organizácie za rok 2008, ktorú predniesol Ing. Blanár a
správou hospodára organizácie Ing. Čakloša. Stropkovskí rybári v roku
2008 spolu ulovili 6489 ks rýb s hmotnosťou 6021 kg, pričom medzi
úlovkami tradične dominoval kapor, ako hlavná hospodársky cenná ryba. Medzi
najväčšie úlovky patril kapor Jozefa Bodnára z Domaše s dĺžkou 91 cm
a hmotnosťou 14,5 kg a amur Stanislava Demjana zo stropkovského rybníka
s dĺžkou 112 cm a hmotnosťou 13,9 kg. Táto ryba bola vrátená späť do
vody.
V úvode diskusie Ing. Zajtko v mene celej organizácie zablahoželal
k významnému životnému jubileu, 70 rokov, dlhoročnému členovi MO SRZ
Stropkov a bývalému členovi výboru Jozefovi Gajdošovi. Pri tejto
príležitosti mu odovzdal čestné uznanie.
V ďalšom priebehu diskusie sa prítomní zaujímali o prezimovanie rybej
osádky na najväčšom revíri organizácie – VN Stropkov (rybník Ondava) a
o pretrvávajúce problémy súvisiace so znečistením vodného toku Ondava a
ťažbou riečnych materiálov. Predseda organizácie konštatoval zlé
postavenie zástupcov rybárov vo vodoprávnych konaniach, keďže platná
legislatíva postavila miestne organizácie mimo postavenia účastníka
konania. Hospodár organizácie v reakcii vyjadril spokojnosť s prezimovaním
rýb na VN Stropkov, pričom úhyn karasa striebristého v počte cca 60 ks
bol kompenzovaný vyššou dodávkou v rámci jesenného zarybnenia.
Predmetom diskusie bol aj vplyv plánovanej výstavby závodu na spracovanie
opotrebovaných pneumatík pomocou pyrolýzy. Prítomní sa zaujímali
o stanovisko výboru k výstavbe. Výbor navrhol počkať na povinnú štúdiu
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ako ďalej uviedol predseda
organizácie, výbor sa môže k výstavbe závodu vyjadrovať len v rámci
verejného prerokovania projektu ako verejnosť.
V rámci diskusie tajomník organizácie predložil prítomným návrh na
zvýšenie peňažnej pokuty za neodpracovanú brigádnickú činnosť zo 7 na
13 € za jednu brigádu, pričom člen MO SRZ Stropkov je povinný odpracovať
2 brigády ročne. Uvedený návrh bol odsúhlasený v rámci a je súčasťou
uznesenia z členskej schôdze.
Mgr. Roman Kudič, MO SRZ Stropkov

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter