Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Po roku schôdzovali stropkovskí rybári

obrazekStaronovým predsedom
sa stal Gabriel Zajtko

7. marca sa na výročnej členskej schôdzi v priestoroch MsKS stretli
rybári z Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov.
Z celkového počtu 303 pozvaných sa na nej zúčastnilo 124 rybárov.
Oproti roku 2009 bola zaznamenaná vyššia účasť (vtedy sa schôdze
zúčastnilo len 65 členov).

Schôdzu otvoril a viedol tajomník organizácie Daniel Hurný. Správou
o činnosti organizácie za rok 2009 pokračoval predseda organizácie Ing.
Zajtko. Konštatoval stabilizáciu členskej základne, pričom MO SRZ Stropkov
patrí k najväčším mimovládnym organizáciám v stropkovskom regióne.
Spokojnosť vyjadril s rastúcou tendenciou zarybňovania revírov
v užívaní stropkovskej MO SRZ z hľadiska množstva vysadených rýb, ako
aj vynaložených finančných prostriedkov. Organizácia hospodári
s prebytkom, k čomu prispela aj spolupráca so sponzormi. Z najväčších
spomenul Mesto Stropkov a Teslu a.s. Ďalej ocenil stúpajúcu úroveň
propagácie a informovanosti o činnosti organizácie prostredníctvom Okienka
v týždenníku Spektrum a nástenky MO SRZ. Poklesol však záujem mládeže
o krúžok mladých rybárov v spolupráci s ABC CVČ Stropkov. G. Zajtko
smeroval výhrady k stále nedostatočnej brigádnickej disciplíne členov, aj
keď po zvýšení pokuty bol zaznamenaný nárast odpracovaných brigád oproti
predchádzajúcim rokom. V tejto súvislosti vyslovil presvedčenie, že nebude
potrebné obstarávať výkony u externých dodávateľov a rybári väčšinu
prác zabezpečia v rámci brigád.
Prítomných členov MO SRZ oboznámil so správou o hospodárení organizácie
za rok 2009 Ing. J. Blanár. Správe hospodára Ing. P. Čakloša obsahovala
informácie o úlovkoch stropkovských rybárov. V uplynulom roku ulovili
spolu 8 455 kusov rýb s hmotnosťou 8 528 kg. Medzi úlovkami tradične
dominoval kapor, ako hlavná hospodársky cenná ryba. Rok 2009 bol mimoriadne
bohatý na zaujímavé úlovky. Medzi najväčšie z nich na VN Stropkov
(rybník Ondava) patril amur Stanislava Demjana (dĺžka 112 cm, hmotnosť
12 kg). Na toku rieky Ondava v Stropkove bol úspešný Jozef Ľuľa
s úlovkami tolstolobika (9,7 kg) a šťuky (11 kg). Na Domaši ulovili
pekných kaprov Marián Maliňák (10 kg) a Martin Hančák (11 kg).
Domaša bola štedrá predovšetkým k lovcom našej najväčšej ryby –
sumca. Jozef Gula ulovil sumca dlhého 130 cm a 20 kg ťažkého, dvojica
Pavol Andrejovský a Roman Kudič sumca 170 cm a 28 kg, štvorica Juraj
Petrovaj, Dušan Prusák, Miroslav Bandurič a Peter Čakloš ulovili viac kusov
sumca. Medzi najväčšie patrili ryby s mierami 160 cm a 25 kg, 189 cm a
41 kg, 236 cm a 86 kg. Absolútnym top úlovkom, nielen roka 2009, bol sumec
dlhý 252 cm a ťažký 103 kg, ktorý je doposiaľ najdlhším a
najťažším sumcom uloveným na udicu na Slovensku. Tento úlovok katapultoval
stropkovských rybárov na špicu lovcov sumca na vábničku nielen na Domaši,
ale na celom Slovensku.
Po schválení plánu úloh na rok 2010 a správe predsedu Kontrolnej komisie
Ing. Pavla Andrejovského, PhD. pristúpili prítomní k voľbe členov výboru
a kontrolnej komisie. Na základe výsledkov volieb bude stropkovskú miestnu
organizáciu viesť v rokoch 2010-2014 výbor v zložení Ing. Gabriel
Zajtko, Daniel Hurný, Ing. Ján Blanár, Ing. Peter Čakloš, Mgr. Roman
Kudič, Róbert Paňko, Juraj Petrovaj, Ján Štelmák a Daniel Hnatko.
Staronovým predsedom organizácie sa stal Ing. Zajtko. Kontrolná komisia bude
pracovať v zložení Ing. Pavol Andrejovský, PhD. – predseda a členovia
Bc. Jozef Gajdoš a Jozef Gula.
Na programe bola aj voľba delegátov na tohtoročný Snem SRZ. Stropkov budú
zastupovať Ing. Zajtko a Daniel Hurný.
V úvode diskusie Ing. Zajtko v mene celej organizácie poďakoval za
vykonanú prácu dlhoročnému hospodárovi a bývalému predsedovi MO SRZ
Stropkov Jánovi Pavlíkovi. Pri tejto príležitosti mu odovzdal ďakovný list
a vecný dar.
V ďalšom priebehu diskusie prítomní vyjadrili nespokojnosť so stavom
okolia Vodnej nádrže Bokša. Kameňom úrazu je znečisťovanie hrádze
rybníka a prístupovej cesty ovcami, chovanými na blízkom salaši. Možnosti
riešenia problému budú rybári hľadať prostredníctvom Obvodného úradu
životného prostredia. Na pretras sa dostal aj notorický problém kormorána a
ním spôsobované škody na rybách. Keďže na Slovensku platí časovo
obmedzená výnimka na odstrel tohto predátora, v priebehu roka bude
dohodnutý spoločný postup odstrelu s poľovníckymi združeniami v okrese
Stropkov.
Mgr. Roman Kudič, MO SRZ Stropkov

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter