Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Plynulejšia a bezpečnejšia tranzitná doprava

Plánovaný je obchvat
mesta Stropkov, kruhový objazd i chodníky popri cestách 1. tr.

Z finančného balíka presahujúceho 70 mil. eur na rozvoj okresu Stropkov
sa počíta s 30 mil. eur na preložku cesty 1. triedy 1/15, čo je naozaj
veľmi kľúčové pre ďalší rozvoj okresu, pre rozvoj podnikateľskej
činnosti, ale aj zvyšovania kvality života s cieľom stabilizovať
mladých ľudí.

„Sme na dôležitej tepne. Už viac ako 20 rokov sa bijeme
o modrý, či červený variant, teda o trasovanie. Úsek R4 sa dostal aj do
medzinárodného projektu Via Carpathia, ktorý by mal ísť od Estónska až po
Grécko. Na našom území máme okolo 170 km tejto cesty. Začína to Vyšným
Komárnikom cez Prešov, Košice a končí v Milhosti. Stojíme dosť
zle,”
povedal podpredseda PSK M. Jakubov a dodal, že
v susednom Poľsku je 1400 km tejto cesty a zhotovená je už viac ako
polovica. „My sme tam, kde sme. Máme diaľničný úsek
Prešov – Košice a máme R4 Košice – Milhosť. Navrhoval by som, aby
štát zohľadnil, že tento región naozaj túto cestu
potrebuje,”
zdôraznil.
V rámci okresu Stropkov sú prioritou infraštruktúrne projekty zamerané na
odklonenie tranzitnej nákladnej dopravy z centra mesta, implementácia
dopravných riešení, ktorých cieľom je eliminovanie negatívnych vplyvov
tranzitnej dopravy a plynulejšieho prejazdu mestom, na dobudovanie bezpečných
chodníkov popri cestách I. triedy a komplexná rekonštrukcia ostatných
komunikácií.
„Stropkovský okres je odrezaný od železničného spojenia,
preto je automobilová doprava pre tento okres kľúčová. Nielen pre rozvoj
podnikateľskej činnosti, ale práve aj na zvyšovanie kvality života, aby tie
aktivity, ktoré nie sú momentálne v okrese a nemajú ekonomický potenciál,
mohli pretrvať a byť dostupné v okolí. Bavíme sa o vybudovaní, či
riešení tranzitnej dopravy v meste Stropkov, ale aj o dobudovaní chodníkov
pri cestách prvej triedy,”
povedala K. Smatanová zo Slovenskej
technickej univerzity.
Z uvedených dôvodov bolo do akčného plánu (AP) zahrnuté aj vybudovanie
obchvatu mesta Stropkov preložkou štátnej cesty 1/15, vybudovanie
príjazdovej komunikácie do Hnedého priemyselného parku, či výstavba
chodníkov popri ceste I. triedy v obci Turany n. O. Taktiež výstavba
pešieho a cyklistického chodníka popri ceste I. triedy medzi mestskou
časťou Sitník a obcou Breznica a takisto medzi mestom Stropkov a obcou
Tisinec, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov a tiež podiel
ľudí využívajúcich nemotorovú dopravu, hlavne cyklodopravu.
Bez dobrého riadenia a koordinácie a bez vstupu Prešovského samosprávneho
kraja (PSK), toto všetko pôjde len ťažko, preto sa počas prezentácie AP
apelovalo práve na PSK, aby podporilo niektoré konkrétne aktivity a projekty,
taktiež priorizovalo rekonštrukciu ciest v tomto okrese, ale aj v ostatných
najmenej rozvinutých okresoch.
„PSK má v správe cesty II. a III. triedy. Tento rok PSK upravil
rozpočet. Pre náš okres sme vyčlenili viac ako 500 tis. eur. Viac-menej je
rozdebatované s poslancom PSK D. Lukáčom a s riaditeľom SÚC PSK kam
pôjdu financie, ale chcem povedať, že nás zaujímajú aj cesty, ktoré nie
sú v našej kompetencii,”
uviedol M. Jakubov s tým, že PSK
si uvedomuje v akom stave sú cesty I. triedy v našom okrese.
„V dolnej časti okresu sa jedná o úsek Vranov, Petejovce,
Turany. Samozrejme aj úsek Duplín, Stročín, ktorý je cestou I. triedy a je
v takom stave v akom je. Niektoré veci mal riaditeľ IVSC Košice J. Fabián
pripravené, niektoré si poznačil. Absolvovali sme aj stretnutie na pôde PSK,
budeme vyvíjať kroky k tomu, aby sme tieto problémy riešili, ale nie je to
jednoduché. Tých problémov je veľa, objem peňazí je
limitovaný,”
dodal.
Vyzdvihol tiež, že nemalé finančné prostriedky sa podarilo PSK investovať
aj v rámci projektov cezhraničnej spolupráce Interreg a i. Hmatateľný
výsledok, hlavne čo sa ciest týka, môžeme vidieť medzi obcami Staškovce,
Pstriná a Krajná Poľana. „Samozrejme stále prebiehajú nejaké
rokovania. Sú naplánované ďalšie aktivity a vyzerá to veľmi sľubne.
Prídu ďalšie niekoľko miliónové investície práve vďaka tomu, že sme
rovnako ako Svidník, či Snina, prihraničný okres. Vďaka nášmu partnerovi
z Poľska môžeme hovoriť o nových možnostiach realizácie opravy
ciest,”
uzavrel M. Jakubov.
K aktivitám AP je zahrnuté aj vybudovanie kruhového objazdu v centre mesta
ulica Nový riadok, kde ide o najexponovanejšiu križovatku v okrese, vďaka
čomu by bola tranzitná doprava plynulejšia a bezpečnejšia. Do AP je
zahrnutá aj rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov, miestnych komunikácii,
mostného telesa, parkovísk pre osobné automobily, autobusy ako aj podpora
hasičských zborov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter