Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„PLATIŤ SA OPLATÍ s.r.o.“ sa dopúšťa agresívnej obchodnej praktiky

<p>Je tu dobrá správa pre stovky spotrebiteľov, ktorých kvôli nejasným
dlhom voči spoločnosti Pohotovosť, s.r.o., výhražnými SMS správami
bombarduje inkasná spoločnosť Platiť sa oplatí, s.r.o. Ide z ich strany
o nekalú agresívnu obchodnú praktiku.

<p>Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala právoplatné predbežné
opatrenie, ktorým sa spoločnosti Platiť sa oplatí, s.r.o., uložil zákaz
používať agresívne nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom.
Platiť sa oplatí ako postupník Pohotovosti, s.r.o., v SMS správach žiada
pod hrozbou exekúcie a dražby majetku, spotrebiteľov zaplatiť niekoľko
tisícové dlhy, no neuvádza žiadne skutočnosti, ktoré by tieto sumy
odôvodňovali. V mnohých prípadoch úverové zmluvy spoločnosti Pohotovosť
neobsahovali údaj o výške ročnej percentuálnej miery nákladov, preto
možno tieto úvery považovať za bezúročné a bez poplatkov. Ak teda
rozhodcovské súdy aj priznali Pohotovosti zmenkové úroky vo výške 0,25 %
denne a zákonný úrok vo výške 6,00 % ročne, miestne príslušné súdy
žiadosti exekútorov o exekúciu minimálne v tejto časti zamietnu.
V zmysle § 528 ods. 2 Občianskeho zákonníka je postupca, teda
spoločnosť Pohotovosť, povinný odovzdať postupníkovi – Platiť sa
oplatí – všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré
sa týkajú postúpenej pohľadávky. Postupník v úlohe nového veriteľa sa
má zaujímať aj o celú históriu postúpených pohľadávok.
Za neprimeraný nátlak vyhodnotila SOI využívanie silnejšieho postavenia vo
vzťahu k spotrebiteľovi i bez použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily
spôsobom, ktorý významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť
kvalifikované rozhodnutie. Nekalé obchodné praktiky sa týkajú celej
transakcie a spotrebiteľského právneho vzťahu, ktorého súčasťou je aj
fáza vymáhania pohľadávky.
Platiť sa oplatí i iné inkasné spoločnosti si takýmto konaním
prisvojujú právomoci prislúchajúce výlučne súdom poverenému súdnemu
exekútorovi ako štátom určenej a splnomocnenej osobe. Nelegálne
prisvojovanie si právomocí štátneho orgánu zo strany súkromnej obchodnej
spoločnosti alebo konanie vyvolávajúce tento dojem, nepochybne, za každých
okolností, zakladá agresívne konanie bez právneho základu. Práve SMS
vyhrážky dražbou či exekúciou majetku, ktoré spoločnosť Platiť sa
oplatí i ostatné inkasné spoločnosti, používajú pri vymáhaní často
sporných pohľadávok, kvalifikuje SOI ako vymáhanie dlhu mimo limitov
zákonného rámca.
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu nátlaku odporúčame
okrem SOI aj podanie trestného oznámenia orgánom činným v trestnom
konaní. Firma Platiť sa oplatí je úzko prepojená s obchodnou
spoločnosťou General Factoring, a.s., ktorá podľa svojej internetovej
stránky spolupracuje s väčšinou bánk a so všetkými stavebnými
sporiteľňami na Slovensku.
Mgr. Petra Vargová Čakovská
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter