Písali sme pred dvadsiatimi rokmi

<h3>Zachováme prírodnú hodnotu alúvia našej rieky?

S.O.S. – aj nášmu mestu

Každý z nás dobre vie, že najväčšou povrchovou zásobárňou vody
v našom obvode je rieka Ondava, ktorá je tak ako zdrojom pitnej vody pre
mesto, tak aj zavlažovacím zdrojom v oblasti. V poslednej dobe sa potýkame
s rôznymi problémami znečisťovania jej vody. Určite mnohí vieme, že
Ondava je taktiež charakteristická pozdĺž svojho toku bohatým alúviom
(nánosy štrkov, pieskov, štrkopieskov, atď.). Stačí sa nám prejsť cez
náš obvod a to od Duplína po Miňovce a staneme sa svedkami
neospravedlňujúcej devastácie jej okolia.

<p>Alúvium Ondavy pri Duplíne
Územie predstavuje meandrujúci tok Ondavy so širokým pásom alúvialných
lúk s rozptýlenými porastami jelše lepkavej veľmi vhodné na dennú
rekreáciu. Toto veľmi hodnotné územie bolo prakticky zlikvidované.
Rozsiahle aluviálne prestory s porastami jelše boli zrekultivované až po
riečište. Z brehových porastov zostalo iba torzo. Riečište je veľmi
rozbité v dôsledku živelnej ťažby štrku. Pri obci Duplín v blízkosti
Ondavy je zriadená skládka šrotu a domového odpadu. Ako pozitívny jav
môžeme uviesť rekultiváciu alúvialneho priestoru pred tehelňou Tisinec,
kde sa nachádzajú bagroviská a vysýpky z miestnej tehelne.
Alúvium v úseku Tisinec, Stropkov, Breznica, Miňovce
Devastácia živelnou ťažbou štrku pokračuje hlavne v riečišti Ondavy a
v jej ochrannom pásme. V údolnej nive sú stropy po ťažbe v minulosti
čiastočne zahladené. V úseku Tisinca je prevedená rekultivácia na ornú
pôdu. Nevyhovujúci stav je pod Stropkovom. Technologické vlastnosti
nevyhovujú požiadavkám na náročnejšie použitie štrku, preto ťažiť
surovinu na bežné zásypové účely je vhodnejšie z menej citlivých
území. V dôsledku takejto ťažby sa rozbíja riečište, čo si potom
vyžaduje náklady na jeho úpravy a narúša sa hydrologický režim, čo vedie
k zvýšeniu vodnej erózie. Alúvium pri Duplíne, Tisinci a Miňovciach bolo
v roku 1981 Ústredím štátnej ochrany prírody vyhlásené za Preventívne
opatrenie prírody, t. j. celky prírody, ktoré svojou flórou a faunou môžu
byť po zachovaní v budúcnosti vyhlásené za niektorý z druhov časti
prírody. Častokrát sa môžeme stretnúť s nezákonnou ťažbou podnikov aj
z iných okresov, ktoré vykonávajú u nás rôzne druhy stavebných prác.
Ide predovšetkým o neodbornú, živelnú ťažbu, po ktorej sa
zainteresované organizácie nestarajú o osud nimi zničenej krajiny. Ťažbu
môžu organizácie prevádzať na základe povolenia a konzultácií
s kompetentnými orgánmi štátnej správy a to na miestach nimi určených.
Dúfajme, že ešte nie je všetko stratené, že postihnuté miesta sa nám
podarí dať do vyhovujúceho stavu a dožijeme sa dňa, keď budeme vídavať
prechádzky rodiniek s deťmi po prekrásnych brehoch našej krásnej a čistej
rieky.
Gabriel Zajtko
(uverejnené 18. októbra 1991)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter