Písali sme pred dvadsiatimi rokmi

<h3>Tesla s novou tvárou

Charakteristika vývoja ekonomiky akciovej spoločnosti Tesla Stropkov za
10 mesiacov je tak ako v celej ČSFR pokles výkonov. Je odrazom zníženia
osobnej spotreby, resp. maloobchodného obratu, a tým i poklesu životnej
úrovne obyvateľstva.
Objem výroby poklesol o 25 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka. Keď porovnáme teritória trhu, o 60 % poklesli dodávky pre vnútorný
obchod, zvýšil sa však o 20 % export. Znížil sa priemerný počet
pracovníkov o 220 osôb, poklesla produktivita práce o 17 %, naopak
priemerný mesačný zárobok vzrástol o 11 %. Za obdobie I. polroka, keď
bol dostatok zdrojov, bol pracovníkom vyplatený tzv. valorizačný príspevok
v objeme 5,6 mil. korún, ako aj podiely v hodnote 5 mil. korún. Od
septembra sú prevažne zrealizované dodávky telefónnych prístrojov do ZSSR
za nekonvertabilnú menu, čo má doteraz negatívny dopad na celkovú ekonomiku
a. s.. Zhoršili sa ekonomické výsledky, zhoršila sa platobná schopnosť.
Negatívny dopad oproti I. polroku mala aj devalvácia poľskej meny na úroveň
efektívnosti exportu bytovej techniky pre poľských odberateľov. Z pohľadu
ešte necelých 2 mesiacov do konca kalendárneho roka nie je predpoklad
u ekonomických výsledkov výrazných zmien a dá sa predpokladať doterajšia
životná úroveň aj k 31. 12. 1991. Z pohľadu ďalšej koncepcie je
potrebné pripraviť podmienky pre rok 1992. Akciová spoločnosť Tesla
v procese transformácie a privatizácie je zaradená do druhej vlny kupónovej
privatizácie s tým, e predbežne je 97 % kapitálu určeného pre kupónovú
metódu a 3 % pre reštitučné nároky. Nevyhnutne v oblasti ekonomiky musí
nastať zníženie nákladovosti výroby, efektívne využitie kapitálu a
zníženie stavu zásob. Nepriaznivá situácia na našom trhu je
charakterizovaná ako doposiaľ živelne pôsobiaci chaos, ktorý je
sprevádzaný vzájomným zadĺžením podnikov, ale tiež súkromných
spoločností a súkromných podnikateľov, skrátka každý niekomu dlhuje a
ostatní dlhujú jemu. Táto nepriaznivá situácia spôsobuje aj to, že
podniky, ktoré majú zaručený odbyt svojich výrobkov, za ktoré im zatiaľ
zákazník nie je schopný zaplatiť, sa dostávajú do situácie, kedy musia
obmedziť výrobu tovaru, o ktorý je záujem, pretože ich subdodávatelia
surovín a komponentov už odmietajú z dôvodov vzájomného neplatenia
dodávať svoje výroby aj za cenu zatvorenia svojich podnikov. Teória
likvidácie neperspektívnych podnikov takýmto spôsobom môže zlyhať,
pretože podniky pred rozpadom môžu stiahnuť do víru zadlženosti aj
podniky, ktoré na organizovanom trhu by mohli prosperovať. Som presvedčený,
že trh a jeho zákony tento problém nevyriešia, myslím trh náš.
Spomínaný chaos nemožno zatiaľ definovať ako trh, kde pôsobí vysoká
organizácia zákonov ponuky a dopytu. Je pravdou, že na jednej strane ešte
stále stoja monopolní výrobcovia daného tovaru, organizovaní ešte
socialisticky zdedených konfiguráciách, charakterizovaných socialistickou
prezamestnanosťou a snažia sa trhu vnútiť svoje tovary s vysokými cenami,
v kvalite a v množstvách, ktoré produkovali doteraz. Na druhej strane sú
to zákazníci, ktorí sa rozhodujú medzi tovarmi ponúkanými našimi
monopolmi a tovarmi dovážanými zo západných krajín, ale aj z východných
ázijských krajín cez súkromné spoločnosti, ktoré chcú zbohatnúť za
každú cenu. Sprostredkúvajú iba jednorázové obchodné akcie na predaj
výrobkov, na ktoré nie sú schopní zabezpečiť servis a náhradné diely na
obdobie životnosti výrobkov. Zákazník sa ťažko rozhoduje, ale cieľavedome
využíva túto situáciu na to, aby donútil svojich dodávateľov znížiť
ceny ich výrobkov. Ale všetko zlé je na niečo dobré. Tieto podmienky nútia
monopolných výrobcov, aby menili svoje organizačné štruktúry, znížovali
stavy pracovníkov, skrátka odstraňovali nedostatky, ktoré odstrániť musia,
a takto sa snažili dodať na trh cenou a kvalitou konkurencieschopné výrobky.
Môžem to ilustrovať na základe našich praktických skúsenosti na cenách
automatických telefonických prístrojov. Pokiaľ pred rokom sme žili
v predstavách, že telefónny prístroj s rotačnou číselnicou budeme
predávať vo veľkých množstvách do ZSSR po 11 USD, dnes už vieme, že
tento prístroj je predaný na tamojšom trhu za maximálne 6 – 6,5 USD a
tlačidlové telefónne prístroje z predpokladaných 17 USD môžeme predať
za maximálne 12 USD. To znamená pre podnik, ktorý chce existovať na tomto
trhu, musí znížiť svoje náklady, odbúrať neproduktívne náklady a
odstrániť rezervy a vmestiť sa do trhovej definovanej ceny ešte
s primeraným ziskom. To je názorný príklad, ako trh donúti doposiaľ
monopolného výrobcu a dodávateľa telefónnych prístrojov Teslu Stropkov
zredukovať sa do optimálneho minima, čo sa týka štruktúry a počtu
pracovníkov, v ktorom bude schopná čeliť konkurencii a prispôsobovať sa
potrebám trhu. To znamená aj dynamicky meniť stavy pracovníkov. Je to
jediná možnosť pre každý podnik, ktorý sa chce orientovať v spomínanom
chaose a chce sa stať konkurencie schopným na budúcom organizovanom a
vnútornými zákonmi definovanom trhu, o ktorom zatiaľ iba rozprávame.
Napríklad je ťažko dostať sa s telefónnymi prístrojmi na susedný
rakúsky trh. Tam totiž existuje ochrana domácich výrobcov, t.j. firiem
Schrack a Kapsch spojovými organizáciami. U nás doposiaľ žiadna ochrana
domácich výrobcov nefunguje, snáď mimo automobilky v Mladej Boleslavi. Po
rokoch sa dostalo uznania domácim telefónom, najmä na poľskom a maďarskom
trhu a to vďaka dobrej reklame a zabezpečovania komplexných služieb
(montáž, údržba…). Sada domácich telefónov bola doplnená
o tlačidlové tablá rôznych konfigurácií (modulárna výstavba pre rôzne
počty účastníkov, tlačidlové tablo s kódovacím zariadením…). Nová
rada telef. tlačidlových prístrojov označená Fs sa nepresadila
v predpokladaných množstvách, ale v roku 1992 by sa mal výrazne zmeniť
pomer telefónnych prístrojov s rotačnou a s tlačidlovou číselnicou
v prospech tlačidlových prístrojov. Ďalšie modifikácie v tvare Fs sú
telefónny prístroj Fs 1842 – s pamäťou pre 10 účastníkov, telefónny
prístroj Fs 1812 – s frekvenčnou voľbou a telefónny prístroj Fs
7862 – s impulznou aj frekvenčnou voľbou čakajú na zákazníkov.
V priebehu I. polroka 1992 bude v tvare Fs pripravený do výroby aj
telefónny prístroj s počítadlom hovorov. V roku 1992 pripravíme do
výroby inteligentný telefónny prístroj Intetel, ktorý má všetky funkcie
ako má hlasitý telefón, pamäť pre 200 účastníkov, v pamäti sú
uložené mená účastníkov a pomocou displeja je možnosť rozšírenia
pamäti pomocou memory karty, zobrazovanie dátumu, času, tarifný
indikátor… Súčasne vyrábané sekretárske zariadenia SZ 82 a RSZ
88 budú sekretárskym zariadením MISEZ, ktoré je konštruované na báze
súčiastkovej základne zo zahraničia. Dispečerské zariadenie DZ 30 –
60 s jedným a dvoma ovládacími telefónami pre dispečera nájde určite
svojích zákazníkov po zložení platobnej schopnosti našich podnikov a po
vykonaní prieskumu trhu v zahraničí. S rakúskou firmou Schrack vyrábame
malé domáce ústredne Minipoint 1/5, Minipoint 2/5, ktoré umožňujú na
jeden, resp. dve linky pripojiť 5 telefónnych prístrojov. S nárastom
súkromných podnikateľov očakávame aj väčší odbyt.
Doc. Ing. Ján Hoffmann, CSc.
generálny riaditeľ
(Uverejnené 29. novembra 1991)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter