Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Panelové zábrany uprostred cesty na ulici S. Jurkoviča sú nateraz odstránené, mesto bude s dotknutým vlastníkom parcely rokovať

Nedávno nás prekvapili panely uprostred cesty na ul. S. Jurkoviča, ktoré
tam umiestnil vlastník pozemkov, aby tak upozornil na nevysporiadané
parcely.

„Som vlastníkom parcely a panely som uložil na svoj pozemok.
Už rok čakám na vyjadrenie k žiadosti o výmenu pozemkov a až teraz po
uložení panelov sa situácia trocha pohla dopredu,“
uviedol
vlastník dotknutej parcely.
„Vzniknutá situácia nás samozrejme neteší a treba povedať,
že nás tento krok majiteľa pozemkov pod miestnou komunikáciou a dvoma
bytovými domami nepríjemne prekvapili. Problém sme však nateraz vyriešili,
hneď ako to bolo možné v úzkej súčinnosti mestskej i štátnej
polície,“
uviedol primátor mesta O. Brendza.
Ako ďalej primátor mesta uvádza rokovania o vysporiadaní predmetných
parciel prebiehajú s ich vlastníkom od roku 2017. Uskutočnili sa na úrovni
vedenia mesta, mestskej rady i príslušných komisií Mestského
zastupiteľstva a k dohode bohužiaľ nedošlo.
„Uvedomujeme si a rešpektujeme, že pozemky sú vo vlastníctve
fyzickej osoby, na druhej strane, vlastníkom samotnej miestnej komunikácie,
teda cestného telesa, je mesto Stropkov,“
dodal O. Brendza.
Je dôležité pripomenúť, že v Stropkove je takýchto lokalít, kde sa
miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta
nachádzajú na nevysporiadaných pozemkoch, resp. na pozemkoch patriacich
fyzickým osobám.
„Máme záujem jednotlivé lokality vysporiadať v zmysle platnej
právnej úpravy. Mesto rokuje s viacerými vlastníkmi, ale tieto dohody sa
nerodia ľahko, podliehajú zložitému schvaľovaciemu procesu a musia byť
v súlade s platnou legislatívou pre daný účel,“

priblížil primátor.
Mesto vyvíja maximálnu snahu, aby vzniknuté i budúce problémy vyriešili,
no nie je to jednoduché a vyžaduje si to mnoho úsilia samosprávy.
S podobnými ťažkosťami sa vysporadúvajú viaceré mestá a obce na
Slovensku. Ide o dedičstvo z minulosti.
„V tomto konkrétnom prípade mohlo a malo dôjsť k dohode už
minimálne pred 25 rokmi,“
pripomína O. Brendza.
Ďalšie rokovanie s dotknutým vlastníkom parciel v lokalite na ul. S.
Jurkoviča je naplánované na 30. apríla. Na základe jeho záverov mesto
zváži ďalší postup.
„V každom prípade budeme hájiť záujmy obyvateľov predmetnej
ulice i celého Stropkova a využijeme každú možnosť, ktorá prispeje
k definitívnemu vyriešeniu tejto situácie,“
dodal
primátor.
„Urgoval som mesto, aby uskutočnilo zámenu pozemku, ale nešlo
to tak, ako by malo. Dúfam, že čoskoro dôjde k nejakej dohode a nebude
s pozemkom ďalší problém. Aj ľudia, ktorí tam bývajú už roky,
neriešili vlastnícke vzťahy. Diskusia sa síce s mestom viedla, ale neboli
žiadne alternatívy, s ktorými by som bol spokojný. Jednoducho som čakal
promptnejšie riešenie situácie a tak som sa rozhodol na svoj pozemok uložiť
panely, dúfajúc, že sa veci pohnú správnym smerom,“
doplnil
vlastník dotknutej parcely v závere s tým, že si je vedomý toho, že
uložením panelov zablokoval prejazd cez ul. S. Jurkoviča.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter